Translat-o-matic
Anthologica Universe Atlas / Academia / Scriptorium / Translat-o-matic

? Rhetorica Sleepless Scribe
posts: 1244
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
I am laughing at your not having a wife; as a result you are the one cooking your own food
zoDEF.M TeloiTerran-M.PL.NOM yeñgoall-ADJ.M tshessodoianus-M.PL.ACC s'ka.GNO

(From 84 iky to the early second century iky after the arrival of the Telai, often regarded as the trunk branch of humans, the Lilitai displayed profoundly misandrist social behaviour because they did not like the ways in which contemporary Telaian gender roles functioned—even though, by contrast with today's gender roles, they were very muted and almost undetectable. Historians differ on how much this was xenophobia, how much it was an existential crisis over discovering their long-sought role models violated the Lilitic sense of independence (especially with concern to their past as slaves in a very male-dominated culture), and how much it was exaggerated by blaming the Telai for the past. As the Lilitai were gradually absorbed into other cultures and lost their national identity, this became progressively less of an issue.)
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Kùpa wä t'ôtə yaġúbät yit'áḏneh.
[kùpæ wə tʼôːtɨ jɑʁóbət jitʼǽðneh]
Kùpaswim-IMP.1.P in t'ôtəpeople-M.ABS.P yaġúbätPOSS.3.M.S-hate-INF.M.ABS.S yit'áḏneh.POSS-3.M.S-sea-N.INE.S
Let’s swim in the Sea of Racism.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ǝbíʿemah, käběḥəh têm bojīk' hêk haq'ohəbbôh bərgútə.
[ɨbéʕɛmæh kəbɛ̌ːħəh têːm boɟìːkʼ hêːk hɑqʼɔhɨbːôːh bɨɾɡútɨ]
Ǝbíʿemah,DEF-god-M.VOC.S käběḥəhlend-IMP.2.M.S têm1-DAT.S bojīk'POSS.2.M.S-N-strong-M.ABS.S hêkwhile haq'ohəbbôhNPST.IPFV-destroy-IND.ERG.1.S bərgútə.POSS.2.M.S-enemy-M.ABS.P
God, lend me your strength as I destroy your enemies.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Həyättôh bäqízək.
[hɨjətːôːh bɐqézɨk]
HəyättôhNPST.PFV-fuck-IND.ERG.1.S bäqízək.POSS.2.M.S-face-F.ABS.S
I will fuck your face.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Šəqəmmôh ʿayûnättä là Kərtàgək q'ōhäbtäk.
[ʂəqəmːôːh ʕɑjûːnətːə læ̀ kɨɾtæ̀ɡɨk qʼɔ̀ːhəbtək]
Šəqəmmôhrecommend-IND.ERG.1.S ʿayûnättäADV-ADJ-add-INF NOM_clause-M.ABS.S KərtàgəkCarthage-F.ABS.S q'ōhäbtäk.destroy-SUBJ.ABS.3.F.S
Furthermore I advise that Carthage be destroyed.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Łâš yäḥèt'ən qäyán əsołəddôh gə mətäqts'uṯṯôh ʿawèłłä hán əḏpət'ká ədíšän ʿäyǒk.
[ɬæ̂ːʂ jɐħɛ̀tʼɨn qɐjǽn ɨsoɬɨdːôːh ɡɨ mɨtɐqtsʼoθːôːh ʕɑwèɬːə hǽn ɨðpɨtʼkǽ ɨdíʂən ʕɐjǒːk]
Łâšwinter-M.ABS.S yäḥèt'ənPOSS.3.M.S-fly-N.ABS.S qäyánREL-DEF.N.ABS.S əsołəddôhPST.PFV-catch-IND.ERG.1.S and mətäqts'uṯṯôhCAUS.INCH-free-IND.ERG.1.S ʿawèłłäADV-ADJ-end hán3-N.ABS.S əḏpət'káDEF-cat-F.ERG.S ədíšänPST.PFV-eat-IND.ABS.3.N.S ʿäyǒk.ADV-quick
The winter fly that I caught and finally freed the cat quickly ate.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Hêk əšēlə nərô cəśô həṯāḥäšhä äməbêts'təm cədkô hak'ōmnä zât' yäyułāḥäbnə rišánə.
[hêːk ɨʂèːlɨ nɨɾôː cɨɕôː hɨθɑ̀ːħɐʂhə əmɨbêːtsʼtɨm cɨdkôː hækʼòːmnə zæ̂ːtʼ jəjuɬɑ̀ːħɐbnɨ ɾiʂǽnɨ]
Hêkwhile əšēləDEF-tree-M.ABS.P nərôold-DEF.M.ABS.P cəśôgreat-DEF.M.ABS.P həṯāḥäšhäNPST.PFV-mark-IND.ABS.3.M.P äməbêts'təmCAUS-fall-INF.M.DAT.S cədkôDEF-bird-F.ERG.P hak'ōmnäNPST.IPFV-build-IND.ABS.3.N.P zât'spring-M.ABS.S yäyułāḥäbnəPOSS.3.M.S-POSS.3.F.P-nest-N.ABS.P rišánə.new-DEF.N.ABS.P
As the great old trees are marked for felling, the birds build their new spring nests
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ǝkäxxôh ət'ǎp qäyá häyá əpèlän əḏàn qəná bäk'upá älšópän hán əłḏərât qäyǎt häyá əsēbtäh há mäts'ebbənú śəġättənú jə əkəʿôt'nän.
[ɨkɐχːɔ̂ːh ɨtʼæ̌ːp qɐjǽ həjǽ ɨpèlən ɨðæ̀n qənǽ bəkʼupǽ əlʂópən hǽn ɨɬðɨɾæ̂ːt qɐjæ̌ːt həjǽ ɨsèːbtəh hǽ mətsʼebːɨnú ɕəʁɐtːɨnú ɟɨ ɨkəʕɔ̂ːtʼnən]
ƎkäxxôhPST.PFV-find-IND.ERG.1.S ət'ǎpDEF-man-M.ABS.S qäyáREL-DEF.M.ABS.S häyá3-M.ERG.S əpèlänPST.PFV-burn-IND.ABS.3.N.S əḏànDEF-house-N.ABS.S qənáREL-DEF.N.ABS.S bäk'upáPOSS.2.M.S-father-M.ERG.S älšópänPST.PFV-buy-IND.ABS.3.N.S hán3-N.ABS.S əłḏərâtDEF-money-M.INST.S qäyǎtREL-DEF.M.INST.S häyá3-M.ERG.S əsēbtähPST.PFV-win-IND.ABS.3.M.S 3-M.ABS.S mäts'ebbənúmonth-N.LOC.S śəġättənúprevious-INDF.N.LOC.S from əkəʿôt'nän.DEF-game-F.ABL.S
I found the man who burned the house that your dad bought using the money he won from the lottery last month.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Xá eṯšäʿərá hoqdêxäh ətût'?
[χɑ́ eθʂɐʕəɾǽ hɔqdɛ̂ːχɐh ɨtûːtʼ]
INT_reason eṯšäʿəráDEF-drive-AGT.M.ERG.S hoqdêxähNPST.IPFV.NEG-stop-IND.ABS.3.M.S ətût'?DEF-cart-M.ABS.S
Why isn't the driver stopping the cart?

Q'ǒm sîkəh bäk'aḥátək wä räqûpnä.
[qʼɔ̌ːm sîːkɨh bəkʼɑħɑ́tɨk wə ɾɐqôːpnə]
Q'ǒmpolite_request sîkəhremove-IMP.2.M.S bäk'aḥátəkPOSS.2.M.P-head_of_cattle-F.ABS.S in räqûpnä.POSS.1.S-path-N.ELA.S
Please get your cow out of my way.

Ǝyóxuts'ät yäyùk ḥórt'äh.
[ɨjɔ́χotsʼət jəjùk ħɔ́ɾtʼəh]
Ǝyóxuts'ätDEF-smell-PAT.M.ABS.S yäyùkPOSS.3.M.S-brother-M.ABS.S ḥórt'äh.PRED-bad-IND.ABS.3.M.S
The smell of your brother is foul.

Qəšágəḥəh wä gâlən yaḥàdkäyä.
[qəʂǽɡəħəh wə ɡæ̂ːlɨn jɑħɑ̀dkəjə]
QəšágəḥəhNEG-wade-IMP.2.M.S in gâlənfeces-N.ABS.S yaḥàdkäyä.POSS.3.N.S-pond-F.ILL.S
Don't wade into the cesspool!

Ǝšilá ämpēḏah gə əpällôh mâṯ há.
[ɨʂilǽ əmpèːðæh ɡɨ ɨpəlːôːh mæ̂ːθ hǽ]
ƎšiláDEF-tree-M.ERG.S ämpēḏahPST.PFV-threaten-IND.ABS.1.S and əpällôhPST.PFV-burn-IND.ERG.1.S mâṯtherefore há.3-M.ABS.S
The tree threatened me, so I set it on fire.

Bàmah, äbnàno əqkûräjhä wä yàbäyä.
[bæ̀mæh əbnæ̀no əqkôːɾəɟhə wə jæ̀bəjə]
Bàmah,apologize-IND.ABS.1.S äbnànoDEF-banana-M.ABS.P əqkûräjhäPST.PFV.NEG-relocate-IND.ABS.3.M.P in yàbäyä.here-M.ILL.S
I'm sorry, the bananas haven't been shipped in yet.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Enkidu ate the bread until he was sated,
he drank the ale, a full seven goblets.
His mood became free, he started to sing,
his heart grew merry, his face lit up.


ʾƎnkədá ədíšäh əjōʿəš pä päwó há aḥóts'ajäh,
häyá əjàkäh əlǎʾoṯ dákäbnə zēk'nə xôk'nə.
Yäkìʿətən ətqäts'ǔṯän, há ebbékäh äp'ǎłtəm,
yärígək ətśōmäk, yäqízək əsùqnäk.


[ʔɨnkɨdǽ ɨdíʂəh ɨɟɔ̀ːʕəʂ pə pəwó hǽ ɑħɔ́tsʼæɟəh
həyǽ ɨɟæ̀kəh ɨlæ̌ːʔoθ dǽkəbnɨ zèːkʼnɨ χɔ̂ːkʼnɨ
jəkèʕətɨn ətqɐtsʼǔːθən | hǽ ebːékəh əpʼæ̌ːɬtɨm
jəɾíɡɨk ɨtɕòːmək | jɐqézɨk ɨsòqnɐk]

ʾƎnkədáEnkidu-M.ERG.S ədíšähPST.PFV-eat-IND.ABS.3.M.S əjōʿəšDEF-bread-M.ABS.S till päwóNOM_time-M.ALL.S 3-M.ABS.S aḥóts'ajäh,PST.IPFV.PRED-sated-IND.ABS.3.M.S
häyá3-M.ERG.S əjàkähPST.PFV-drink-IND.ABS.3.M.S əlǎʾoṯDEF-beer-M.ABS.S dákäbnəcup-N.ABS.P zēk'nəfull-INDF.N.ABS.P xôk'nə.seven-N.ABS.P
YäkìʿətənPOSS.3.M.S-mood-N.ABS.S ətqäts'ǔṯän,PST.PFV.INCH-free-IND.ABS.3.N.S 3-M.ABS.S ebbékähPST.PFV.APSS-start-IND.ABS.3.M.S äp'ǎłtəm,sing-INF.M.DAT.S
yärígəkPOSS.3.M.S-heart-F.ABS.S ətśōmäk,PST.PFV.INCH-merry-IND.ABS.3.F.S yäqízəkPOSS.3.M.S-face-F.ABS.S əsùqnäk.PST.PFV-light-IND.ABS.3.F.S
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
The barber groomed his body so hairy,
anointed with oil he turned into a man.
He put on a garment, became like a warrior,
he took up his weapon to do battle with lions.


Ǝggət'á əzēłbän yäq'ēśən muräddäyán,
ʿägk'éqə baxätnât häyá əzàłäh ət'ǎp.
Häyá älsîkäh yūbəḏ, ezzàłäh k'ə äpott'ärrú,
häyá älts'édän yäk'ohǎbən lä sämāḥə yopôxät'təm.


[ɨɡːɨtʼǽ ɨzèːɬbən jɐqʼɛ̀ːɕɨn muɾədːəjǽn
ʕɐɡkʼɛ́qə bɑχɐtnæ̂ːt həjǽ ɨzæ̀ɬəh ɨtʼæ̌ːp
həjǽ əlsîːkəh jùːbɨð ezːæ̀ɬəh kʼɨ əpotʼːərːú
həjǽ əltsʼédən jəkʼohæ̌ːbɨn lə səmɑ̀ːħə jopɔ̂ːχɐtʼtɨm]

Ǝggət'áDEF-barber-M.ERG.S əzēłbänPST.PFV-groom-IND.ABS.3.N.S yäq'ēśənPOSS.3.M.S-body-N.ABS.S muräddäyán,SPR_ABSL-hair-ADJ.DEF.N.ABS.S
ʿägk'éqəADV-anoint-PART baxätnâtoil-N.INST.S häyá3-M.ERG.S əzàłähPST.PFV-turn_into-IND.ABS.3.M.S ət'ǎp.DEF-man-M.ABS.S
Häyá3-M.ERG.S älsîkähPST.PFV-put_on-IND.ABS.3.M.S yūbəḏ,piece_of_clothing-M.ABS.S ezzàłähPST.PFV.APSS-turn_into-IND.ABS.3.M.S k'əlike äpott'ärrúfight-AGT.M.LOC.S
häyá3-M.ERG.S älts'édänPST.PFV-wield-IND.ABS.3.N.S yäk'ohǎbənPOSS.3.M.S-weapon-N.ABS.S in_order_to sämāḥəlion-M.ABS.P yopôxät'təm.POSS.3.M.P-fight-INF.M.DAT.S
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
The town of Shuruppak, a city well known to you,
which stands on the banks of the river Euphrates:
this city was old ―the gods once were in it―
when the great gods decided to send down the Deluge.


Šùrpäkən yarûḥälək qàk həká wâdäh lāxäd zǎqə ʿäzót nəyá
qàk hák yíḏäk tä Pùrät yämágən yawoḥäkk'ənût:
ulāxäd aḥónräh ―əbəʿimô awwâdhä xôpəd wä hêh―
səwä päxú əbíʿemə cùśə ərt'ěmäh ənūʿətək yehǎxäbtəm.


[ʂùɾpəkɨn jæɾôːħɐlɨk qɑ̀k hɨkǽ wæ̂ːdəh lɑ̀ːχɐd zɑ̌ːqə ʕɐzót nɨjǽ
qɑ̀k hǽk jíðək tə pùɾət jəmǽɡɨn jæwɔħɐkʼːɨnûːt |
ulɑ̀ːχɐd ɑħɔ́nɾəh | ɨbəʕemôː æwːæ̂ːdhə χɔ̂ːpɨd wə hêːh |
sɨwə pɐχó ɨbéʕɛmɨ cùɕɨ ɨɾtʼěːməh ɨnòːʕətɨk jehɑ̌ːχɐbtɨm]

ŠùrpäkənShuruppak-N.ABS.S yarûḥäləkPOSS.3.N.S-town-F.ABS.S qàkREL-F.ABS.S həká3-F.ERG.S wâdähbe-IND.ABS.3.M.S lāxädcity-M.ABS.S zǎqəknow-PART.M.ABS.S ʿäzótADV-good nəyá2-M.ERG.S
qàkREL-F.ABS.S hák3-F.ABS.S yíḏäksit-IND.ABS.3.F.S on PùrätEuphrates-M.ABS.S yämágənPOSS.3.M.S yawoḥäkk'ənût:POSS.3.N.S-bank-N.LOC.D
ulāxädPROX-city-M.ABS.S aḥónräh ―PST.IPFV.PRED-old-IND.ABS.3.M.S əbəʿimôDEF-god-M.ERG.P awwâdhäPST.IPFV.APSS.be-IND.ABS.3.M.P xôpədonce in hêh―3-M.INE.S
səwäwhen päxúNOM_time-M.LOC.S əbíʿeməDEF-god-M.ABS.P cùśəgreat-M.ABS.P ərt'ěmähPST.PFV-decide-IND.ABS.3.M.P ənūʿətəkDEF-flood-F.ABS.S yehǎxäbtəm.POSS.3.F.S-send-INF.M.DAT.S
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
I. Ġǒrədkə Yoməmòpät
[ʁɔ̌ːɾɨdkɨ jomɨmòpət]
Ġǒrədkəplan-F.ABS.P YoməmòpätPOSS.3.F.P-CAUS-lie-INF.M.ABS.S[/g
I. Laying Plans

Ḥúk'äšən yalapənká ts'èmäh wäjíḏäq äpīxättä əcûts'ətkəm. Həná wâdäk pīxätək gə säjèpən yugḥōts'ək, sakóṯən ḏə wäkʿodó nälə wäśśubó. Həná wâdäk mâṯ äc'îgät yämmōlək qàk hák lúmäk älìʾättəm mä säddât qänât.
[ħókʼəʂɨn jælæpɨnkǽ tsʼèməh wəɟíðɐq əpèːχɐtːə ɨcûːtsʼɨtkɨm ‖ hɨnǽ wæ̂ːdək pèːχɐtɨk ɡɨ səɟèpɨn joɡħɔ̀ːtsʼɨk sækóθɨn ðɨ wɐkʕɔdó nəlɨ wəɕːubó ‖ hɨnǽ wæ̂ːdək mæ̂ːθ əcʼîːɡət jəmːòːlɨk qɑ̀k hǽk lúmək əlìʔətːɨm mə sədːæ̂ːt qɐnæ̂ːt]
Ḥúk'äšənwar-N.ABS.S yalapənkáPOSS.3.N.S-practice-F.ERG.S ts'èmähhave-IND.ABS.3.M.S wäjíḏäqN-imporant-M.ABS.S äpīxättälife-ADJ.M.ABS.S əcûts'ətkəm.DEF-state-F.DAT.S Həná3-N.ERG.S wâdäkbe-IND.ABS.3.F.S pīxätəklife-F.ABS.S and säjèpəndeath-N.ABS.S yugḥōts'ək,POSS.3.F.P-matter-F.ABS.S sakóṯənroad-N.ABS.S ḏəat wäkʿodóN-safe-M.ALL.S näləeither/or wäśśubó.N-ruin-PART.M.ALL.S Həná3-N.ERG.S wâdäkbe-IND.ABS.3.F.S mâṯtherefore äc'îgätask-INF.M.ABS.S yämmōləkPOSS.3.M.S-subject-F.ABS.S qàkREL-F.ABS.S hák3-F.ABS.S lúmäkcan-IND.ABS.3.F.S älìʾättəmignore-INF.M.DAT.S with säddâtcase-M.INST.S qänât.no-INDF.M.INST.S
The art of war is of vital importance to the State. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected.

Ḥúk'äšən yalāpənək amǒḥts'äk ġanətnô kəlarənô ts'əknô qənô hánə ts'élḥätnä məxä bepłäśättú səwä päxú əgúləbkə qàkə hákə kákkä wä əġiḏḏú wätāḥätkä là yǒt'täh. Hənô wâdhä wäcárəḏ yägbèt gə mòbək gə kōbək gə ělaʿḏär gə kóqəts'.
[ħókʼəʂɨn jælæ̀ːpɨnɨk æmɔ̌ːħtsʼɐk ʁɑnɨtnôː kɨlæɾɨnôː tsʼɨknôː qənôː hǽnɨ tsʼɛ́lħɐtnə məχɐ bepɬəɕətːú sɨwə pɐχó ɨɡúlɨbkɨ qɑ̀kɨ hǽkɨ kǽkːə wə əʁeðːú wətɑ̀ːħɐtkə læ̀ jǒːtʼtəh ‖ hɨnôː wæ̂ːdhə wəcǽɾɨð jəɡbèt ɡɨ mòbɨk ɡɨ kòːbɨk ɡɨ ěːlɑʕðɐɾ ɡɨ kɔ́qətsʼ]
Ḥúk'äšənwar-N.ABS.S yalāpənəkPOSS.3.N.S-practice-F.ABS.S amǒḥts'äkPST.IPFV-govern-IND.ABS.3.F.S ġanətnôfactor-N.ERG.P kəlarənôfix-PART.INDF.N.ERG.P ts'əknôfive-N.ERG.P qənôREL-N.ERG.P hánə3-N.ABS.P ts'élḥätnäconsider-SUBJ.ABS.3.N.P məxäduring bepłäśättúPOSS.2.M.S-deliberate-INF.M.LOC.S səwäwhen päxúNOM_time.M.LOC.S əgúləbkəDEF-condition-F.ABS.P qàkəREL-F.ABS.P hákə3-F.ABS.P kákkäfind-IND.ABS.3.F.P in əġiḏḏúDEF-field-M.LOC.S wätāḥätkädetermine-SUBJ.ABS.F.P NOM_clause-M.ABS.S yǒt'täh.seek-SUBJ.ABS.M.S Hənô3-N.ERG.P wâdhäbe-IND.ABS.3.M.P wäcárəḏN-moral-M.ABS.S yägbètPOSS.3.M.S-law-M.ABS.S and mòbəksky-F.ABS.S and kōbəkearth-F.ABS.S and ělaʿḏärDEF-command-AGT.M.ABS.S and kóqəts'.order-M.ABS.S
The art of war, then, is governed by five constant factors, to be taken into account in one's deliberations, when seeking to determine the conditions obtaining in the field. These are: the moral law, heaven, earth, the commander and order.

Wäcárəḏ yägbèt məts'êdḥäh ʿäts'ěḥän ət'úwät yäwámoḥäts'rəm pùt häyô hazékläh há mä bägaq'ât qänât yopīxätkəm ʿəqšōkdə siḥəṯná qokná.
[wəcǽɾɨð jəɡbèt mɨtsʼɛ̂ːdħɐh ʕɐtsʼɛ̌ːħɐn ɨtʼúwət jəwǽmɔħɐtsʼɾɨm pùt həjôː hæzékləh hǽ mə bəɡɑqʼɑ̂ːt qɐnæ̂ːt jopèːχɐtkɨm ʕəqʂɔ̀ːkdɨ seħəθnǽ qɔknǽ]
WäcárəḏN-moral-M.ABS.S yägbètPOSS.3.M.S-law-M.ABS.S məts'êdḥähCAUS-agree_with-M.ABS.S ʿäts'ěḥänADV-complete ət'úwätDEF-people-M.ABS.S yäwámoḥäts'rəmPOSS.3.M.P-rule-AGT.M.DAT.S pùtso_that häyô3-M.ERG.P hazéklähNPST.IPFV-follow-IND.ABS.3.M.S 3-M.ABS.S with bägaq'âtregard-M.INST.S qänâtno-INDF.M.INST.S yopīxätkəmPOSS.3.M.P-life-K.DAT.S ʿəqšōkdəADV.NEG-discourage-PART siḥəṯnádanger-N.ERG.S qokná.any-INDF.N.ERG.S
The moral law causes the people to be in complete accord with their ruler, so that they will follow him regardless of their lives, undismayed by any danger.

(More will be added later.)

Heaven signifies night and day, cold and heat, times and seasons.

Earth comprises distances, great and small; danger and security; open ground and narrow passes; the chances of life and death.

The commander stands for the virtues of wisdom, sincerity, benevolence, courage and strictness.

By method and discipline are to be understood the marshaling of the army in its proper subdivisions, the graduations of rank among the officers, the maintenance of roads by which supplies may reach the army, and the control of military expenditure.

These five heads should be familiar to every general: he who knows them will be victorious; he who knows them not will fail.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Blāyta bswǝwawt šukʼyawt; nats rukʼtūb arsʼułyay brawwa.
[ˈblaːjta bswəˈwawt ɕuˈkʼjawt | ˈnats rukʼˈtuːb ˈartsʼuɬjaj ˈbrawːa]
Blāytwife-a-AN.S.OBV b-2S>3SA-s-NEG-whave-wa-2S>3SA=u=NOM_GEN-t-IN.S.PROX šukʼlaugh_at-y-PROG-aw-WIT-t;-1S>3SI nat3.IN.S=s=ABL rukʼfood-t-IN.S.PROX-u-AL-ub-POSS.2S a-3SA>3'SI-rsʼułcook-y-PROG-a-3SA>3'SI=i=NOM_REL-AN.S.PROX b-2S>3SA-rCOP.EQ-aw-WIT-wa.-2S>3SA
I am laughing at your not having a wife; as a result you are the one cooking your food.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Kapput fisʼ naxutyu Inglišawuta sʼaraw; nīnnrəlyawt z ənqʼilyawt.
[ˈkapːut ˈfitsʼ naˈxutju ˈinɡliɕawuta tsʼaˈraw | ˈniːnːrəljawt z ənqʼiˈljawt]
Kappfather-AN.S.PROX-ut-POSS.1S fisʼnative-3SI naxulanguage-t-IN.S.PROX-yu-POSS.3SA InglišEnglish-aw-ADJ-u-N-ta-IN.S.OBV sʼa-3SI>3'SI-rCOP-aw-WIT-Ø;-3SI>3'SI n=3.IN.S.PROX=īnnrunderstand-li-able_to-aw-WIT-t-1S>3SI zand nqʼispeak-li-able_to-aw-WIT-t.-1S>3SI
My father's native language is English, I can understand and speak it.
? kusuri posts: 37
, Possibly the Survatetíaest Survatetía to ever be a Survatetía in CO, USA, EARTH, MWAY, UNIV ever.
message
Waingumiikuku kinguwwumiki inguungiringi, kinininggi maangatittiki.
<ngai>wumi/i-kuku<DEF.S-GEN>mother/gen-tongue ki-ngu-wwumi-kiI-C6-mother-CIRC <nguu>ingiringi<COP>English ki-nininggiI-understand <aang>matitti-ki.<and>speak-CIRC
My mother's native language is English. I can understand and speak it.

Also, ...kin(uungaan)inggi maangattiki.
ki-<nguu-naa>ninggiI-<COP-NOM>comprehension <ngaa>matti-ki<SOC>speaking-CIRC
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Qʼəttwa šbə xullət zə xəbr əłłart ayštikʼdi.
[ˈqʼətːwa ˈɕbə ˈxulːət zə ˈxəbr əɬˈɬart ˈajɕtikʼdi]
Qʼtbeginning-t-IN.S.PROX=wa=LOC šbgod-AN.S.PROX xullworld-t-IN.S.PROX zand xbrlarge-3SI łłafry-r-PAT-t-IN.S.PROX ay-3SA>3'PI-štikʼrequest-d-PST-i-REP-Ø.-3SA>3'PI
In the beginning God ordered an Earth and large fries.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Inralit xədyātūb yam šu z ġāffiwt swūt fəkbut brətʼwa. Nəsəškʼufrut sʼiqt səġītrət yam rəkʼrū. Īnnrət iwštʼəġtyə tiwštʼyə.
[inraˈlit xəˈdjaːtuːb ˈjam ˈɕu z ˈɣaːfːiwt ˈswuːt fəkˈbut ˈbrətʼwa | nəsəɕkʼuˈfrut ˈtsʼiqt səˈɣiːtrət ˈjam rəˈkʼruː | ˈiːnːrət ˈiwɕtʼəɣtjə ˈtiwɕtʼjə]
Inrabelieve-li-able_to-t-1S>3SI xdyāfaith-t-IN.S.PROX-u-AL-ub-POSS.2S ya1S=m=DAT šugive-IMP.2S>3SI zand ġāffifamily-AN.S.PROX-ut-POSS.1S swubrother-AN.S.PROX-ut-POSS.1S fkbfriend-AN.S.PROX-ut-POSS.1.S b-2S>3SA-rCOP-tʼ-SUBJ-wa.-2S>3SA N=3SI=s-NEG-š-APSS-kʼufrdeceive-3SI-u-NOM_GEN-t-IN.S.PROX sʼiqfind-t-1S>3SI sġīttrue-r-ARG-t-IN.S.PROX ya1S=m=DAT rkʼrūtell-Ø.-IMP.2S>3SI Īnnrunderstand-t-1S>3SI i-CAUS-uštʼlearn-INST-t-IN.S.PROX=y=INST t-2S>1S-i-CAUS-uštʼlearn-y.-2S>1S
Give me your faith, something I can believe in, and you'll be my family, my brother, my friend. Tell me a truth that I find not deceiving. Teach me a lesson that I understand.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Łʼiwnhət sdətyi qəgkyānwə.
[ˈtɬʼiwnhət ˈsdətji qəɡˈkjaːnwə]
Łʼiwnhate-h-ABST-t-IN.S.PROX sdsea-t-IN.S.PROX-yi-POSS.3SI q-APL.LOC-g-DIR_in-kyānswim-w.-IMP.1P>3SI
Let’s swim in the Sea of Racism.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Šəb, tʼaybiwub yəšāqʼrətātwa himmutub yam zaynt.
[ˈɕəb ˈtʼajbiwub jəˈɕaːqʼrətaːtwa ˈhimːutub ˈjam ˈzajnt]
šb,god tʼaybenemy-i-AN.P.PROX-u-AL-ub-POSS.2S y-1S>3PA-šāqʼrdestroy-ta-1S>3PA-a-NOM_time-t-IN.S.PROX=wa=LOC himmstrong-u-N-t-IN.S.PROX-ub-POSS.2S ya1S=m=DAT zayntlend-Ø.-IMP.2S>3SI
God, lend me your strength as I destroy your enemies.