Some cognates
2015-07-29 17:34:22
Anthologica Universe Atlas / Users / Nortaneous / Some cognates

mbre  nʊɗiː    nà    *nwaɗé
tʃʰem  naːpiːɓə ɣdzɔ̂ʔm *xɲapéɓə
bʒeqa  nəgaː    dzûg  *mjəgá  
bgul  vuːgʊn  vôŋ    *vogún
mneʎa  nəɗaː    vùɲ    *mləɗá
ʒa    iː      é      *eʁ
dʒdul  ʒʊdʊl    dzúʔl  *dʒudúl
kʰar  gaːpaːr  kâfa  *kapár
bʒaʃ  bjaːʃ    bás    *bjaʃ
aʒ    aːjaː    ɛ̂      *ája
obʒ    uːvɪ    óbus  *óbəʒ
Nortaneous 3 years ago