hégr (2)
Anthologica Universe Atlas / Universes / Canticles / O / Ngade n Tim Ar / Ngade n Tim Ar dictionary / hégr (2)

hégr (2), hégɹ, v. shine (light) (on something)