<!>Speak in Your Conlang Thread (2016-01-06 23:29:07)
Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread / <!>Speak in Your Conlang Thread (2016-01-06 23:29:07)

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
The above sentence, in Xanínə:

Tanèxrəvdak yū tayàv yòggo qãlxo rəlīscúlnə līzġâmít īǰšãvlə tâmàr.
[tɐˈneχrɨʋdɐk yuː tɐˈjɐʋ ˈjoɡːo ˈqɒːlχo rɨliːsˈtsuːlnɨ liːzʁɒːˈmiːt iːdʒʃɒːʋlɨ tɒːˈmɐr]