ódú
Anthologica Universe Atlas / Universes / The Allosphere / Kangshuic / Kangshuic A / Kangshi / Kangshi Dictionary / ódú

ódú, ɔ˦˥ɾu˥˥, vt. eat something