Romanization Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Romanization Thread

? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
/p t ʈ c k ʔ/ p t tr c ch '
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ/ p t tr c ch with a grave accent on the following vowel
/b d ɖ ɡ/ b d dr g
/m n ɲ ŋ/ m n ny gn
/ts/ ts
/tsʰ/ ts with a grave accent on the following vowel
/f s ʃ/ f s sy
/v z ʒ/ v z dy
/r/ rr
/w l j/ û l î
/h/ h

/i ɯ u/ i  ëu u
/o/ o
/ɛ ʌ ɔ/ e ëâu âu
/a/ a

Chàmrrimâu chàmrri 'alem-do di le 'ign ‖ chàmrri 'anâum chàmrrimâu 'anâum ‖ sëâurrâugn chaîu chîâung-sa 'arrign chat-nyet li-cha le 'ing-do-m tsëum-ba ‖ syu 'arrign linsyet nyi ɡâu 'anâum ‖ chaîu-sa chîâugn-sa syezum-rre sëâulom gnun-det-bam ‖ chaîu-sa chîâugn syezum sëâulom mat-syëâugn 'anëum-sëâugn-do tsëum mëâu-tò-n ‖ tsëum mëâu-ɡat 'achëâu 'alâugn chaîu-do zuch-cha ‖ 'olom ɡëâugnne 'alâugn 'anâum-do îëâu mëâu ‖ trut mat-cha le chaîu sëuchnyim-chat chaîu chîâugn-sa ɡëun-rre-m lich-ban trut mat-cha ‖ gnun 'anâum 'olom ɡagnne ‖ sëâutà lich-syëâugn ‖ tsëâù-chëâuti-cha lich ɡat-syo lîâuch
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen message
/p t s~tʃ k ʔ/ <p t c k '>
/b d z~dʒ/ <b d j>
/f s̺ x h/ <f s x h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/β r j ɣ gʟ/ <bh r y g l>
/a ɛ ɔ ɪ ʊ i u/ <a e o i u í ú>

Level tone is marked by a plain syllable. Rising tone is marked by a syllable-final <h>.

Yi' e s yah gu rú s bhing mka. 'a tengh gu 'oc leg 'a xi s re e sínar 'a sítsír ga. Tengh bheng jí, hi ca 'bha ríg, hi ca 'pyúj. Myan ríg ung nah, myan dúr ung nti. 'a bheng, hi ca 'bho jí bru hi ca bru e sti 'bho tog a me lele jeng ri'. 'o kom 'bra leg, jí bru, jí tog si ndi tengh bho.

(One question - why is it mostly voiced obstruents that are being ejectified here, not voiceless ones?)
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
quoting Travis B.:
I assumed that all /s/s were really /s̺/, that the /ʃ/ was really /tʃ/, that the /ʒ/ was really /dʒ/, and that the /ɾ/ was really /r/.

correct
I also assumed that the /ð/ was its own phoneme.

no, final allophone of /r/

(One question - why is it mostly voiced obstruents that are being ejectified here, not voiceless ones?)

coincidence. ʔ- marks first person on verbs.
? Yaali Annar The Gote
posts: 94
, Initiate Speaker message
/p t s~tʃ k ʔ/ p t c k
/b d z~dʒ/  b d j
/f s̺ x h/  ph th kh h
/m n ŋ/ m n ng
/β r j ɣ gʟ/ bh dh jh gh l
/a ɛ ɔ ɪ ʊ i u/ a e o ei ou i u

/ts/ > c

ʔ + anything > doubled.

Raised tone > Duplicated vowel

Jheiq e th jhaa ghou ru th bheing mka.
Qa teeng ghou qoc legh qa khei th re e thinar qa thicir gha.
Teeng bheng ji, hei ca bbha righ, hei ca ppjhuj.
Mjhan righ oung naa, mjhan dur oung ntei.
Qa bheng, hei ca bbho ji brou hei ca brou e th tei bbho togh a me lele jeng reiq.
Qo kom bbra legh, ji brou, ji togh thei ndei teeng bho.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, United States
message
/m n ɳ ɲ ŋ/
/p t k/
/pʰ tʰ kʰ/
/b d ɡ/
/ts tʂ tɕ/
/tsʰ tʂʰ tɕʰ/
/dz dʐ dʑ/
/s ʂ ɕ h/
/z ʑ/
/r l/
/w j/

The following consonants can be finals: /p t ts k s m n ŋ w j/

/a e i o u aʳ iʳ uʳ/

There are two tones, high tone, and low tone.

naŋ˨a˨ ɡeŋ˨ ta˨tɕʰa˨ te˨dʑak˨ke˨ ‖ ŋa˨ ma˨ɡeŋ˨ pok˦din˦ dʑaŋ˨pa˨ ‖ ŋa˨ me˨ ni˦din˦ dʑa˨ niŋ˨pa˨ ‖ naŋ˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ ta˨tɕʰa˨ bi˦ te˦ɕi˦la˦ni˦ ‖ ŋo˨ siŋ˦nu˦ ŋo˨ me˨ ma˨ŋa˨kuŋ˨pa˨ni˨ ‖ ŋo˨ tʰe˦ ɕiŋ˦pa˦ ‖ ŋo˨ me˨ ma˨ŋas˨ŋa˨nu˨ ma˨me˨ ŋo˨ de˨ ɕiŋ˦ ‖ ŋo˨ miʳ˨ me˨ tʂus˦ŋa˦ ‖ miʳ˨ me˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ bi˦ ɕi˦la˦ ‖ miʳ˨ me˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ me˨tan˦ bi˦ ma˦ɕi˦la˦ ‖ di˨ tʰak˦ ma˦na˦ ‖ na˨ɡeŋ˨ ɲa˨ a˨ɡeŋ˨ jaŋ˨ ʂi˦ tso˦ke˦ni˦
? Yaali Annar The Gote
posts: 94
, Initiate Speaker message
/m n ɳ ɲ ŋ/ mb nd ndy njy ng
/p t k/ b d g
/pʰ tʰ kʰ/ p t k
/b d ɡ/ bb dd gg
/ts tʂ tɕ/ j dy jy
/tsʰ tʂʰ tɕʰ/ c ty cy
/dz dʐ dʑ/ jj ddy jjy
/s ʂ ɕ h/ s śr sy h
/z ʑ/ z zy
/r l/ r l
/w j/ v y

Ndanga ɡeng dacya dejjyagga.
Nga mbaɡeng bōgddīnd jjyangba.
Nga mbe ndīddīnd jjya ndingba.
Ndanga kād ɡeng dacya bbī desyīlāndī.
Ngo sīngndū ngo mbe mbangagungbandi.
Ngo te syīngbā.
Ngo mbe mbangasnganu mbambe ngo dde syīng
Ngo mbil mbe dyūsngā.
Mbil mbea kād ɡeng bbī syīlā.
Mbil mbea kād ɡeng mbedānd bbī mbāsyīlā.
Ddi tāg mbāndā ‖ ndaɡeng aɡeng jang srī jōgāndī.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n nh ny ng>
/p t k/ <b d g>
/pʰ tʰ kʰ/ <p t k>
/b d ɡ/ <bb dd gg>
/ts tʂ tɕ/ <z zh j>
/tsʰ tʂʰ tɕʰ/ <c ch q>
/dz dʐ dʑ/ <zz dh jj>
/s ʂ ɕ h/ <s sh x h>
/z ʑ/ <ss xx>
/r l/ <r l>
/w j/ <w y>

The following consonants can be finals: /p t ts k s m n ŋ w j/

/a e i o u aʳ iʳ uʳ/ <a e i o u ar ir ur>

There are two tones, high tone <v>, and low tone.

naŋ˨a˨ ɡeŋ˨ ta˨tɕʰa˨ te˨dʑak˨ke˨ ‖ ŋa˨ ma˨ɡeŋ˨ pok˦din˦ dʑaŋ˨pa˨ ‖ ŋa˨ me˨ ni˦din˦ dʑa˨ niŋ˨pa˨ ‖ naŋ˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ ta˨tɕʰa˨ bi˦ te˦ɕi˦la˦ni˦ ‖ ŋo˨ siŋ˦nu˦ ŋo˨ me˨ ma˨ŋa˨kuŋ˨pa˨ni˨ ‖ ŋo˨ tʰe˦ ɕiŋ˦pa˦ ‖ ŋo˨ me˨ ma˨ŋas˨ŋa˨nu˨ ma˨me˨ ŋo˨ de˨ ɕiŋ˦ ‖ ŋo˨ miʳ˨ me˨ tʂus˦ŋa˦ ‖ miʳ˨ me˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ bi˦ ɕi˦la˦ ‖ miʳ˨ me˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ me˨tan˦ bi˦ ma˦ɕi˦la˦ ‖ di˨ tʰak˦ ma˦na˦ ‖ na˨ɡeŋ˨ ɲa˨ a˨ɡeŋ˨ jaŋ˨ ʂi˦ tso˦ke˦ni˦

