Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

kñəku, n. breeding
kñəmixu, kñəmihow-, v. correct
kñəñə, v. breed animals
kñərəw, v. inspire
kñoam, v. keep cattle
kñoam (2), n. cattlekeeper
kñohew, v. matchmake
knohew, knohehow-, v. satisfy, please
kñoimu, kñoiwow-, v. kill
kñuhaunu, kñuhaulow-, v. deepen
knuhe, v. keep bees
knuw, n. beekeeper
koañtə, n. spider
koawi, av. somehow
kohauh, n. cobbler
kohaunə, v. cobble
kohauw, kohauñiw-, v. shrink (something)
kohoañəw, v. provoke
kohoaw, kohoanuw-, v. disagree
kohoku, kohorəw-, v. make hard
kohwoina, v. steal
koi, n. rock, stone
koi, koim-, v. die
koi (2), av. always
koi (3), nu. 10
koih, n. experience
koim, n. dead person
koimu, n. grave
koinə, v. have experience
koiñə, v. be wrong
koiñə (2), n. torch
koiñəw, n. fault, error
koirə, n. flame
koiw, n. wheat
koiw (2), av. where (rel.)
koiwe, nu. 10
koiyə, n. bunny
komaunu, komaulow-, v. pull, gather
komupu, komumiw-, v. make better
koñau, koñaun-, v. marry
koñoah, n. researcher
koñoame, v. be aware
koñopu, koñomow-, v. knock down
kopmoaw, kopmoañow-, v. make wet
ksaimu, ksaiwow-, v. put to sleep
ksə, v. think
ksəw, n. thought
ksoina, n. wit, intelligence
kuha, v. be to the west
kuho, n. twin

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb