Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

mèhai, mèhean-, v. be blind
mèhe, nu. 12
mehe, n. innocent person
mèheala, nu. 18th (ordinal)
mèhean, n. blind person
mèheanu, n. blindness
mèhei(m), v. be flat
mèheiw, n. flatness
meho, v. be mad, insane
meiha, n. lame person
meila, v. own
meimas, meimek-, v. be liquid
meime, n. servant
meimehe, v. be fostered
meimpə, n. nut
mein, n. owner
mèin, n. sickle, scythe
meina, v. do wrong
meiña, v. be lame
meinə, n. butterfly
meinñu, n. moth
meiñow, n. disability
meinu, n. service; property
meirə, n. wind
meiw, n. lie
mèiw, n. harvest
mèiw (2), pn. who (rel.)
meiwu, n. storm
mèm, v. be round
mèm (2), n. wheel
mèmeañ, nu. 13th (ordinal)
memu, n. rain
mèmu, n. roundness
mèn, n. eyelid
mèna, nu. 18
menə, n. town, village
mènoamo, nu. 19
mènwoimo, nu. 19th (ordinal)
mèpə, nu. 13
mepə, n. beverage
merə, n. water well
metmi, n. dew
mew, n. deviant
mewu, n. craziness
məñi, v. take
mə̀y, n. orphan
, pn. he, she
mìhe, v. be black
mìhe (2), n. farmer
mihə, n. bowl

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb