Babel
Anthologica Universe Atlas / Universes / Lirar / Modern Punic / Babel

1. וַיְהִי כָל-הָאָרֶץ, שָׂפָה אֶחָת, וּדְבָרִים, אֲחָדִים
Wayǝhīand-3M-be:pfv kolall:of hāʾāreṣthe-earth śāpālip ʾeḥādone udǝbārīmand-word-pl ʾăḥādīm.one-pl
“And the whole earth was of one language, and of one speech.”
=
gămnow xʷɔḷall moθ=ǝttm-imthe(Mpl)=person-pl esof i=ɔ́ṛəγthe(Fsg)=earth deppr-uspeak:impf-3pl u=θ=năfsthe(Msg)=acc:inan=same felanguage w-qqəy-uand=have:impf-3pl moθ=θ=năfsthe(Mpl)=acc:inan=same žbăr-imword-pl
Găm xʷɔḷ moθ ǝttmim es i ɔ́ṛəγ deppru u θnăfs fe wqqəyu moθ θnăfs žbărim.

2. וַיְהִי, בְּנָסְעָם מִקֶּדֶם; וַיִּמְצְאוּ בִקְעָה בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר, וַיֵּשְׁבוּ שָׁם
Wayǝhīand-3M-be:pfv bǝnāsǝʿāmin-set.out:inf-3plM.poss miqqedem,from-east, wayyimṣǝʾūand-3M-find:pfv-3plM biqʿāplain bǝʾereṣin-land:of ŠinʿārShinar wayyēšǝbūand-3M-sit:pfv-3plM šām.there
“And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.”
=
w=gămand=now əppăr-ugo:impf-3pl mim-imsomeone-pl u=mmə:-mʷəγttsattsthe(Msg)=from-east w=γoqq-imuand=find:ppfv-3Mpl ažγaroθplain i=b-ɔ́ṛəγthe(Fsg)=in-land:of ŠinʕarShinar w=yušb-imuand=sit:ppfv-3Mpl lqɔḍḍthere
Wgăm əppăru mimim u mməmmʷəγttsatts wγoqqimu ažγaroθ i bɔ́ṛəγ Šinʕar wyušbimu lqɔḍḍ.

3. וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-רֵעֵהוּ, הָבָה נִלְבְּנָה לְבֵנִים, וְנִשְׂרְפָה, לִשְׂרֵפָה; וַתְּהִי לָהֶם הַלְּבֵנָה, לְאָבֶן, וְהַחֵמָר, הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר
Wayyō(ʾ)mǝrūand-3M-say:pfv-3plM ʾīšman ʾelto rēʿēhū,fellow-of-3sgM.poss “Hābālet's nilbǝnā1pl-build:ipfv-cohort lǝbēnīmbrick-pl wǝniśrǝpāand-1pl-burn:ipfv-cohort liśrēpā.”to-burn:inf.abs-cohort Wattǝhīand-F-be:pfv lāhemto-3plM hallǝbēnāthe-brick lǝʾābento-stone wǝhaḥēmārand-the-pitch hāyābe:pfv lāhemto-3plM laḥomer.to-mortar
“And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.”

4. וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה-לָּנוּ עִיר, וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם, וְנַעֲשֶׂה-לָּנוּ, שֵׁם:  פֶּן-נָפוּץ, עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ
Wayyō(ʾ)mǝrūand-3M-say:pfv-3plM “Hābālet's nibne1pl-build:ipfv lānūto-1pl ʿīrcity umigdāland-tower wǝrō(ʾ)šōand-head-3sgM.poss baššāmayim,in-the-heaven-du wǝnaʿăśeand-1pl-make:ipfv lānūto-1pl šem,name penlest nāpūṣ1pl-be.scattered:ipfv ʿalover pǝnēyface-of:pl kolall:of hāʾāreṣ.”the-earth
“And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.”

5. וַיֵּרֶד יְהוָה, לִרְאֹת אֶת-הָעִיר וְאֶת-הַמִּגְדָּל, אֲשֶׁר בָּנוּ, בְּנֵי הָאָדָם
Wayyēredand-3M-go.down:pfv YHWHYHWH lirʾōtto-see:inf ʾetacc hāʿīrthe-city wǝʾetand-acc hammigdālthe-tower ʾăšerrel bānūbuild:pfv-3pl bǝnēyson-of:pl hāʾādām.the-man
“And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.”

6. וַיֹּאמֶר יְהוָה, הֵן עַם אֶחָד וְשָׂפָה אַחַת לְכֻלָּם, וְזֶה, הַחִלָּם לַעֲשׂוֹת; וְעַתָּה לֹא-יִבָּצֵר מֵהֶם, כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת
Wayyō(ʾ)merand-3M-say:pfv YHWHYHWH “Hēnbehold ʿampeople ʾeḥādone wǝśāpāand-lip ʾaḥatone:fem lǝkullāmto-all:of-3plM wǝzeand-this haḥillāmcaus-begin:inf-3plM laʿăśōt,to-do:inf wǝʿattāand-now lō(ʾ)neg yibbāṣēr3M-pass-hold.back:ipfv mēhemfrom-3plM kōlall ʾăšerrel yāzǝmū3M-plot:ipfv-3plM laʿăśōt.to-do:inf
“And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.”

7. הָבָה, נֵרְדָה, וְנָבְלָה שָׁם, שְׂפָתָם—אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ, אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ
“Hābālet's nērǝdā1pl-go.down:ipfv wǝnābǝlāand-1pl-confuse:ipfv šāmthere śǝpātāmlip-of-3plM.poss ʾăšerrel lō(ʾ)neg yišmǝʿū3M-hear:ipfv-3plM ʾīšman śǝpatlip-of rēʿēhu.”fellow-of-3sgM.poss
“Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.”

8. וַיָּפֶץ יְהוָה אֹתָם מִשָּׁם, עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ; וַיַּחְדְּלוּ, לִבְנֹת הָעִיר
Wayyāpeṣand-3M-caus-be.scattered:pfv YHWHYHWH ʾōtāmacc-3plM.obj miššāmfrom-there ʿalover pǝnēyface-of:pl kolall:of hāʾāreṣ,the-earth wayyaḥdǝlūand-3M-stop:pfv-3plM libnōtto-build:inf hāʿīr.the-city
“So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.”

9. עַל-כֵּן קָרָא שְׁמָהּ, בָּבֶל, כִּי-שָׁם בָּלַל יְהוָה, שְׂפַת כָּל-הָאָרֶץ; וּמִשָּׁם הֱפִיצָם יְהוָה, עַל-פְּנֵי כָּל-הָאָרֶץ
ʿalover kēnthus qārā(ʾ)call:pfv-3sgM šǝmāhname:of-3sgF.poss ‘Bābel’Babel for šāmthere bālalconfuse:pfv-3sgM YHWHYHWH śǝpatlip-of kolall:of hāʾāreṣ,the-earth umiššāmand-from-there hĕpīṣāmcaus-be.scattered:pfv-3plM.obj YHWHYHWH ʿalover pǝnēyface-of:pl kolall:of hāʾāreṣ.the-earth
“Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.”