Anthologica Universe Atlas / Universes / Some Stuff / Raqic / Raqic / Raqic Dictionary / ts'êmäʾ

ts'êmäʾ, tsʼêːməʔ, n. city (n.)

tags: noun, neuter