Nanga ggeng daqa dejjag-ge. Nga maggeng bogddinv jjangba. Nga me niddinv jja ningba. Nanga kadv ggeng daqa bbiv dexilaniv. Ngo singnuv ngo me mangagungbani. Ngo tev xingbav. Ngo me mangasnganu mame ngo dde xingv. Ngo mir mr zhusngav. Mir mea kadv ggeng bbiv xilav. Mir mea kadv ggeng me-danv bbiv maxilav. Ddi tagv manav. Naggeng nya aggeng yang shiv zogeniv.

or

Nanga geng tacha tejakke. Nga mageng pokdinv jangpa. Nga me nidinv ja ningpa. Nanga khatv geng tachya biv teshilaniv. Ngo singnuv ngo me mangakungpani. Ngo thev shingpav. Ngo me mangasnganu mame ngo de shingv. Ngo mir me trusngav. Mir mea khatv geng biv shilav. Mir mea khatv geng me-tanv biv mashilav. Di thakv manav. Nageng nya ageng yang shriv tsokeniv.

-v goes on the last syllable of a high-tone word. if there are low-tone syllables before the high tone, use a hyphen: so me-danv. if there are high-tone syllables before the low tone, put the v there: me˦tan˨ would be mevdan.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
/p t s~tʃ k ʔ/ <p t sh k q>
/b d z~dʒ/ <b d j>
/f s̺ x h/ <f s x h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/β r j ɣ gʟ/ <w r y g l>
/a ɛ ɔ ɪ ʊ i u/ <a e o ei ou i u>

jɪʔ e s̺ jǎ ɣʊ ru s̺ βɪŋ mka. ʔa tɛ̌ŋ ɣʊ ʔɔʃ gʟɛɣ ʔa xɪ s̺ rɛ ɛ s̺inar ʔa s̺its̺ir ɣa. tɛ̌ŋ βɛŋ dʒi, hɪ tʃa ʔβa riɣ, hɪ tʃa ʔpjuz. mjan riɣ ʊŋ nǎ, mjan dur ʊŋ ntɪ. ʔa βɛŋ, hɪ tʃa ʔβɔ dʒi brʊ hɪ tʃa brʊ ɛ s̺ tɪ ʔβɔ tɔɣ a mɛ gʟɛgʟɛ dʒɛŋ rɪʔ. ʔɔ kɔm ʔbra gʟɛɣ, dʒi brʊ, dʒi tɔɣ s̺ɪ ndɪ tɛ̌ŋ βɔ.

/br/ varies between [br] and [βr] so I'll write it <wr> here

Yeiq e s yah gou ru s weing mka. Qa tehng gou qosh gleg, qa xei s re e Sinar, qa sitsir ga. Tehng weng ji, hei sha qpyuj. Myan rig oung nah, myan dur oung ntei. Qa weng, hei sha qwo ji wrou, hei sha wrou e s tei qwo, tog a me lele jeng reiq. Qo kom qbra leg, ji wrou, ji tog sei ndei tehng wo.

And the actual orthography:

Yëʼ e s yah gö ru s vëng mka. ʼA theng gö ʼoc leg, ʼa xë s re e Sinar, ʼa sitsir ga. Theng veng zi, hë ca vʼa rig, hë ca pʼyuz. Myan rig öng nha, myan dur öng ntë. ʼA veng, hë ca vʼo zi brö, hë ca brö e s të vʼo, tog a me lele zeng rëʼ. ʼO kom pʼra leg, zi brö, zi tog së ndë theng vo.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen message
Interesting way of marking tone with one tone letter and implicit tone on syllables. However I would probably have opted for two tone letters and implicit tone (which is a good idea enabled by how affixes and clitics absorb tone from what they attach to) rather than using hyphens to break up tone if I were to opt for the use of tone letters, partly because in my actual orthography I use hyphens quite heavily to separate morphemes.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Grafton, United States
message
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n nz ny ng>
/p t k/ <p t k>
/pʰ tʰ kʰ/ <ph th kh>
/b d ɡ/ <b d g>
/ts tʂ tɕ/ <ts tz ty>
/tsʰ tʂʰ tɕʰ/ <tsh tzh tyh>
/dz dʐ dʑ/ <ds dz dy>
/s ʂ ɕ h/ <s sz sy h>
/z ʑ/ <z zy>
/r l/ <r l>
/w j/ <w y>

