Izambri's blog
Anthologica Universe Atlas / Users /

As with the name Anthologica, the etymology of Isharia is a matter of hotboiling discussions that end in broken families and costly divorces.

Almost all scholars agree that the name is of Swahili origin, from hara "district, quarter" or "to be terribly frightened, to defecate, to purge" + -ishi "to live, to exist; to dwell", thus meaning "place to be terribly frightened" or "poo dwelling", in its primitive form *Haraishi. The elements were reversed shortly after the place was founded as a city, thus becoming Ishihara.
Izambri 3 months ago
Izambri's troller scale, generated from an isharia discussion and structured from this.

PLAYTIME, CYBER-BANTERING
Fortitude required: disincentivising action required in support of any victim that should reasonably be expected to be of below normal fortitude (e.g. children and vulnerable adults).

Minor severity goblin (1.00 to 1.49) / “dont feed the goblin”
Major severity orc (1.50 to 1.99) / “don’t feed the orc”

TACTICAL, CYBER-TRICKERY
Fortitude required: Minimal action required in support of any victim that should reasonably be expected to be of normal fortitude (e.g. persons who have little contact with the members of the public).

Minor severity troll (2.00 to 2.49) / “don’t feed the troll”
Major severity barrow-wight (2.50 to 2.99) / “don’t feed the barrow-wight”

STRATEGIC, CYBER-BULLYING
Fortitude required: Moderate action required in support of any victim that should not reasonably be expected to be of a person of above normal fortitude (e.g. people who are not in public-facing roles).

Minor severity wraith or nazgûl (3.00 to 3.49) / “don’t feed the wraith” or “don’t feed the nazgûl”
Major severity balrog (3.50 to 3.99) / “don’t feed the balrog”

DOMINATION / CYBER-HICKERY
Fortitude required: Significant action required for any victim that should not reasonably be expected to be of beyond normal fortitude (e.g. people who are not public figures).

Minor severity Sauron (4.00 to 4.49) / “don’t feed the Sauron”
Major severity Melkor (4.50 to 4.99) / “don’t feed the Melkor”
Izambri a year ago
The etymology of Anthologica is a matter of occasional family discussion and barfights in the country which arises little to much controversy depending on the mob's mood.

Some scholars have suggested that it comes from ant (eusocial insects of the family Formicidae) + hology "science of holes" + –ica "collection of things (related to the combining root)", so the name would mean "collective scientific study of ant holes". Others suggest that ant– is in fact a short version of anti– "against" used before vowel or h, the toponym thus meaning "collection of (people) against the scientific study of holes".
Izambri read more (1 comment) · 4 years ago
Janko, jizz time. Here are numbers in some of my conlangs (I'll be updating the list as long as I create or change things):

Sate (protolanguage, reconstructed)
1 mi-na, romanized mina
2 nu-wa, romanized nuwa
3 re-te, romanized rete
4 sa-ra-ta, romanized sarata
5 pa-ra-te-na, romanized paratena
6 gi-sa, romanized gisa
7 ru-u-ma, romanized rūma
8 nu-pu-ja, romanized nupuia
9 ga-du-ra, romanized gadura
10 ne-te, romanized nete

Peran (Middle Peran)
1 minas
2 neuas
3 retas
4 sarta
5 brēnas
6 gisas
7 romas
8 nubeas
9 gaulas
10 netse

Hellesan
1 There are four forms for masculine and femenine, both singular and plural: min, mine, mins, mines (definite) and ont, onde, onts, ondes (indefinite).
2 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: neu, noves
3 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: reu, redes
4 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: sarta, sartes
5 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: brè, brenes
6 gis
7 rom
8 noig
9 gol
10 nez

Madinesian
1 yen
2 senet
3 mirat
4 qenda
5 simzat
6 semest
7 tesseraght
8 timaght
9 tinarwen
10 maryeght
Izambri 4 years ago
He de posar més cura en les preposicions. Bé, ja hi sóc de ple, en l'assumpte. L'últim canvi ha sigut per a tir, que equival a "per" però té uns usos i formes diferents:

La preposició tir, tota sola, serveix per a: 1) Indicar allò que serveix de pas o pel qual s'hi passa ["travessaren pel túnel"]; 2) El temps durant el qual o en ocasió del qual té lloc l'acció ["no aparegué per tretze mesos"]; 3) Allò que serveix per a introduir un efecte (la causa ["l'han exiliat per traïdor"], l'autor de l'acció ["fou publicat pòstumament per sos fills"], el motiu ["l'auxilia més per pena que per una altra cosa"], l'instrument ["l'arbre abatut pel vent"], el mitjà ["finalment fou sabut per boca de tothom"], la manera ["el trobaren per pura sort"]); també per a significar "a causa de" ["va venir per tu, per res més"], "mirant a" ["actuen per la societat"], "cada" ["pren-ne tres per dia"], així com indicar la finalitat d'una acció ["si ho vaig fer fou per prevenir-te'n"]; 4) Allò en lloc de què ["ho faràs per ell? Ell no pot"], en comptes de què ["et vaig confondre per un altre"], en bescanvi de què ["per aquest conill et dono dues gallines"], al preu de què ["tres pel preu d'un és una molt bona oferta"], en nom de què ["jo parlo per ella"], també "a tall de" ["tan sols tinc per guia el meu instint"], "en qualitat de" ["tenen per mestre un gran espadatxí"] i "com a" ["ens van donar per morts"]; 5) Allò a favor de què ["jo vaig pels blaus: sempre n'he sigut seguidor"] i allò en consideració a què ["és massa prima per la seva alçada"]; 6) Precedida del verb sedir "estar" (explícit o implícit) i seguida d'un infinitiu indica la imminència de l'acció d'aquest infinitiu ["estan per arriba, segur"]; també indica que l'acció de l'infinitiu està pendent d'ésser realitzada o complida ["en queden molts per guarir"].

En combinació amb altres preposicions i partícules preposicionals:

Tra "per a", contracció de l'antic tir a, indica la destinació, el destinatari ["la carta és per a ton oncle"].

Però tir a s'ha servat per a indicar l'objecte ["no serveix per a res"], la direcció ["aquest tren surt per a Labirença"], un termini fix, de temps futur ["m'han cridat per a demà"].

Les preguntes del tipus "per què" es poden fer amb tir? "per?" o bé tirent "per què?".
Les respostes es fan amb tirter "perquè", fusió de tir ter "per què". Però mireu avall de tot*.

Els infinitius són introduïts per tar o tar ī. Tant tar (forma breu) com tar ī (forma plena) són construccions totalment sinònimes, si bé no s’han usat sempre. Tir a “per a” és la construcció tradicional que, amb el temps, anà quedant unida en la forma tira, que serví per a diferenciar-la del tir a usat per a indicar el destinatari d’una acció. Posteriorment ―i evitant també el fenomen de la contracció, el qual hauria donat tra, tal com evolucionà, de fet, tir a― la tendència fou canviar la preposició a tari per metàtesi, i potser sota la influència de tar– “endavant” (pro–), que fou confós i escrit com a tar ī “pro en”, que és la forma plena actual.

"Per tal de" és expressat amb tirlís na, essent el primer element la contracció de l’antic tir melís na “per amor de”.

+++++++++++++

*Tivell prové de l’heŀleu antic ten’vell, contracció, en última instància, del perà tentu avelia “(de) quina manera”. D’aquest mot i significat originari és lògic que en sorgissin els mots per a “com” i “per què”. Així doncs en heŀleu antic, com en perà, tivell (o més correctament ten’vell) era usat com a pronom interrogatiu en preguntes encapçalades per “com” o “per què”.
    Pel que fa a “com” cal dir que n’hi havia un de no interrogatiu, usat en qualsevol oració o frase que no fos o inclogués una pregunta. Aquest pronom era, en perà, samnu, que evolucionà vers sam en heŀleu. Amb el temps les dues funcions de “com”, tant la interrogativa com la no interrogativa, acabaren recaient en sam, si bé tivell encara fou usat com a interrogatiu en moltes contrades, evolucionant vers l’actual tell, tot i que avui és considerat un mot un pèl antiquat.
    Pel que fa al tivell “per què” cal dir que fou substituït per la construcció tir tent “per quin(a raó)” abans que el tivell “com” fos reemplaçat per sam. Amb el temps tir tent acabà donant l’actual tirent. Cal fer notar que les preguntes amb tirent es contesten començant la resposta amb tirter “perquè” (de tir “per” + ter “què”. En alguns dialectes, amb les variants tister, trister i tristre, aquesta última distintiva del maurençà). Modernament és comú usar només tir “per” per a “per què”, si bé s’ha d’evitar en registres formals.
Izambri 5 years ago