ΔIΦYTYTY
Anthologica Universe Atlas / Universes / Maikros / Salenzic / Salenzian / ΔITIONAPY / ΔIΦYTYTY

ΔIΦYTYTY, n. a state of sexual unhappiness, dissatisfaction, or inability