<!>Translat-o-matic (2014-05-21 22:19:05)
Translat-o-matic
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Translat-o-matic / <!>Translat-o-matic (2014-05-21 22:19:05)

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Sìng-te-a ngò wu-trhím-ga-ng-na ngà thé hùr-k-nga.
[sìŋtèà ŋò wútʂʰímɡáŋná ŋà tʰé hù˞ʔk̚ŋà]
Sìngtree-te=DEF-a=ERG ngò1S wu-INV-trhímthreaten-ga-PST-ng-3>1S-na-IMPL ngà1S.ERG thé3S hùrlight-k-PST-nga.-1S>3

Because the tree threatened me, I lit it.