Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς

Word of the Day: ρισς
f. root
yesterday
επλιχο
tomorrow
θαλαττ
-'ν, adv. (enclitic) proximal particle: here, now, just now
-ιμμς, m. 1.
-κι, adj. this (demonstrative adjective)
αγκαλο, adj. bad, wrong
αγκα̨ρο, adj. bad, unfortunate
α̨ϊ, adv. generally, usually, probably
α̨λλο, v. I feel, perceive; e.g.
αλλυμο, v. I analyze; I dissect
αλομ, n. cost, debt
αμμενισσο, v. I am pleased by, I find good or fortunate
αμς, pron. we
αν-, adj. not, without
ανα̨ρθομς, .
ανα̨ρο, v. I rescind, cancel, void
ανθροπς, m. person
α̨ντ, adv. instead
απηινο, v. I turn out, become, end up
απλιϝο, v. I drink
απλυμο, v. 1.
αρ, conj. question particle
αρμ (1), n. food
αρμ (2), n. love
α̨το, v. I ask for, request, plead
αυτικ, adv. just, previously
α̨ͱτς, m. eagle
εκϝολα, f. mouth
εκκελο, v. 1.
ελθο, v. I come, go
ελλεχο, v. I sleep
επ, prep. 1.
επλιχο, v. I sit
εχο, v. I have, own
ϝαινο, v. (vulgar) I fuck, have sex with
ϝανα, f. woman
ϝελπισσο, v. I hope
ϝερρον, n. thing, object
Ϝεͱο̨τισς, f. the Weyötiss language
ϝηε, pron. he, she, it
ϝηεχς, adj. six
ϝορα, f. food
ϝορο, v. I eat
ϝυμπς, m. a snide remark
ηαϝελς, m. sun
ηα̨μ, n. blood
ηαμς, m. marriage
ηαπς, adj. all
ηαυσο, v. I sleep
ηαͱ, f. earth
ηα̨ͱς, adj. polite epithet: esteemed, honorable.
ηε, adj. one
ηελο, v. I laugh
ηεννεκ, adj. eleven
ηεπτ, adj. seven
ηιλρο, adj. happy, gay, (colloquial) cool, nice
ηινο, v. (archaic) I produce, beget
ηο̨ν, n. knee
ηονιμμς, m. racism
ηονς, m. race, ethnicity
ηοσς, f. way, path
ηυλ, f. forest, light forest
ηυμς, pron. you (plural)
ηυπαρχο, v. 1.
ηυ̨ρς, adj. round
θαλαττ, f. sea
θελα, f. breast, usu.
θενο, v. I kill
Θεος, m. God
θερμο, adj. warm
θρεχς, f. hair
ιμμα̨, v. I am
ιν (1), prep. in, into
ιν (2), n. neck
ιοα, f. smoke
ιογ, pron. I
ιτθυ, m. fish
καθαυσο, v. I fall asleep
καλλιχο, v. I lie down, recline
καλλυμο, v. (c.
καλο, adj. good, proper, right
κα̨νο, adj. new
κα̨ρισσο, v. I am pleased about, I find good or fortunate
κα̨ρο, adj. good, fortuitous
κα̨ρς, m. heart
κασσα̨μον, m. 1.
κατηελο, v. I laugh at, deride
κελο, v. I order, command, demand, (c.
κερς, m. horn
κϝον, m. dog
κινς, adj. that (far demonstrative)
κκο, adj. unskilled, inexperienced
κνεκι, f. (vulgar) female breast, tit
κοα, f. ear
κο̨νς, m. cloud
κορ, n. (vulgar) shit, ordure, feces, excrement
κο̨ͱλ, f. belly, (empty) stomach
κο̨ͱλς, adj. empty
κρα̨νι, f. cherry
κροτς, m. power
κρυνς, m. nose
κυμο, v. I hear

Next Page
219 entries.

Dictionary Search

( )


Tags