The following consonants can be finals: /p t ts k s m n ŋ w j/

/a e i o u aʳ iʳ uʳ/ <a e i o u ar ir ur>

There are two tones, high tone (continuous tone-final <h>), and low tone (continuous tone-final <z> if necessary, otherwise none).

naŋ˨a˨ ɡeŋ˨ ta˨tɕʰa˨ te˨dʑak˨ke˨ ‖ ŋa˨ ma˨ɡeŋ˨ pok˦din˦ dʑaŋ˨pa˨ ‖ ŋa˨ me˨ ni˦din˦ dʑa˨ niŋ˨pa˨ ‖ naŋ˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ ta˨tɕʰa˨ bi˦ te˦ɕi˦la˦ni˦ ‖ ŋo˨ siŋ˦nu˦ ŋo˨ me˨ ma˨ŋa˨kuŋ˨pa˨ni˨ ‖ ŋo˨ tʰe˦ ɕiŋ˦pa˦ ‖ ŋo˨ me˨ ma˨ŋas˨ŋa˨nu˨ ma˨me˨ ŋo˨ de˨ ɕiŋ˦ ‖ ŋo˨ miʳ˨ me˨ tʂus˦ŋa˦ ‖ miʳ˨ me˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ bi˦ ɕi˦la˦ ‖ miʳ˨ me˨a˨ kʰat˦ ɡeŋ˨ me˨tan˦ bi˦ ma˦ɕi˦la˦ ‖ di˨ tʰak˦ ma˦na˦ ‖ na˨ɡeŋ˨ ɲa˨ a˨ɡeŋ˨ jaŋ˨ ʂi˦ tso˦ke˦ni˦

Nanga geng tatyha tedyakke. Nga mageng pokdinh dyangpa. Nga me nidinh dya ningpa. Nanga khath geng tatyha bih tesyilanih. Ngo singnuh ngo me mangakungpani. Ngo theh syingpah. Ngo me mangasnganu mame ngo de syingh. Ngo mir me tzusngah. Mir mea khath geng bih syilah. Mir mea khath geng meztanh bih masyilah. Di thakh manah. Nageng nya ageng yang szih tsokenih.

The actual orthography:

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n nr ny ng>
/p t k/ <p t k>
/pʰ tʰ kʰ/ <ph th kh>
/b d ɡ/ <b d g>
/ts tʂ tɕ/ <ts tr c>
/tsʰ tʂʰ tɕʰ/ <tsh trh ch>
/dz dʐ dʑ/ <dz dr j>
/s ʂ ɕ h/ <s sr sy h>
/z ʑ/ <z zy>
/r l/ <r l>
/w j/ <w y>

/a e i o u aʳ iʳ uʳ/ <a e i o u ar ir ur>

There are two tones, high tone <acute accent>, and low tone <no accent>.

Nang-a geng ta-cha te-ja-k-ke. Nga ma-geng pók-dí-n ja-ng-pa. Nga me ní-dí-n ja ni-ng-pa. Nang-a khá-t geng ta-cha bí té-syí-lá-ní? Ngo sí-ng-nú ngo me ma-nga-ku-ng-pa-ni. Ngo thé sí-ng-pá. Ngo me ma-nga-s-nga-nu ma-me ngo de syí-ng. Ngo mir me trú-s-ngá. Mir me-a khá-t geng bí syí-lá? Mir me-a khá-t geng me-tán bí má-syí-lá? Di thák má-ná. Na-geng nya a-geng yang srí tsó-ké-ní.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
quoting Travis B.:
However I would probably have opted for two tone letters and implicit tone (which is a good idea enabled by how affixes and clitics absorb tone from what they attach to) rather than using hyphens to break up tone if I were to opt for the use of tone letters

How would that work? Like meLdanL meLdanH meHdanL meHdanH = medan meqdanv mevdan medanv?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, United States
message
In the system I used on my version above, it would be:

me-tan me-tán mé-tan mé-tán = metan meztanh mehtan metanh

where <h> marks high tone on preceding syllables and <z> marks explicitly low tone on preceding syllables.

Edit: Sorry for doing the same as the above but with different tone letters (but I still like my tone letters better). I just did not fully read your post there.
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
Ok, I've got one for you guys. An old project of mine, Fajau (a member of Shiffaractean, nothing uploaded yet because of the orthography among other things):

IPAp b pʼt d tʼc ɟ cʼk g kʼts dz tsʼm nβs z
curr orthp b ṗt d ṭc j ċk g ḳts dz ṭsm nws z
IPAʃ ʒx hl ɺʲj ɥ w
curr orthš žx h l rî ŵ û

edit: VOWELS FUCK
iʉu
eə <ă>o
εaɒ <ô>
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 526
, 侯, Dalian, China
message
p b pʼ t d tʼ č ǯ čʼ k g kʼ c ʒ cʼ m n v s z š ž x h l r j y w

i ü u
ê ë ô
e a o

alternative that is prettier but more inconsistent:

p b pʼ t d tʼ c ǵ cʼ k g kʼ c dz cʼ m n v s z š ž x h l r j y w

i ü u
e ë o
ä a â
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
p b ph t d th c j ch k g kh ts dz tsh m n v s z sh zh x h l r y wy w
i eu u
e eo ou
ae a o

p b ph t d th č dž čh k g kh c dz ch m n v s z š ž x h l r y ẅ w
i ü u
e ë o
ä a å
? Yaali Annar The Gote
posts: 94
, Initiate Speaker message
p b pp t d tt ty dy jy k g kk c j cc m n v s z sy zy x h l r i' ü' u'

i ı u
e a o
ë ä ö
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
fucking hell

I forgot to stipulate I hate digraphs

Also why did I include both x and h, they merge in all the daughters.

Also also by happenstance T D TT is the orthography I use for T D Ṭ's antecedents in this protolang's protolang (they go hog-wild in different directions all over the family).
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
/p b pʼ t d tʼ c ɟ cʼ k g kʼ/ <p b ṗ t d ṭ c j ċ k g ḳ>
/ts dz tsʼ/ <ts dz ṭs>
/β s z ʃ ʒ x h/ <v s z š ž x h>
/m n/ <m n>
/l ɺʲ/ <l r>
/j ɥ w/ <y ẅ w>
/i ʉ u/ <i ü u>
/e ə o/ <é ă ó>
/ε a ɒ/ <e a o>

I basically replicated your orthography, I know. I originally tried to mark the affricates as single symbols, but then I would not have had enough symbols available for /c ɟ cʼ/, particularly because a diacritic-less symbol would be needed for /c/ because I cannot enter multiple diacritics on single letters easily on here.
? Vuv posts: 4
, Foreigner message
/p b pʼ t d tʼ c ɟ cʼ k g kʼ/<p b p̓ t d t̕ q j q̓ k g k̓>
/ts dz tsʼ/<c ʒ c̓>
/β s z ʃ ʒ x h/<f s z š ž x h>
/m n/<m n>
/l ɺʲ/<l r>
/j ɥ w/<y w v>
/i ʉ u/ <i ŭ u>
/e ə o/<e ă o>
/ε a ɒ/ <ê a ô>
27 base letters + four diacritics. No digraphs.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
/p b pʼ t d tʼ c ɟ cʼ k g kʼ/ <p b ṗ t d ṭ c j ċ k g ḳ>
/ts dz tsʼ/ <z ȥ ż>
/β s z ʃ ʒ x h/ <v ß s š ŷ x h>
/m n/ <m n>
/l ɺʲ/ <l r>
/j ɥ w/ <y ẅ w>
/i ʉ u/ <i ü u>
/e ə o/ <e ă o>
/ε a ɒ/ <ĕ a ŏ>

or
/p b pʼ t d tʼ c ɟ cʼ k g kʼ/ <p b ṗ t d ṭ c j ċ k g ḳ>
/ts dz tsʼ/ <ṣ ẓ ṡ>
/β s z ʃ ʒ x h/ <v s z š ž x h>

or
/p b pʼ t d tʼ c ɟ cʼ k g kʼ/ <p b ṗ t d ṭ c j ċ k g ḳ>
/ts dz tsʼ/ <ç ȥ ş>
/β s z ʃ ʒ x h/ <v s z š ž x h>