Kànnow Dictionary
Anthologica Universe Atlas / Universes / The Allosphere / Enzean / Kànnow / Kànnow Dictionary

(a–yn)
Word of the Day: idìrow
n1. ear
yesterday
ŗè
tomorrow
lʼej
a, conj. and
àw, n4. water
besʼè, n4. sky
byn, n1. smoke
cah, card. two
dìr, v. hear
dy, conj. but
e, v1. do, be, copula
goŗ, v1. harden
haņgu, v1. to be strong
hyŗe, n5. middle
idìrow, n1. ear
isʼic-, n2. arrow
k'èr-, n1. king
kèm, n8. rocks
kìpiksʼòow-, n4. Ink.
kmi, v3. fill P with D
kŗes, n4. storm
ksʼò, v1. be dark, be black
kuŗa, n2. wind
ldarʼ-, v1. to scratch, cut shallowly.
lgàr, v2. lift
lʼej, v1. laugh
lʼyŗ, v1. travel
łasʼ, v3. carry, bring P to D
magma, n4. wave of magma
magma (2), n8. magma
májd, n6. danger
miņ, n4. lake
mon, conj. sufficiently X that, enough so that
nal-, n1. man
nrʼe, v2. approach
ņus-, n5. earth
ołkʼ, v1. fly
pilʼyŗn, n4. boat
plawyņ, v1. overflow
psègni, v1. to be shallow
puł, v1. boil
qdu, v1. go, move
qʼa, v2. resemble
qʼałt, v1. speak thusly.
qʼàř, v1. be blue
ŗè, v2. touch
ròg, v2. dock, house, etc.
rqà-, n4. sun
rʼéq, v1. die
seņsek, v2. scatter
sqym-, n4. time
sʼekt, v3. send P to D
sʼic, v2. pierce, stab, break
sʼog, n5. ice
sʼumd, n2. cloud
tłù, card. one
tmùn, n5. coast, edge of land that meets a body of water
tʷp, man. quickly
tʼam, v2. think about
tʼìku-, n2. bird
yn, conj. by


58 entries.

Dictionary Search

( )


Tags