Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

yài, d. all
yai, n. hen
yai, yaim-, v. have sex
yaiho, n. thief
yàiləhə, n. glass
yàiluwu, n. reflection
yaim, n. lover
yaimə, n. vagina
yàimi, av. everywhere
yaimo, v. be bad
yaimow, n. flaw, defect
yaimu, n. sex, intercourse
yain, n. deaf person
yainpə, n. beer
yainu, n. deafness
yàinu, n. mirror
yainu (2), n. prostitution
yaira, n. prostitute, whore
yairamu, n. wine
yairapu, n. alcohol
yairə, v. be deaf
yàirə, n. clod, lump
yaiwu, n. whore
yàixə, n. soil
yaiyə, n. chicken
yaiyə (2), av. where
yaiyəhi, av. somewhere
yamauna, n. direction
yàmauwi, n. constraint
yamiw, n. tolerance, indulgence
yamu, v. drive
yàmu, n. king, ruler
yamu (2), n. jar
yàmuw, n. state
yap, n. leader, driver
yarə, n. mom (dim.)
yàrə, n. governor
yàtoxe, v. wake up
yàuna, pn. everything
yàuñtə, pn. everybody
yàwə, av. in every way
yèana, n. soap
yeina, n. dust
yə̀, pn. I
yəha, v. be early
yə̀ha, p. from the front
yəha (2), n. plate, dish
yəhah, n. sunrise
yə̀haho, v. be immature
yəhaina, n. clock

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb