Romanization Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Romanization Thread

? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 525
, 侯, Basel, Switzerland
message
Vietnam_flag_gallery_display.jpg

Halian: sample text!
? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
A brand new phonology:

__________

Consonants (onset)/mw n/
[m n]

/bw d/
[b d]

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]

/s/
[s]

/j w ʕ/
[j w ʕ]

__________

Consonants (coda)/wm n/
[m n]

/wp t jk wk ʕk/
[p t c kʷ q]

/jkʰ wkʰ ʕkʰ/
[cʰ kʷʰ qʰ]

/j w ʕ/
[j w ʕ]

__________

Vowels/ə/

Yep.

The vowels gets coloured by surrounding glides:

/ə əj əw əʕ/
[ə e o a]

/jə jəj jəw jəʕ/
[ie i io iɛ]

/wə wəj wəw wəʕ/
[uo ue u uɔ]

As a result the phonetic vowel inventory looks as follows:

[i u]
[e ie ue o io uo]
[ə]
[iɛ uɔ]
[a]

__________

Sample text/pwəkjə dəʕdəjktə kʰjə dəwk jəkjəbwəwk ʕə kwəʕkmwəjkʰ/
/dəw kʕəʕkʰʕə pwəkjə nəkjəjkʰ bwəwmʕəwmmwə kʰjətkʰwə/
/jəwkʰ kwətəʕkkʰjəʕkʰ jəwmʕə təttəjkʰ/
/səwkʕəwkʰ pwəjkʰjəkjə nətəjkʰtəwm kʰwəkʰwə kwəwəkʰjə pwəwəwkʰ/
/kjən dətjəw dəʕkʰtən kʰʕəʕkʰmwəkʰjə kwə/

[puocie dadectə cʰie dokʷ ieciebukʷ ʕə kʷuɔqmuecʰ]
[do qaqʰə puocie nəcicʰ bumʕommuo cʰietkʷʰuo]
[iokʷʰ kʷuotaqcʰiɛqʰ iomʕə təttecʰ]
[soqokʷʰ puecʰiecie nətecʰtom kʷʰuokʷʰuo kʷuocʰie puokʷʰ]
[cien dətio daqʰtən qʰaqʰmuocʰie kʷuo]
? Hālian :(
posts: 129
, Alípteza, Florida
message
quoting Hallow XIII:
(Flag of Viet Nam)

Halian: sample text!

It's at the bottom of my post!
? Hālian :(
posts: 129
, Alípteza, Florida
message
A brand new phonology:

__________

Consonants (onset)/mw n/
[m n]
‹m n›

/bw d/
[b d]
‹b d›

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]
‹p t c k q›

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]
‹ch kh qh›

/s/
[s]
‹s›

/j w ʕ/
[j w ʕ]
‹j w x›

__________

Consonants (coda)/wm n/
[m n]
‹m n›

/wp t jk wk ʕk/
[p t c kʷ q]
‹p t c k q›

/jkʰ wkʰ ʕkʰ/
[cʰ kʷʰ qʰ]
‹ch kh qh›

/j w ʕ/
[j w ʕ]
‹j w x›

__________

Vowels/ə/
‹e›

Yep.

The vowels gets coloured by surrounding glides:

/ə əj əw əʕ/
[ə e o a]
‹a è o a›

/jə jəj jəw jəʕ/
[ie i io iɛ]
‹iè i io ie›

/wə wəj wəw wəʕ/
[uo ue u uɔ]
‹uo ue u uò›

As a result the phonetic vowel inventory looks as follows:

[i u]
[e ie ue o io uo]
[ə]
[iɛ uɔ]
[a]

__________

Sample text/pwəkjə dəʕdəjktə kʰjə dəwk jəkjəbwəwk ʕə kwəʕkmwəjkʰ/
/dəw kʕəʕkʰʕə pwəkjə nəkjəjkʰ bwəwmʕəwmmwə kʰjətkʰwə/
/jəwkʰ kwətəʕkkʰjəʕkʰ jəwmʕə təttəjkʰ/
/səwkʕəwkʰ pwəjkʰjəkjə nətəjkʰtəwm kʰwəkʰwə kwəwəkʰjə pwəwəwkʰ/
/kjən dətjəw dəʕkʰtən kʰʕəʕkʰmwəkʰjə kwə/

