Lèxic pre-sate
Llista de mots i arrels pre-sates
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic pre-sate

Page: (a)

Word of the Day: pur–
arrel. "buit, cavitat, conca".
yesterday
tragunas
tomorrow
kenr–
Quan consulteu els diccionaris considereu aquestes abreviacions: Arm. (armassac, sèscar-argheu), Ass. (assoet, baix perà), Auc. (aucadi), Azr. (azaret),, Brn. (bèrnic, llengües bersonenques), Cal. (caledi), Csd. (cassardi), Drn. (drusne), Eln. (eln, llengües èlniques), Eno. (enoli), Esc. (escau), Fes. (festenc), Fnd. (fernond), Gab. (gabaleu), Gar. (garmançó), Gmb. (guimbard), Gmt. (garameta), Hel. (heŀlesà, heŀleu), Hel. ant. (heŀlesà antic), Hel. arc. (heŀlesà arcaic, perà tardà), Hib. (hiboreta), Mai. (maidandès), Mal. (malvanès), Mau. (maurençà), Meg. (megadelani, sambre, comú megadelànic), Mdn. (madinesi), Mrn. (marnunci), Per. (perà), Per. ant. (perà antic), Per. arc. (perà arcaic, sate tardà), Per. mai. (perà maidandès, perà muntanyenc), Per. mit. (perà mitjà), Per. tar. (perà tardà, heŀlesà arcaic), Roc. (rosc), Ros. (rose), Rsc. (ruscà), Rsc. ant. (ruscà antic), Sar. (sardè), Sar. cl. (sardè clàssic), Sar. koi. (sardè koiné), Sax. (sàxic, saxobèrnic), Sdc. (sardanesc), Sdg. (sardegó), Sdn. (sardanyès), Srg. (saraghe, sargònic), Sya. (xardà), Tas. (tassaleu), Tst. (tassalot), Tav. (tavissenc), Zar. (zarenc).

ataku–, arrel. "fogós, briós".
būruk–, arrel. "cava, cova".
karak–, arrel. "crani, os, esquelet".
kenr–, arrel. "protegir, arrecerar, criar, cultivar".
mans–, arrel. "clos".
pur–, arrel. "buit, cavitat, conca".
rusk–, arrel. "colgar, amuntegar; monjoia"
tragunas, n. "coll de muntanya molt fondo i estret"
tsukk–, arrel. "peça, minúcia".


9 entries.

Dictionary Search

( )


Tags