Kànnow Dictionary
Anthologica Universe Atlas / Universes / The Allosphere / Enzean / Kànnow / Kànnow Dictionary

Page: (a) (s)

Word of the Day: dìr
v. hear
yesterday
tʼìku-
tomorrow
kèm
a, conj. and
àw, n4. water
besʼè, n4. sky
byn, n1. smoke
cah, card. two
dìr, v. hear
dy, conj. but
e, v1. do, be, copula
goŗ, v1. harden
haņgu, v1. to be strong
hyŗe, n5. middle
idìrow, n1. ear
isʼic-, n2. arrow
k'èr-, n1. king
kèm, n8. rocks
kìpiksʼòow-, n4. Ink.
kmi, v3. fill P with D
kŗes, n4. storm
ksʼò, v1. be dark, be black
kuŗa, n2. wind
ldarʼ-, v1. to scratch, cut shallowly.
lgàr, v2. lift
lʼej, v1. laugh
lʼyŗ, v1. travel
łasʼ, v3. carry, bring P to D
magma, n4. wave of magma
magma (2), n8. magma
májd, n6. danger
miņ, n4. lake
mon, conj. sufficiently X that, enough so that
nal-, n1. man
nrʼe, v2. approach
ņus-, n5. earth
ołkʼ, v1. fly
pilʼyŗn, n4. boat
plawyņ, v1. overflow
psègni, v1. to be shallow
puł, v1. boil
qdu, v1. go, move
qʼa, v2. resemble
qʼałt, v1. speak thusly.
qʼàř, v1. be blue
ŗè, v2. touch
ròg, v2. dock, house, etc.
rqà-, n4. sun
rʼéq, v1. die
seņsek, v2. scatter
sqym-, n4. time
sʼekt, v3. send P to D
sʼic, v2. pierce, stab, break

Next Page
58 entries.

Dictionary Search

( )


Tags