[puocie dadectə cʰie dokʷ ieciebukʷ ʕə kʷuɔqmuecʰ]
[do qaqʰə puocie nəcicʰ bumʕommuo cʰietkʷʰuo]
[iokʷʰ kʷuotaqcʰiɛqʰ iomʕə təttecʰ]
[soqokʷʰ puecʰiecie nətecʰtom kʷʰuokʷʰuo kʷuocʰie puokʷʰ]
[cien dətio daqʰtən qʰaqʰmuocʰie kʷuo]

Puocie dadecta chie dok ieciebuk xa kwuòqmuech.
Do qaqha puocie nacich bumxommuo chietkhuo.
Iokh kuotaqchieqh iomxa tattech.
Soqokh puechiecie natechtom khuokhuo kuochie puokh.
Cien datio daqhtan qhaqhmuochie kuo.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 525
, 侯, Basel, Switzerland
message
halian you appear to have accidentally deleted your post
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 525
, 侯, Basel, Switzerland
message
Pole's Thing

/mw n/ [m n] <m n>
/bw d/ [b d] <b d>
/pw t kj kw kʕ/ [p t c kʷ q] <p t k k q>
/kʰj kʰw kʰʕ/ [cʰ kʷʰ qʰ] <kh kh qh>
/s/ [s] <s>
/j w ʕ/ [j w ʕ] <j w g>

/ə əj əw əʕ/ [ə e o a] <e ei o a>
/jə jəj jəw jəʕ/ [ie i io iɛ] <ie i io ia>
/wə wəj wəw wəʕ/ [uo ue u uɔ] <uo ue u ua>

<puokie dadeikte khie dok jekiebuk ge koaqmueikh / do qaqhe puokie nekikh bumgommuo khietkhuo / jokh kuotaqkiaqh jomge tetteikh / soqokh puekhiekie neteikhtom khuokhuo khuokhie puokh / kien detio daqhten qhaqhmuokhie kuo>
? Hālian :(
posts: 129
, Alípteza, Florida
message
quoting Hallow XIII:
halian you appear to have accidentally deleted your post

Which one, the one with Classical Airumali phonology? If so, that was intentional, because I changed the phonology around a bit and also don't have a sample text.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 525
, 侯, Basel, Switzerland
message
A Thing

m n ŋ
p b t d k ɡ ʔ
f θ s ɬ ʃ h
ʋ r ɮ j

i y~ɵ e æ ɑ o u

æj ɑj ej oj uj
iw ɑw ɵw ow
iɥ æɥ ɵɥ oɥ uɥ

eː e˥ e˧ e˩

Syllable structure is maximally something like CCCVVCC, but not all combinations are allowed. In isolation, every consonant may occur both syllable-initially and finally (although f probably does not occur finally in native words but I digress). In clusters, fricatives assimilate in voicing to adjacent plosives (f and ɬ are not distinguished from ʋ and ɮ adjacent to voiced plosives). [ɵ] is an allophone of /y/ in closed syllables, except if the final consonant is ʔ. Vowel length is distinguished only in stressed syllables, which is always the first syllable of the root — there is hence a limit of one long vowel per word except in compounds, which may have multiple.

dɑʔ˧ ɑ˧ ʋɵɥrm˩ fe˧ɑ˥ʋɑʔ˥te˥ jæːɮ˩mæ˩ ɑ˧ tɑːθ˩ rɑʔ˩eht˥ næɥ˧ hyː˥rin˧ ʋæɮ˥dɵht˥ ɑ˧ɬɑ˧ mbruɥθ˩ ɑ˧ ʔɑːʃ˧tɑr˥ jɵːɮ˩ʋɑʔ˥te˥ drɑwr˧ ɑ˧ hæːʒ˥dɑ˧ ŋe˧ɬid˩ ksɑr˩ŋɑʔ˩ dɑʔ˧ ɑ˧ ʔnæː˩ŋɑʔ˩ tsuɥ˧rid˥ dʒɑɮ˥ʋe˧
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
<μ ν γγ>
<π β τ δ κ γ ϙ>
<φ θ σ λ ϡ χ>
<ϝ ρ ζ ι>

<ι υ ε η α ο ω>

<ηι αι ει οι ωι>
<ιω αω υω οω>
<ιιω ηιω υιω οιω ωιω>

<ἐ έ ε ὲ>

δαϙ α ϝὺιωρμ φεάϝάϙτέ ιἢζμὴ α τἂθ ρὰϙέχτ νηιω χὔριν ϝήζδύχτ αλα μβὼιωθ α ϙἀϡτάρ ιὒζϝάϙτέ δραωρ α χἤζδα γγελὶδ κσὰργγὰϙ δαϙ α ϙνἢγγὰϙ τσωιωρίδ δζάζϝε
? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
And here's my attempt at romanizing it:

/mw n/
[m n]

/bw d/
[b d]

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]

/s/
[s]

/j w ʕ/
[j w ʕ]

«m n»
«b d»
«p t c k q»
«ch kh qh»
«s»
«(y w) x»

/ə əj əw əʕ/
[ə e o a]

/jə jəj jəw jəʕ/
[ie i io iɛ]

/wə wəj wəw wəʕ/
[uo ue u uɔ]

«ə e o a»
«e i io ia» ~ «ye yi yo ya»*
«o ue u ua» ~ «wo we wu wa»*

*) Syllable-initially.

/pwəkjə dəʕdəjktə kʰjə dəwk jəkjəbwəwk ʕə kwəʕkmwəjkʰ/
/dəw kʕəʕkʰʕə pwəkjə nəkjəjkʰ bwəwmʕəwmmwə kʰjətkʰwə/
/jəwkʰ kwətəʕkkʰjəʕkʰ jəwmʕə təttəjkʰ/
/səwkʕəwkʰ pwəjkʰjəkjə nətəjkʰtəwm kʰwəkʰwə kwəwəkʰjə pwəwəwkʰ/
/kjən dətjəw dəʕkʰtən kʰʕəʕkʰmwəkʰjə kwə/

[puocie dadectə cʰie dokʷ ieciebukʷ ʕə kʷuɔqmuecʰ]
[do qaqʰə puocie nəcicʰ bumʕommuo cʰietkʷʰuo]
[iokʷʰ kʷuotaqcʰiɛqʰ iomʕə təttecʰ]
[soqokʷʰ puecʰiecie nətecʰtom kʷʰuokʷʰuo kʷuocʰie puokʷʰ]
[cien dətio daqʰtən qʰaqʰmuocʰie kʷuo]

Poce dadectə che dok yecebuk xə kuaqmuech.
Do qaqhə poce nəcich bumxommo chetkho.
Yokh khotaqchiaqh yomxə təttech.
Soqokh puechece nətechtom khokho koche pokh.
Cen dətyo daqhtən qhaqhmoche ko.
? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
quoting Hallow XIII:
A Thing

/m n ŋ/
«m n ŋ»

/p b t d k ɡ ʔ/
«p b t d k g x»

/f θ s ɬ ʃ h/
«f þ s ł š h»

/ʋ r ɮ j/
«v r l j»


/i y~ɵ e æ ɑ o u/
«i y~ö e ä a o u»

/æj ɑj ej oj uj/
«äi ai ei oi ui»

/iw ɑw ɵw ow/
«iu au öu ou»

/iɥ æɥ ɵɥ oɥ uɥ/
«iy äy öy oy uy»


/e˥ e˧ e˩/
«é e è»

/eː˥ eː˧ eː˩/
«eé ee eè»

/ej˥ ej˧ ej˩/
«eí ei eì»

/eːj˥ eːj˧ eːj˩/
«eeí eei eeì»

/æ˥ æ˧ æ˩/
«ä ä ä» («ä́ ä ä̀» when disambiguation is needed)

/æː˥ æː˧ æː˩/
«äá ää äà»

dɑʔ˧ ɑ˧ ʋɵɥrm˩ fe˧ɑ˥ʋɑʔ˥te˥
jæːɮ˩mæ˩ ɑ˧ tɑːθ˩ rɑʔ˩eht˥ næɥ˧ hyː˥rin˧ ʋæɮ˥dɵht˥ ɑ˧ɬɑ˧ mbruɥθ˩ ɑ˧ ʔɑːʃ˧tɑr˥ jɵːɮ˩ʋɑʔ˥te˥
drɑwr˧ ɑ˧ hæːʒ˥dɑ˧ ŋe˧ɬid˩ ksɑr˩ŋɑʔ˩
dɑʔ˧ ɑ˧ ʔnæː˩ŋɑʔ˩ tsuɥ˧rid˥ dʒɑɮ˥ʋe˧

Dax a vöỳrm feáváxté.
Jäàlmä a taàþ ràxéht näy hyýrin väldöht ała mbruỳþ a xaaštár jöòlváxté.
Draur a häášda ŋełìd ksàrŋàx.
Dax a xnäàŋàx tsuyríd dšálve.? kodé man of few words
posts: 110
, Deacon message
For the record, are you sure the //s and the []s are in the right place for the consonants? They seem switched to me.

Version 1: differences shown by vowels

Consonants

/mw n/
[m n]
‹m n›

/bw d/
[b d]
‹b d›

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]
‹p t g›

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]
‹k›

/s/
[s]
‹s›

/j w ʕ/
[j w ʕ]
‹j w h›

Vowels

/ə əj əw əʕ/
[ə e o a]
‹y e o a›

/jə jəj jəw jəʕ/
[ie i io iɛ]
‹ie i io ia›

/wə wəj wəw wəʕ/
[uo ue u uɔ]
‹uo ue u ua›

As a result the phonetic vowel inventory looks as follows:

[i u] <i u>
[e ie ue o io uo] <e ie ue o io uo>
[ə] <y>
[iɛ uɔ] <ia ua>
[a] <a>

Version 2: differences shown by consonants

Consonants

/mw n/
[m n]
‹m n›

/bw d/
[b d]
‹b d›

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]
‹p t c k q›

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]
‹ch kh qh›

/s/
[s]
‹s›

/j w ʕ/
[j w ʕ]
‹i u r›

Vowels

/ə/
<a>

As a result the phonetic vowel inventory looks as follows:

[i u] <iai uau>
[e ie ue o io uo] <ai iai uai au iau uau>
[ə] <a>
[iɛ uɔ] <ia' ua'>
[a] <a'>

BUT—the <i>s and <u>s are only given when not predictable from the surrounding consonants.


__________
Sample text

[pwəkjə dəʕdəjktə kʰjə dəwk jəkjəbwəwk ʕə kwəʕkmwəjkʰ]
[dəw kʕəʕkʰʕə pwəkjə nəkjəjkʰ bwəwmʕəwmmwə kʰjətkʰwə]
[jəwkʰ kwətəʕkkʰjəʕkʰ jəwmʕə təttəjkʰ]
[səwkʕəwkʰ pwəjkʰjəkjə nətəjkʰtəwm kʰwəkʰwə kwəwəkʰjə pwəwəwkʰ]
[kjən dətjəw dəʕkʰtən kʰʕəʕkʰmwəkʰjə kwə]

/puocie dadectə cʰie dokʷ ieciebukʷ ʕə kʷuɔqmuecʰ/
/do qaqʰə puocie nəcicʰ bumʕommuo cʰietkʷʰuo/
/iokʷʰ kʷuotaqcʰiɛqʰ iomʕə təttecʰ/
/soqokʷʰ puecʰiecie nətecʰtom kʷʰuokʷʰuo kʷuocʰie puokʷʰ/
/cien dətio daqʰtən qʰaqʰmuocʰie kʷuo/


Version 1:
<puogie dadegty kie dog iegiebug guogmuek>
<do gaky puogie nygik bumhommuo kietkuo>
<iok guotagkiak iomhy tyttek>
<sogok puekiegie nytektom kuokuo guokie puok>
<kien dytio daktyn kakmuokie guo>

Version 2:
<paca dardacta ca dak iacabak ra kaqmach>
<dau qarqha paca nacach bamramma chatkha>
<jakh kataqchaqh iamra tattach>
<sawqakh paichaca natachtam khakha kauacha pauakh>
<can datiau daqhtan qhaqhmacha ka>
? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
For the record, are you sure the //s and the []s are in the right place for the consonants? They seem switched to me.

They are right.
? Nesescosac Verborum qaghatun
posts: 31
, Foreigner message
some ideas would be nice?
/m n ɳ ɲ ŋ/
/p pʼ pʰ t tʼ tʰ ʈ ʈʼ ʈʰ k kʼ kʰ q qʰ/
/ts tsʼ tsʰ tɬ tɬʼ tɬʰ tɕ tɕʼ tɕʰ tʂ tʂʼ tʂʰ cç/
/f s ɕ ʂ x χ ħ h/
/ʋ ɹ j ʕ/
/r ʀ/
/ɾ/
/l ɭ ʎ ɬ/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/a/

/a˧ a˥ a˩ a˧˥ a˧˩ a˩˧ a˥˧/
/a̤˧ a̤˥ a̤˩ a̤˧˥ a̤˧˩ a̤˩˧ a̤˥˧/
/a̰˧ a̰˥ a̰˩ a̰˧˥ a̰˧˩ a̰˩˧ a̰˥˧/

example text:

/na˥mis˥ ʂu˧ na˧ʂe˥ti˩ ʋa˥tʂa˩ ʋa˧ħai˥ɾat˧ kṵ˥kai˩ ka˩la̤˧ ytɬ˥pa˧sap˧ ja˧ŋa˩tsa˧ tɕɔ˩ka˥nu˧ am˧pʰu˧mu˧ɹi˧˩sap˧ ki̤˧˥kal˧lain˧˨sap˧ uɹ˧ɹa˩ me˧ʋa˥nu˧ ytɬ˥tʼa˧sap˧ ja˧pʰø˩na˥nu˧ en˧ ʋa˥kœym˩to˧ ʋa˥tʂa˩ tɕa˩jœi˧pɛt˩ uɹ˧ɹa˧ ma˧ʋɔ˧ja˥nu˧ χak˥sap˧ ʋa˥tʂa˩ en˧ a˧jɔ˥ ʋa˥tʂa˩ xi̤˧˥un˧ tuɹm˧ pis˩ la˥pel˩ uɹ˧ɹa˧ɭap˧ a˧mus˧se˩ kɕɔ˧jɔ˥tɔ˥ jɯ˧ tɕɔ˩ko˧mi˧tɬɛt˩ uɹ˧ɹa˧lap˧ ɕœy˥pɛt˩ te˩ɹa˧tu˧ ɲan˧nu˧fø˧na˧tu˧ o˥ɹa˧ ʂil˧ tɕa˩sai˥ɾa˧tu uɹ˧ɹa kʰa˥ja˥nu jɯ˧/
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n nh ñ ng>
/p pʼ pʰ t tʼ tʰ ʈ ʈʼ ʈʰ k kʼ kʰ q qʰ/ <p b ph t d th tr dr thr k g kh q qh>
/ts tsʼ tsʰ tɬ tɬʼ tɬʰ tɕ tɕʼ tɕʰ tʂ tʂʼ tʂʰ cç/ <z dz zh x dl xh j dj jh c dc ch cy>
/f s ɕ ʂ x χ ħ h/ <f s sy sh x vh xh h>
/ʋ ɹ j ʕ/ <v r y gh>
/r ʀ/ <rr rh>
/ɾ/ <r>
/l ɭ ʎ ɬ/ <l lr ly lh>

/i y ɯ u/ <i iu w u>
/e ø ɤ o/ <e eu oe o>
/ɛ œ ʌ ɔ/ <ae eo oa aw>
/a/ <a>

/a˧ a˥ a˩ a˧˥ a˧˩ a˩˧ a˥˧/ <a á à aá aà àa áa>
/a̤˧ a̤˥ a̤˩ a̤˧˥ a̤˧˩/ <ah...>
/a̰˥ a̰˩/ <aq...>
example text:

/na˥mis˥ ʂu˧ na˧ʂe˥ti˩ ʋa˥tʂa˩ ʋa˧ħai˥tat˩ kṵ˥kai˩ ka˩la̤˧ ytɬ˥pa˧sap˧ ja˧ŋa˩tsa˧ tɕɔ˩ka˥nu˧ am˧pʰu˧mu˧ɹi˧˩sap˧ ki̤˧˥kal˧lain˧˨sap˧ uɹ˧ɹa˩ me˧ʋa˥nu˧ ytɬ˥tʼa˧sap˧ ja˧pʰø˩na˥nu˧ en˧ ʋa˥kœym˩to˧ ʋa˥tʂa˩ tɕa˩jœi˧pɛt˩ uɹ˧ɹa˧/

Námís shu nashétì vácà vaxháítàt kúqkàì kàlah íúxpasap yangàza jàẁkánu amphumuriìsap kiíhkallaìnsap ur-rà mevánu íúxdasap yaphèùnánu en vákèùìmto vácà jayeoypàèt ur-ra.
? Nesescosac Verborum qaghatun
posts: 31
, Foreigner message
damn nort you're good at what you do
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
it would be better to use separate diacritics for contour tones so you don't get shit like <èùì> but I don't have a fancy deadkeying keyboard
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
also r-underdot for the approximant since I somehow missed that there are *four* rhotics

[uvular rhotics are Bad and Wrong but owell]
? twabs fair maiden
posts: 227
, Conversational Speaker, /ˈajwʌ/
message
Onsets: /p t k d g ∅/ + /ɹ w j ɥ n l ∅/
Vowels: /i-y ɯ-u ɤ-o ʌ-ɔ/ with progressive rounding harmony
Codas: /ɹ w j ɥ ɰ z/
Tones: /˦˥ ˦˥˧ ˧˦ ˦˨ ˨/ (high rising, high circumflex, mid rising, falling, and low level approximately)

I'd like to do some sort of contraction system which *may* involve central vowels. Not going to do that yet though.

Schleicher's fable:
jʌ˧˦a˧˦ wyɹ˦˥ kɤ˦˥tʌɹ˧˦ ɥoɹ˦˥tjo˨ dou˧˦. ʌɹ˦˥˧ do˦˨no˨ pu˦˥t i˧˦ ʌɹ˦˥˧ do˦˨ noi˦˥to˨ klʌr˦˨ki˦˥˧ tu˦˥˧ly˦˥˧ i˧˦ ʌɹ˦˥˧ noi˦˥to˨ ga˧˦ wʌɥ˦˨. wyɹ˦˥ ɥoɹ˦˥tjo˨ dou˧˦: "ʌ˦˥ lʌ˦˥ɹɤi˦˨tʌ˧˦ ki˧˦nʌ˦˥˧ ɥo˦˥ɹɔ˦˥kjɔ˦˨ tʌ˦˨ wʌɥ˦˨ pu˨nɔi˦˨dɔ˦˥ki˦˥˧ dou˧˦." dou˧˦ ɥoiɹ˦˥toiz˦˥: "wyɹ˦˥ u˦˥ty˨, lʌ˦˥ɹɤi˦˨ti˧˦ ky˧˦nɔ˦˥˧ ɥo˦˥ɹɔ˦˥kwy˦˥ tʌ˧˦ni˦˥˧: wʌɥ˦˨ di˧˦nɤɰ˦˨ pʌ˦˥tjɤ˨ wuɹ˦˥ɥou˨ knii˦˥˧ wɤi˧˦. i˧˦ wyɹ˦˥ kɤ˦˥ti˧˦." y˦˥ty˦˥tjɔ˦˨ wyɹ˦˥ tu˦˥˧wɔɹ˦˨tjo˨ noi˦˨.

Yes, I *know* it's Asian. I'm not concerned about that. Feel free to yell at me for doing tones wrong, though.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
<p t k d g> <r w y yw n l>
<r o i ü/iu g z/s>

<i ü/iu e/ɯ/ui u e o ae oa a>, or <a aa> / <a ah> for <ae a>

not doing tones bc too hard

Ya'ah wiur ketar ywortio dou. Ar dono put i ar do noito klarki tuliu i ar noito ga waiu. Wiur wyortio dou: "A lareita kina wyorokio ta waiu punoidoki dou." Dou wyoirtois: "Wiur utiu, lareiti kiuno wyorokuiu tani: waiu dineg patie wurwyou kni wei. I wiur keti." Iutiutio wiur tuwortiu noi.