SCA: PIE > PP
Anthologica Universe Atlas / Universes / Our World / Pannonian / Proto-Pannonian / SCA: PIE > PP

Categories


C=ptḱkqbdǵgǥʙᴅᴊɢƆmnsħχʍlrywᴘᴛçᴋǫ4chŋxfzž
H=ħχʍⲭ
W=qǥƆǫw
K=ḱkqǵgǥᴊɢƆçᴋǫx
T=tdᴛᴅc
P=pbʙᴘ
V=aeoiuāēīōūáéíóúãẽĩõũớờàèìòùảẻỉỏủ
<voiced>=bdǵgǥʙᴅᴊɢƆmnlr
<labiovelar>=qǥƆǫ
<plainvelar>=kgɢᴋ
<palatovelar>=ḱǵᴊç
<p>=ptḱkq
<b>=bdǵgǥ
<h>=ʙᴅᴊɢƆ
<asp>=ᴘᴛçᴋǫ
<short>=aeiouə
<long>=āēīōū
<stressed>=áéíóúớ
<longstressed>=ãẽĩõũ
<stressedglottalic>=àèìòù
<longstressedglottalic>=ảẻỉỏủờ
<res>=mnlr
<syllres>=ɱṇḷṛ
<stressedsyllres>=ṁṅŀṙ
<es>=eéè
<us>=uúù
<as>=aáà
<os>=oóò
<is>=iíì
<longes>=ēḗ
<longas>=āā́
<longos>=ōṓ
<schwas>=əơờ
F=fsšxhz

Rewrite rules


ʰʷ|ʷʰ
ʰʲ|ʲʰ
kʷ|q
gʷ|ǥ
bʰ|ʙ
dʰ|ᴅ
ǵʰ|ᴊ
gʰ|ɢ
gʷʰ|Ɔ
pʰ|ᴘ
tʰ|ᴛ
ḱʰ|ç
kʰ|ᴋ
kʷʰ|ǫ
h₁|ħ
H|ⲭ
h₂|χ
h₃|ʍ
m̥|ɱ
n̥|ṇ
l̥|ḷ
r̥|ṛ
ḿ̥|ṁ
ń̥|ṅ
ĺ̥|ŀ
ŕ̥|ṙ
ɱ́|ṁ
ṇ́|ṅ
ḷ́|ŀ
ṛ́|ṙ
ḗ|ẽ
ṓ|õ
áˀ|à
éˀ|è
íˀ|ì
óˀ|ò
úˀ|ù
ā́ˀ|ả
ḗˀ|ẻ
ī́ˀ|ỉ
ṓˀ|ỏ
ū́ˀ|ủ
ə́|ơ
ə́|ớ
<p>|A
<b>|B
<c>|C
<h>|E
<short>|ƒ
<long>|G
<h>|H
<stressed>|I
<longstressed>|ι
<res>|J
<k>|K
<syllres>|L
<stressedsyllres>|M
<n>|N
<schwas>|O
<es>|ɇ
<us>|Q
<r>|R
<s>|S
<t>|T
<as>|U
<v>|V
<w>|W
<labiovelar>|X
<plainvelar>|Y
<voiced>|Z
<asp>|1
<os>|2
<longes>|3
<longas>|5
<longos>|6
<peripheral>|7
<palatovelar>|8
<stressedglottalic>|9
<longstressedglottalic>|0
<is>|`
ɾ|4
ts|c
ớ|BIG FUCKEN ERROR

Sound changes


— A few rewrite rules to make it easier to input PIE as ASCII
<short>:/<long>/_
<short>́/<stressed>/_
<long>́/<longstressed>/_
<short>'/<stressed>/_
<syllres>'/<stressedsyllres>/_
<long>'/<longstressed>/_
<b>h/<h>/_
h1/ħ/_
h2/χ/_
h3/ʍ/_
-//_


— Extended Sievers' Law
<res>/<syllres><res>/#CC_
<res>/<syllres><res>/CCC_

— Dkmtom/Kwtwores rule
T//#_K
K//#_T

— Fix the damn diphthongs
i/y/V_
i/y/_V
u/w/V_
u/w/_V

— Syllabic resonant loss
<syllres>h/e<res>he/_C
<syllres>χ/a<res>χa/_C
<syllres>ʍ/o<res>ʍo/_C
<syllres>/ə<res>/_
<stressedsyllres>h/e<res>hé/_C
<stressedsyllres>χ/a<res>χá/_C
<stressedsyllres>ʍ/o<res>ʍó/_C
<stressedsyllres>/ơ<res>/_
mm/m/<schwas>_
nn/n/<schwas>_
ll/l/<schwas>_
rr/r/<schwas>_
<schwas>/<es>/H_
<schwas>/<es>/_H
<schwas>/<us>/W_
<schwas>/<us>/_W
<schwas>/<us>/K_m
<schwas>/<us>/m_K
<schwas>/<as>/_

— Boukolos rule
<labiovelar>/<plainvelar>/W_
<labiovelar>/<plainvelar>/u_
<labiovelar>/<plainvelar>/_W
<labiovelar>/<plainvelar>/_u

— RUKI
s/š/K_
s/š/[i y u w r]_

— Eimi
s/z/V_<voiced>
<short>z/<long>/_
<stressed>z/<longstressed>/_

— Sanskrit laryngeal rule
<p>/<asp>/_H

— Buddha rule
<p>/<h>/_<h>
<b>/<h>/_<h>

— Triple reflex
H/He/#_C
H/He/C_C/[yw]_
H/He/C_#

— Coloring rule
<es>/<as>/h₂_
<es>/<os>/h₃_
<es>/<as>/_h₂
<es>/<os>/_h₃

— Pannonian h1 reflex
h₁/h/#_

— Laryngeal merger
H/ʔ/_

— Laryngeal lengthening
<short>/<long>/_ʔ
<short>/<long>/_[yw]ʔ
<stressed>/<longstressed>/_ʔ
<stressed>/<longstressed>/_[yw]ʔ

— n-flapping
n/4/V_V

— Laryngeal loss
<stressed>/<stressedglottalic>/_(<res>[yw])ʔ
<longstressed>/<longstressedglottalic>/_(<res>[yw])ʔ
ʔ//_

— Tocharian affrication
d/c/_
— Pseudo-Phrygian shift
<b>/<p>/_
<h>/<b>/_

— Thorn cluster rule
TK/š/_

— Satemization
<palatovelar>/<plainvelar>/_s
<palatovelar>/<plainvelar>/_š

— Nasal loss
m/ṃ/_#
m/ṃ/_C/_[pbyw]
n/ṃ/_[sš]

— TT rule
TT/ss/_

— Intervocalic glide loss (TODO is this right?)
eye/ī/_
éye/ĩ/_
eyé/ĩ/_
<es>y<es>/ỉ/_
owo/ū/_
owó/ũ/_
ówo/ũ/_
<os>w<os>/ủ/_

— Not Kluge (TODO is this right?)
rm/nn/_
<res>n/<res><res>/_

— W loss
yw/wy/_
T/c/_w
Cw/CC/_/#_

— First vowel merger
e/a/_m[#C]/_mP
e/a/_n[sš]
<es>/<as>/_y
ye/i/_
wo/u/_
e/i/_/_[sš]
<os>/<us>/_m[#C]/_mP
<os>/<as>/_/_[sš]
<os>/<schwas>/_[sš]

— Aspiration
<p>/<asp>/s_
s//_<asp>

— First vowel shift
<es>/<schwas>/y_
<es>/y<schwas>/_
<is>/y<is>/C_
y//r_
y//š_
y//<palatovelar>_
<plainvelar>y/<palatovelar>/_
t//_sy
cy/sy/_
h/s/_y
i/e/r_
i/e/_r

— Some rewrite rules
/y/C_Cʲ
/y/<is>_V
/y/ĩ_V
/y/ỉ_V
/y/ĩ_V
t//_sy
c/s/_y
u/w/V_
i/y/V_

— PP to MNP

— Syncope
[iu]//VC(y)_C(y)V
[iu]//_[sš]C(lr)V

— S loss
ns/ŋ/_
nts/ŋk/_
sr/š/_
rs/rš/_
s/x/_/t_
x/s/_y
xw/f/_
t/0/_s

— Voiced affricate lenition
ǵ/ž/_/_ǵ
ž/ǵ/ǵ_
ž/ǵ/n_

— Various fortitions
yy/ǵǵ/_
w/b/m_
m//n(y)_
yy/y/_