ttsuun
Anthologica Universe Atlas / Universes / Lirar / Modern Punic / Modern Punic Dictionary / ttsuun

ttsuun, nm. tongue

etymology: Proto-Semitic *lišan- (cf. Heb. lāšōn)

attestation: lšn, <αλσουν-> (cstr.) = *l(ə)sūn

tags: nm