Romanization Thread
Anthologica Universe Atlas / Academia / Scriptorium / Romanization Thread

? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
Ȫ_Ȫ
you just gave me a brilliant idea Nort
kill /z/
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Both consonants and vowels can be long.

/p pʼ b t tʼ d k kʼ ɡ q qʼ ʔ/
/ts tsʼ dz tʂ tʂʼ dʐ tɕ tɕʼ dʑ/
/ɸ β θ ð s z ɬ ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ χ h/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/r l ʎ/
/w j/

/i u/
/e o/
/æ ɒ/

Not represented is lowering and, for low consonants, backing of vowels adjacent to uvulars and clusters containing them, deaffrication of affricates before other affricates, and de-ejectification of ejectives after the first in a word.

/dæ hæ wæχɒ mi jærːeɲæ heɣtokʼɒ dæ hæ θo βæɻtɕɒtʼæ bixru kolræ tɒ tætwitɕ/
/tsʼu dæ hæ sæqʼχemːetʼæ wowjozæ kʼi dæ hæ sitɕænːetʼæ bæjræ tɕæːtɒ qʼæχmokʼɒ gugwula/
/dæ hæ pɒːkɒ kæ tɕerɣætʼæ tɒɲrokʼɒ θo hæ ʑutʂæ xolræ jox jærɣætʼæ bodʐoxsæ tʼærtɕɒ tɒ χælβɒ/
/dæ hæ mi jærːetʼæ zdotʂkʼɒ kotʂtɕɒ jo tsækrɒ tɒ bædʑlɒræ/
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
/p pʼ b t tʼ d k kʼ ɡ q qʼ ʔ/ <p p' b t t' d k k' g q q' '>
/ts tsʼ dz tʂ tʂʼ dʐ tɕ tɕʼ dʑ/ <ts ts' dz c c' dc ch ch' j>
/ɸ β θ ð s z ɬ ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ χ h/ <f v th dh s z lh rh rz sh zh x gh xh h>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n nr ny ng>
/r l ʎ/ <r l ly>
/w j/ <w y>

/i u/ <i u>
/e o/ <ei o>
/æ ɒ/ <e a>

De he wexha mi yarreinye heightok'a de he tho verchat'e bixru kolre ta tetwich. Ts'u de he seq'xheimmeit'e wowyoze k'i de he sichenneit'e beyre cheeta q'exhmok'a gugwula. De he paaka ke cheirghet'e tanyrok'a tho he zhuce xolre yox yerghet'e bodcoxse t'ercha ta xhelva. De he mi yerreite zdock'a koccha yo tsekra ta bejlare.
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
    L  D  PAlv  Retr	P  V  U  Ph  G
stop p  t d      ʈ ɖ      k g q      ʔ
                  ʈʷ      kʷ  qʷ
fric    s z ʃ    ʂ        x  χ  ħ ʕ h
                  ʂʷ      xʷ  χʷ
nas  m  n        ɳ        ŋ
                  ɳʷ      ŋʷ
lat    l
lat aff t͜ɬ        ɖ͡ɮʴ
rho    r
appr    w              j

The vowels are a nonissue, but [a i u a: i: u: e o].
? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
/p d t ɖ ʈ ʈʷ ɡ k kʷ q qʷ ʔ/
«p d t ḍ ṭ ṭv ɡ k kv q qv ‘»

/z s ʃ ʂ ʂʷ x xʷ χ χʷ ʕ ħ h/
«z s j ṣ ṣv c cv x xv ĝ ħ h»

/m n ɳ ɳʷ ŋ ŋʷ/
«m n ṇ ṇv ñ ñv»

/tɬ ɖɮ/
«ł ḷ»

/l r w j/
«l r w y»
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
what I've been using
    L  D    PAlv  Retr  P  V    U  Ph  G
stop p  t d        ṭ ḍ      k g  q      ʔ
                  ṭʷ      kʷ  qʷ
fric    s z  š    ṣ        x    ȟ  ħ ʕ	 h
                  ṣʷ      xʷ  ȟʷ
nas  m  n          ṇ        ŋ
                  ṇʷ      ŋʷ
lat    l          ḷ
lat aff λ          ƛ
rho    r
appr w                  j

/ɭ/ is still kinda iffy whether I'll keep it, but I do want the option easily-open orthographywise.

? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
p t d th dh k g q '
s z c sh kh x xh gh h
s(h)w khw xw
m n nh ng
n(h)w ngw
l tl dl r w y
lh
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
That just makes it look Burmese.
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
what

also post a sample
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
quoting I:
That just makes it look Burmese.
Or maybe Thai.

Then again…
MinePoleNort
ȟēṇaxeṇaxhenha
ṭʷūƛoṇʷṭvudłoṇvthwudlonhw
qʷazeλīqvazełiqwazetli
ʔaʕīṣkʷi‘aĝiṣkvi'aghishwi

Maybe not either. But dammit Nort how many times to I have to tell you I hate digraphs with a fiery unending passion?
(I have absolutely no idea if vowel length is staying or going, so I didn't bother with it in the transcribings.)
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 497
, 子, Basel, Switzerland
message
you hate digraphs with fiery passion, and yet you must have only symbols that may be easily typed w/ vanilla xcompose

you are a picky mistress

/p t d ʈ ɖ k ɡ q ʔ/ <p t d ṭ ḍ k g q ʾ>
/ʈʷ kʷ qʷ/ <tw kw qw>
/s z ʃ ʂ x χ ħ ʕ h/ <s z š ṣ x ḫ ḥ ʿ h>
/ʂʷ xʷ χʷ/ <sw xw hw>
/m n ɳ ŋ/ <m n ṇ ŋ>
/ɳʷ ŋʷ/ <nw ŋw>
/l t͡ɬ d͡ɮʴ/ <l ł ḷ>
/r w j/ <r w y>
/a i u aː iː uː e o/ <a i u aa ii uu ai au>

Alternatively if you hate double vowels do <a i u á í ú e o> and replace š by ś, which crowds the top line less and also only one diacritic is harmonious.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 497
, 子, Basel, Switzerland
message
ḫaiṇa
twuuḷaunw
qwazaiłii
ʾaʿiiṣkwi

or

ḫeṇa
twúḷonw
qwazełí
ʾaʿíṣkwi
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
quoting Hallow XIII:
you hate digraphs with fiery passion, and yet you must have only symbols that may be easily typed w/ vanilla xcompose

you are a picky mistress

Actually I got my IPA input working again. And theoretically I know how Xcompose works now, I just have to figure out why it isn't.

But yeah, I am pretty damn picky at times
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
Vian: (I think the endonym will be /ⁿdɿ̂wɒ̀ɴ/)
/p b t d ts dz ʈ~tʂ ɖ~dʐ tɕ dʑ k g/
/ⁿb~m ⁿd~n ⁿdʑ~ɲ/
/f s ʂ ɕ x/
/w l j/
/a ɒ e ə o i u ɿ ʮ/
/aɴ ɒɴ eɴ əɴ oɴ iɴ uɴ/
/m̩ n̩ ɲ̩ ŋ̩/
Four tones: /à ā á â/

(ɴ = nasalization — it's written this way to avoid conflict with the tone diacritics)

/ɿ ʮ/ are fricated vowels: [z̩ v̩]. Their realization varies: /ɿ/ can be any coronal fricative: it is usually apical, intermediate between [z̩] and [ʐ̩], but matches the POA of a preceding coronal consonant.

Front vowels are restricted in distribution: /a/ cannot appear after labials, /e/ cannot appear after retroflexes or velars, and /i/ cannot appear after any plosives but labial or palatal ones — however, /nĩ ɲĩ/ contrast. /l/ cannot appear before nasal vowels. /ⁿd/ is [ⁿdz] before /ɿ/, and /t d/ cannot appear before /ɿ/.

The syllable structure is CV, but fricated vowels and syllabic nasals can appear without a preceding consonant: /ɿ ʮ/ with no preceding consonant are [zɿ vʮ].

Consonants in the nasal series are realized as prenasalized stops before oral vowels and nasals before nasal vowels: /ma maɴ/ are [ⁿba maɴ].

dâtâ wū tɕì jé kùɴ ʈàɴ ⁿdʑɿ̄. wɒ̀ kə̀ fʮ̂ tsɿ̀ jē ⁿdà. wɒ̀ tɕî wɒ̄ kə́ jē ⁿbɒ́ wɒ̄ mɒ̄ɴ. lū wɒ̄ tsɿ̀ kʮ̂ mɒ̄ɴ.
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
quoting Nessari:
quoting I:
That just makes it look Burmese.
Or maybe Thai.

Then again…
MinePoleNort
ȟēṇaxeṇaxhenha
ṭʷūƛoṇʷṭvudłoṇvthwudlonhw
qʷazeλīqvazełiqwazetli
ʔaʕīṣkʷi‘aĝiṣkvi'aghishwi

Maybe not either. But dammit Nort how many times to I have to tell you I hate digraphs with a fiery unending passion?
(I have absolutely no idea if vowel length is staying or going, so I didn't bother with it in the transcribings.)

If rounded consonants are that common, do the Kannow thing: xhenha, tùdlón, qàzetli, 'aghishkì. (or xeṇa, ṭùλón, qàzeƛi, 'ağiṣkì, w/e, also you've got λ and ƛ the wrong way round)
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 497
, 子, Basel, Switzerland
message
Vian ndzýhwaanh
/p b t d ts dz ʈ~tʂ ɖ~dʐ tɕ dʑ k g/ <p b t d ts dz tr dr c j k g>
/ⁿb~m ⁿd~n ⁿdʑ~ɲ/ <mb~m nd~ndz~n nj~nh>
/f s ʂ ɕ x/ <f s sr sh x>
/w l j/ <w l i>
/a ɒ e ə o i u ɿ ʮ/ <a aa ee e o i u y vy>
/aɴ ɒɴ eɴ əɴ oɴ iɴ uɴ/ <an aan een en on in un>
/m̩ n̩ ɲ̩ ŋ̩/ <my ny nhy ngy>
Four tones: /à ā á â/ <ah a á áh>

[zɿ vʮ] <zy vy>


dâtâ wū tɕì jé kùɴ ʈàɴ ⁿdʑɿ̄. wɒ̀ kə̀ fʮ̂ tsɿ̀ jē ⁿdà. wɒ̀ tɕî wɒ̄ kə́ jē ⁿbɒ́ wɒ̄ mɒ̄ɴ. lū wɒ̄ tsɿ̀ kʮ̂ mɒ̄ɴ.
Dáhtáh wu cih iée kunh tranh njy. Waah keh fvýh tsyh iee ndah. Waah cíh waa ké iee mbáa waa maan. Lu waa tsyh kvýh maan.
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
quoting Nortaneous:
quoting Nessari:
quoting I:
That just makes it look Burmese.
Or maybe Thai.

Then again…
MinePoleNort
ȟēṇaxeṇaxhenha
ṭʷūƛoṇʷṭvudłoṇvthwudlonhw
qʷazeλīqvazełiqwazetli
ʔaʕīṣkʷi‘aĝiṣkvi'aghishwi

Maybe not either. But dammit Nort how many times to I have to tell you I hate digraphs with a fiery unending passion?
(I have absolutely no idea if vowel length is staying or going, so I didn't bother with it in the transcribings.)

If rounded consonants are that common, do the Kannow thing: xhenha, tùdlón, qàzetli, 'aghishkì. (or xeṇa, ṭùλón, qàzeƛi, 'ağiṣkì, w/e, also you've got λ and ƛ the wrong way round)

The hell I do

Also fuck you and your digraph fetish
? Hālian posts: 115
, Atetía, Florida
message
Vian: (I think the endonym will be /ⁿdɿ̂wɒ̀ɴ/) ‹Nẑwạ̀n›
/p b t d ts dz ʈ~tʂ ɖ~dʐ tɕ dʑ k g/ ‹p b t d ts dz ṭ ḍ c̣ ẓ k g›
/ⁿb~m ⁿd~n ⁿdʑ~ɲ/ ‹m n ṇ›
/f s ʂ ɕ x/ ‹f s ṣ c x›
/w l j/ ‹w l j›
/a ɒ e ə o i u ɿ ʮ/ ‹a ạ e ẹ o i u z v›
/aɴ ɒɴ eɴ əɴ oɴ iɴ uɴ/ ‹an ạn en ẹn on in un›
/m̩ n̩ ɲ̩ ŋ̩/ ‹mh nh ṇh ng›
Four tones: /à ā á â/ ‹à a á â›

dâtâ wū tɕì jé kùɴ ʈàɴ ⁿdʑɿ̄. wɒ̀ kə̀ fʮ̂ tsɿ̀ jē ⁿdà. wɒ̀ tɕî wɒ̄ kə́ jē ⁿbɒ́ wɒ̄ mɒ̄ɴ. lū wɒ̄ tsɿ̀ kʮ̂ mɒ̄ɴ.

Dâtâ wu çi jé kùn ṭàn nẓz. Wạ kẹ fv tsz je nà. Wạ̀ c̣î wạ kẹ je mạ́ wạ mạn. Lu wạ tsz̀ kv̂ mạn.
? kodé man of few words
posts: 110
, Deacon message
Let's Mandaranize this shit:

Vian: (I think the endonym will be /ⁿdɿ̂wɒ̀ɴ/ <nîwòn> )
/p b t d ts dz ʈ~tʂ ɖ~dʐ tɕ dʑ k g/ <p b t d c z ch zh q j k g>
/ⁿb~m ⁿd~n ⁿdʑ~ɲ/ <m n nh>
/f s ʂ ɕ x/ <f s sh x h>
/w l j/ <w l y>
/a ɒ e ə o i u ɿ ʮ/ <a o ai e au ei ou i u>
/aɴ ɒɴ eɴ əɴ oɴ iɴ uɴ/ <an on ain en aun in un>
/m̩ n̩ ɲ̩ ŋ̩/ <m n ni ng>
Four tones: /à ā á â/

dâtâ wū tɕì jé kùɴ ʈàɴ ⁿdʑɿ̄. wɒ̀ kə̀ fʮ̂ tsɿ̀ jē ⁿdà. wɒ̀ tɕî wɒ̄ kə́ jē ⁿbɒ́ wɒ̄ mɒ̄ɴ. lū wɒ̄ tsɿ̀ kʮ̂ mɒ̄ɴ.

dâtâ wōu qèi yái kòun chàn nhī. wò kè fû cì yāi nà. wò qêi wō ké yāi mó wō mōn. lōu wō cì kû mōn.
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
quoting Nessari:
The hell I do

Also fuck you and your digraph fetish

λ : ƛ :: l : ł

also diacritics fuc bad return to vietnam