Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς

Page: (-) (η) (κ) (π) (φ)

Word of the Day: αλομ
n. cost, debt
yesterday
λαχνον
tomorrow
πο̨σς
-'ν, adv. (enclitic) proximal particle: here, now, just now
-ιμμς, m. 1.
-κι, adj. this (demonstrative adjective)
α̨ϊ, adv. generally, usually, probably
α̨λλο, v. I feel, perceive; e.g.
αλλυμο, v. I analyze; I dissect
αλομ, n. cost, debt
αμμενισσο, v. I am pleased by, I find good or fortunate
αμς, pron. we
αν-, adj. not, without
ανα̨ρθομς, .
ανα̨ρο, v. I rescind, cancel, void
ανθροπς, m. person
α̨ντ, adv. instead
απηινο, v. I turn out, become, end up
απλιϝο, v. I drink
απλυμο, v. 1.
αρ, conj. question particle
αρμ (1), n. food
αρμ (2), n. love
α̨το, v. I ask for, request, plead
αυτικ, adv. just, previously
α̨ͱτς, m. eagle
εκϝολα, f. mouth
εκκελο, v. 1.
ελθο, v. I come, go
ελλεχο, v. I sleep
επ, prep. 1.
επλιχο, v. I sit
εχο, v. I have, own
ϝαινο, v. (vulgar) I fuck, have sex with
ϝανα, f. woman
ϝελπισσο, v. I hope
ϝερρον, n. thing, object
Ϝεͱο̨τισς, f. the Weyötiss language
ϝηε, pron. he, she, it
ϝηεχς, adj. six
ϝορα, f. food
ϝορο, v. I eat
ϝυμπς, m. a snide remark
ηαϝελς, m. sun
ηα̨μ, n. blood
ηαμς, m. marriage
ηαπς, adj. all
ηαυσο, v. I sleep
ηαͱ, f. earth
ηα̨ͱς, adj. polite epithet: esteemed, honorable.
ηε, adj. one
ηελο, v. I laugh
ηεννεκ, adj. eleven

Next Page
216 entries.

Dictionary Search

( )


Tags