<!>Translat-o-matic (2014-07-17 13:45:04)
Translat-o-matic
Anthologica Universe Atlas / Academia / Scriptorium / Translat-o-matic / <!>Translat-o-matic (2014-07-17 13:45:04)

? kusuri posts: 37
, Survatetía, Inna Wurm
message
quoting Travis B.:
Påte videnevå ńê vètejecevå cèńełaźi cyźi.
[pɒtə ʋidənəʋɒ ɲeː ʋɛtəjətsəʋɒ tsɛɲəlaʑi tsyʑi]
PåteGod videnevåworld.ACC.S ńêand vètefry-jecevå-PAT.ALL.P cèńestart-ła-ADJ-źi-ADV cyask-źi.-NOM.3S.A

In the beginning God ordered an Earth and large fries.


Ulmà, hínga árta hínga hóingi vráima vánka sùmumó.
ulmaLOC\beginning hi-ngaDIR\one-ADJ artaDIR\Earth hi-ngaDIR\one-ADJ hoi-ngiDIR\large-ADJ.and vrai-maDIR\fries-and vankaDIR\God sumo-moANC\sale-command
or Ulmà, hí árta hí hói vrái vánka sùmomó.