gək'áb
Anthologica Universe Atlas / Universes / Some Stuff / Raqic / Raqic / Raqic Dictionary / gək'áb

gək'áb, ɡɨkʼǽb, n. machine (n.)

tags: noun, neuter