Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? masako posts: 206
, Conversational Speaker message
uatla ke tsenkuni
That's a nice idiom!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Qā Wokrans eytyinal xatan wōnsan hēnyern seywo?
[qaː wokrãs ejtʲinɐl χatã wɒ̃ːsã hɛːɲern sejwo]
QaDEF-a-3SA WokramVokram-∅-SA-s-ERG ey-3SA>3'PI-atsay-d-PST-∅-3SA>3'PI-ʸi-NATR_REL-n-PI-l-GEN xtany-m-3PI wōnlong-s-COMP-m-3PI hēnygroup-r-ARG-n-PI-∅-ABS s=INDEF=ey-3SA>3'PI-whave-∅.-3SA>3'PI
Does anyone have any longer collections of sayings by Vokram?
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Anyà te pereie eu torac adui.
All I had I posted it here.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Zleyrn amət qʼārdyöwt.
[zlejrn ɐmɨt qʼaːrdʲøwt]
Zleymore-r-ARG-n-PI-∅-ABS aexist-m-3PI-ʷu-NOM_GEN-t-SI-∅-ABS qʼārhope-d-PST-y-PROG-ow-WIT-t.-1S>3SI
I was hoping there was more.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Don do te dui tons maçar man ir ī #chainiki. ; )
Well, you can play with him again at #chainiki. ; )
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Kha, qā Wokran za dma fâpʼi hablyöwma!
[kʰɐ qaː wokrã zɐ dmɐ fɐːpʼi hɐbʎøwmɐ]
Khgood-∅,-3SI qaDEF-a-3SA WokramVokram-∅-SA-∅-ABS zaand daPOSS.3SA-ma-3PA fkbfriend-ʸi-PA-∅-ABS hablwork-y-PROG-ow-WIT-ma!-3PA
Good, Vokram and his friends are on!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Seytʼeytan kʼrye sāncbmryütut yirġan krā qa cwôth qa laxrats wo yikʼâthsxyeryit.
[sejtʼejtã kʼʑe sãːʕbmʑytut jirʁã kraː qa ʕʷotʰ qa laχrɐts wo jikʼɐːtʰsxʲeʑit]
S=INDF=a-3SA>3'SI-ydo-tʼ-SUBJ-∅-3SA>3'SI-ey-MAN-t-SI-m-DAT kʼryewith_respect_to sam=NEG=cabmsure-ryi-DED-t-1Sʷu-NOM_GEN-t-SI-∅-ABS ʸirġother-m-ADV krāwith qaDEF-∅-3SI cwôłaCwôła-t-SI-∅-ABS qaDEF-∅-3SI laxrLaxr-t-SI-s-ABL wofrom ʸi-CAUS-kʼâthdifferent-s-COMP-x-try-y-PROG-ryi-DED-t.-1S>3SI
I am trying to make Cwôła more different from Laxr but I am not sure as to how to do it.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Ruig te n'Opticon, min n'irs genets n'on Vokram, èu ont ghitzaneu trentincedi.
I think that Opticon, one of Vokram's colleagues, is a serial killer.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Sanłâtentut yirġan krā khan atran qā Wokramal sa fâpʼis gwo yetxenyöwt.
[sãɬɐːtɛ̃tut jirʁã kraː kʰã ɐtrã qaː wokrɐmɐl sɐ fɐːpʼis ɡʷo jetχeɲøwt]
Sam=NEG=łâtasucceed-n-PERF-y-IPFV-t-1S-ʷu-NOM_GEN-t-SI-∅-ABS ʸirġother-m-ADV krāwith khgood-n-PI atsay-r-ARG-n-PI qaDEF-w-3SA WokramVokram-∅-SA-l-GEN saPOSS fkbfriendʸi-PA-s-ABL gwoout_of y-1S>3PI-dtake-x-try-n-PERF-y-IPFV-ow-WIT-t.-1S>3PI
I have been trying to get good phrases out of Vokram's friends, but to no avail.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Vi n'Autodiktat im tisti "estre nyony entorni diç venosdramanzh".
I like Autodiktat's "every noob needs some developments".
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Qā Wokran za dma fâpʼi qyʼinowma...
[qaː wokrã zɐ dmɐ fɐːpʼi kʲʼinowmɐ]
QaDEF-a-3SA WokramVokram-∅-SA-∅-ABS zaand daPOSS.3SA-ma-3PA fkbfriend-ʸi-PA-∅-ABS qʼ-away-ʸigo-n-PERF-ow-WIT-ma...-3PA
Vokram and his friends have gone away...
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
Lete zhíogatis!
They have returned!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Wokran krā goto gye splyöwt!
[wokrã kraː ɡoto dʑe spʎøwt]
WokramVokram-∅-SA-∅-ABS krāCOM ganow-t-SI-wo-LOC gyagain zbtalk-lyi-can-ow-WIT-t!-1S
I can now talk with Vokram again!
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Шэу цу эіВокрам?
[ʃɛu tsu ɛiβoˈkram]

Who's Vokram?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Wokrans Markov-ow sʼnâlo qʼōwbar SorceryNet-to a #chainiki-to a âro.
[wokrãs mɐːrkʷow tsʼnɐːlo qʼɒːwbɐr sorseʑiɲeːto ɐ tɕeɲitɕito ɐ ɐːro]
WokramVokram-∅-SA-s-ERG MarkovQUOTE-ow-NISB-∅-3SI sʼnâlchain-ow-NISB-a-3SA qʼōwbautomate-r-ARG-∅-SA-∅-ABS SorceryNetQUOTE-t-SI-wo-LOC aat #chainikiQUOTE-t-SI-wo-LOC aat a-3SA>3'SArbe-ow-WIT-a.-3SA>3'SA
Vokram is a Markov chain bot in #chainiki on SorceryNet.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Cwôthan kha ġakʼ yilan platyhern yêyrntut yinreryit.
[ʕʷoːtʰã kʰɐ ʁakʼ jilã plɐtʲʰern jeːjrntut jẽreʑit]
CwôłaCwôła-t-SI-m-DAT khafor ġkʼtoo yilamany-m-3PI pl-after-atyheplace-r-ARG-n-PI-∅-ABS y-1S>3PI-ʸi-CAUS-aexist-r-may-n-PERF-t-1S>3PI-ʷu-NOM_GEN-t-SI-∅-ABS ʸinrabelieve-ryi-DED-t.-1S>3SI
I think I might have created too many postpositions for Cwôła.
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Дрем кралэ эішеіпрограмаве « Эіцалу грэча маулча амерікаяча » Netflixці.
/drem 'kralɛ ɛiʃɛipro'gramaβe ɛi'tsalu 'grɛtʃa' maultʃa ameri'kajatʃa nɛ'ɸlixsatsi/

дремlove кра1st-лэ-fem эі-the-шеі-small-програмаprogram-ве-acc эі-the-цалуsummer грэwet-ча-masc маулhot-ча-masc амерікаAmerica-an-ча-masc NetflixNetflix-ці-loc

I love the "Wet Hot American Summer" miniseries on Netflix.
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Жгежэрэнірал кралэ сомсокрэџу броӭхтаці.
/ʒgeʒɛ'rɛniral 'kralɛ som'sokrɛdʒu brojɛ'xtatsi/
жге-should-жэрэнwrite-ір-hab-ал-fut кра1st-лэ-fem сомсоfrequent-крэ-comp-џу-ly бро-this-ӭхтаchain-ці-loc

Чэмір кралэ кағнэнцове сятоілэцове бурщэ зау ӭздолір эіграматіка кралэюр.
/'tʃɛmir 'kralɛ ka'ɣnɛntsoβe sja'toilɛtsoβe 'burʃtