Anthologica Universe Atlas / Universes / Lirar / Modern Punic / Modern Punic Dictionary / ígɔl

ígɔl, nm. baby animal

usage: archaic

etymology: Proto-Semitic *ʕigl- "calf" (cf. Heb. ʕēgel)
attestation: ʕgl = *əgǝl
tags: nm