Ubghuu Dictionary
Anthologica Universe Atlas / Universes / The Allosphere / Kaam-Yerte / Ubghuu / Ubghuu Dictionary

(ááb–ʐóó)
Word of the Day: kíím
v. speak.
yesterday
dúú
tomorrow
pɛ́ʔ
beʔ, conj. and.
bòqh, n. lowlander, tsiic speaker.
dzɛ́p, n. mankind.
dúú, v. be below something.
giip, n. earth, soil.
gàb, adj. black, dark.
hìf, n. heart, center.
hɛ̀ɛ̀, n. one.
khár, n. fire.
koy, n. silk.
kruy, adj. great, big.
krɔph, n. thing.
kuu, v. make (irrealis).
kuuʔwáh, n. plain, empty land.
kíím, v. speak.
lwììh, n. land, region.
láá, n. one.
mbìì, n. extended family, tribe.
mrók, v. travel, wander, move aimlessly.
mrą̀ą̀, n. another, other.
màŋ, n. hand, forearm.
phę́ę́, n. stone.
pnaa, n. name.
poŋna, v. name, give a name.
páŋ, n. who, which.
pɛ́ʔ, adj. blue.
qudz, n. water.
qudzvàŋ, n. slime, watery mud.
qááŋ, v. make (realis).
qɔ́ɔ́r, v. fight, struggle against.
sthɔɔw, n. east.
thláá, n. place, spot.
thór, v. give.
thɔf, v. settle.
thɔl, n. day.
tlɔh, n. mortar.
tsúy, adj. strong, be strong.
tsɔ́l, n. the sun.
tàày, v. use for, employ.
tík, v. search, find.
uyó, adj. whole.
vòm, v. say.
vùùh, n. wind.
wǫ́ǫ́, n. clan, totem group.
, v. be whole.
yą̀h, n. north.
yą̀hvùùh, n. the north wind.
záám, v. let set, harden.
áábe, n. brick, baked mud.
ŋgùy, v. be between two surfaces.
ŋkíím, n. language, speech.
ŋkííthláá, n. topic, reason (for a debate, dispute).
ŋwààʔ, v. exceed, more than.
ŋáád, n. lord, emperor.
ɔ́dáʔ, v. be above something.
ɴqɔ́ru, n. fight, dispute.
ɴɢɔ́r, n. people.
ʐóó, n. sky.


58 entries.

Dictionary Search

( )


Tags