Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

mìhi, pn. someone
mìhom, n. book, information medium
mìhow, n. skill
mihu, n. basin
miməs, n. goose
mimirə, n. gosling
mimu, n. raven
mìmu, n. noon
mìrə, n. day, morning
miw, v. be (irrealis)
mìw, n. metal
miw (2), n. pretendent
mìwə, n. grey object
mìwu, n. farm
moamu, n. pursuit
moaña, v. flee, escape
moañow, n. departure
mòañtə, pn. they (an.)
moarə, n. shade
moawe, v. pursue
moawi, n. lamp
moayəhi, nu. 1st (ordinal)
moha, n. ring
mohepə, n. bow
mohətu, n. rite, ceremony
mohi, n. hill
mohi (2), nu. 1
moi, n. air
mòi, mèi(ñ)-, v. harvest
moi, mein-, v. lose
moiru, n. loss
mok, v. feel, sense
mokə, n. sense
mokkə, morək-, v. be easy
moku, n. feeling
moñu, n. mountain
mop, n. elbow
morəpu, n. levity, lightness
mow, d. which (rel.)
moweih, v. decay
moxtə, n. priest, ritualist
mu, d. no, none
mùhai(ñ), v. be silent
muhaimi, av. nowhere
mùhaiw, n. silence
mùhau, mùhaun-, v. be deep
mùhaunu, n. depth
muhawə, av. in no way
muhe, n. smith
muhipu, n. paradox

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb