Anthologica Universe Atlas / Universes / Some Stuff / Raqic / Raqic / Raqic Dictionary / šór

šór, ʂóɾ, n. weather (m.)

tags: noun, masculine