√GBeØ
Anthologica Universe Atlas / Universes / Lirar / Modern Punic / Modern Punic Dictionary / √GBeØ

√GBeØ, root. high; tall

etymology: Proto-Central Semitic *√GBH (cf. Heb. GBH: (G) gābah-yigbah "be high")

related: gbe - igbʷə, gbʷə, bʷə́wa

tags: root