ʂàà
Anthologica Universe Atlas / Universes / Many Waters / Kaam-Yerte / Kaam / Kaam Dictionary / ʂàà

ʂàà, n. moon

usage: Lower-register; in educated and especially sacerdotal language, vààh is preferred.

etymology: PJ *lə́sə

related: vààh

tags: n