Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

sainpə, sairap-, v. ferment
sàinpə, sàirap-, v. drink alcohol
sainu, n. throw
sàinuk, n. user
sàinuñu, v. apply, use
sàira, v. touch
sairap, n. winemaker, brewer
sàiraw, n. contact
sàiw, n. moment
saiwi, pn. something
saiwu, n. skirt
saiyamu, v. make pottery
saiyap, n. potter
saiyapu, n. pottery
sàiyəha, v. dine
saiyəx, n. ally, friend
saiyəxu, n. joy, satisfaction
sàiyəxu, n. meal, dinner
saiyəy, saiyəx-, v. be known
sakapə, v. battle
sam, n. stick
sàm, n. tooth
sàmeih, n. slaver
sàmeiñu, n. vegetable
sameiw, sameiñow-, v. make laugh
sàmeixa, v. eat vegetables
sàmə, n. spike
sami, n. carpenter
samihow, v. scare, frighten
sàmiña, v. suck
sàmoi, sàmei(n)-, v. trade slaves
samuw, v. lengthen
sàñahe, v. eat lamb
sàñahew, n. lamb
sane, n. craftsman, artisan
sañəña, v. mow grass
sàñəña, v. graze
sàñoi, sàñoiñ-, v. cook
sàñoiñ, n. chef, cook
sapña, v. grow plants
sapña (2), n. gardener
sapu, n. occupation
sara, v. weave
sàra, av. mostly
saraha, v. know
saraw, n. craft
sàroimo, v. eat
sàroiw, n. food
sasapə, v. understand
sàte(h), v. direct, aim

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb