Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς

Page: (-) (κ) (σ)

Word of the Day: ηεννεκ
adj. eleven
yesterday
νεϝο
tomorrow
σενρον
-κι, adj. this (demonstrative adjective)
αμς, pron. we
ανθροπς, m. person
α̨ντ, adv. instead
απλιϝο, v. I drink
εκϝολα, f. mouth
ελθο, v. I come, go
ελλεχο, v. I sleep
επλιχο, v. I sit
ϝανα, f. woman
Ϝεͱο̨τισς, f. the Weyötiss language
ϝηεχς, adj. six
ϝορο, v. I eat
ϝυμπς, m. a snide remark
ηαϝελς, m. sun
ηα̨μ, n. blood
ηαπς, adj. all
ηαͱ, f. earth
ηε, adj. one
ηεννεκ, adj. eleven
ηεπτ, adj. seven
ηο̨ν, n. knee
ηοσς, f. way, path
ηυ̨ρς, adj. round
θελα, f. breast, usu.
θενο, v. I kill
θερμο, adj. warm
θρεχς, f. hair
ιμμα̨, v. I am
ιν (1), prep. in, into
ιν (2), n. neck
ιοα, f. smoke
ιογ, pron. I
ιτθυ, m. fish
κακο, adj. bad
καλλιχο, v. I lie down, recline
καλο, adj. good, proper, right
κα̨νο, adj. new
κα̨ρο, adj. good, fortuitous
κα̨ρς, m. heart
κερς, m. horn
κϝον, m. dog
κινς, adj. that (far demonstrative)
κνεκι, f. (vulgar) female breast, tit
κοα, f. ear
κο̨νς, m. cloud
κο̨ͱλ, f. belly, (empty) stomach
κο̨ͱλς, adj. empty
κρα̨νι, f. cherry
κρυνς, m. nose

Next Page
131 entries.

Dictionary Search

( )


Tags