Preposicions, preposicions...
2015-01-24 12:31:57
Anthologica Universe Atlas / Users / Izambri / Preposicions, preposicions...

He de posar més cura en les preposicions. Bé, ja hi sóc de ple, en l'assumpte. L'últim canvi ha sigut per a tir, que equival a "per" però té uns usos i formes diferents:

La preposició tir, tota sola, serveix per a: 1) Indicar allò que serveix de pas o pel qual s'hi passa ["travessaren pel túnel"]; 2) El temps durant el qual o en ocasió del qual té lloc l'acció ["no aparegué per tretze mesos"]; 3) Allò que serveix per a introduir un efecte (la causa ["l'han exiliat per traïdor"], l'autor de l'acció ["fou publicat pòstumament per sos fills"], el motiu ["l'auxilia més per pena que per una altra cosa"], l'instrument ["l'arbre abatut pel vent"], el mitjà ["finalment fou sabut per boca de tothom"], la manera ["el trobaren per pura sort"]); també per a significar "a causa de" ["va venir per tu, per res més"], "mirant a" ["actuen per la societat"], "cada" ["pren-ne tres per dia"], així com indicar la finalitat d'una acció ["si ho vaig fer fou per prevenir-te'n"]; 4) Allò en lloc de què ["ho faràs per ell? Ell no pot"], en comptes de què ["et vaig confondre per un altre"], en bescanvi de què ["per aquest conill et dono dues gallines"], al preu de què ["tres pel preu d'un és una molt bona oferta"], en nom de què ["jo parlo per ella"], també "a tall de" ["tan sols tinc per guia el meu instint"], "en qualitat de" ["tenen per mestre un gran espadatxí"] i "com a" ["ens van donar per morts"]; 5) Allò a favor de què ["jo vaig pels blaus: sempre n'he sigut seguidor"] i allò en consideració a què ["és massa prima per la seva alçada"]; 6) Precedida del verb sedir "estar" (explícit o implícit) i seguida d'un infinitiu indica la imminència de l'acció d'aquest infinitiu ["estan per arriba, segur"]; també indica que l'acció de l'infinitiu està pendent d'ésser realitzada o complida ["en queden molts per guarir"].

En combinació amb altres preposicions i partícules preposicionals:

Tra "per a", contracció de l'antic tir a, indica la destinació, el destinatari ["la carta és per a ton oncle"].

Però tir a s'ha servat per a indicar l'objecte ["no serveix per a res"], la direcció ["aquest tren surt per a Labirença"], un termini fix, de temps futur ["m'han cridat per a demà"].

Les preguntes del tipus "per què" es poden fer amb tir? "per?" o bé tirent "per què?".
Les respostes es fan amb tirter "perquè", fusió de tir ter "per què". Però mireu avall de tot*.

Els infinitius són introduïts per tar o tar ī. Tant tar (forma breu) com tar ī (forma plena) són construccions totalment sinònimes, si bé no s’han usat sempre. Tir a “per a” és la construcció tradicional que, amb el temps, anà quedant unida en la forma tira, que serví per a diferenciar-la del tir a usat per a indicar el destinatari d’una acció. Posteriorment ―i evitant també el fenomen de la contracció, el qual hauria donat tra, tal com evolucionà, de fet, tir a― la tendència fou canviar la preposició a tari per metàtesi, i potser sota la influència de tar– “endavant” (pro–), que fou confós i escrit com a tar ī “pro en”, que és la forma plena actual.

"Per tal de" és expressat amb tirlís na, essent el primer element la contracció de l’antic tir melís na “per amor de”.

+++++++++++++

*Tivell prové de l’heŀleu antic ten’vell, contracció, en última instància, del perà tentu avelia “(de) quina manera”. D’aquest mot i significat originari és lògic que en sorgissin els mots per a “com” i “per què”. Així doncs en heŀleu antic, com en perà, tivell (o més correctament ten’vell) era usat com a pronom interrogatiu en preguntes encapçalades per “com” o “per què”.
    Pel que fa a “com” cal dir que n’hi havia un de no interrogatiu, usat en qualsevol oració o frase que no fos o inclogués una pregunta. Aquest pronom era, en perà, samnu, que evolucionà vers sam en heŀleu. Amb el temps les dues funcions de “com”, tant la interrogativa com la no interrogativa, acabaren recaient en sam, si bé tivell encara fou usat com a interrogatiu en moltes contrades, evolucionant vers l’actual tell, tot i que avui és considerat un mot un pèl antiquat.
    Pel que fa al tivell “per què” cal dir que fou substituït per la construcció tir tent “per quin(a raó)” abans que el tivell “com” fos reemplaçat per sam. Amb el temps tir tent acabà donant l’actual tirent. Cal fer notar que les preguntes amb tirent es contesten començant la resposta amb tirter “perquè” (de tir “per” + ter “què”. En alguns dialectes, amb les variants tister, trister i tristre, aquesta última distintiva del maurençà). Modernament és comú usar només tir “per” per a “per què”, si bé s’ha d’evitar en registres formals.
Izambri 4 years ago