Select Kangshuic Correspondences
Anthologica Universe Atlas / Universes / The Allosphere / Kangshuic / Select Kangshuic Correspondences

KangshiPirkaBisamProto-Kangshuic
ʐbɯ́rvɪ̀əʔrbɨ̀ʔ*rbik
dɤ́tèəʔdə̀ʔ*dek
xdìɗòuɣdɨ̀ə*qədul
ʁbɯ̀ɓɪ̀(væ̀ʔ)ɣbɨ̀*ɡəbɨ(-bat)
ŋbǽmvæ̀ɪmbàa*ŋəbaɪ̯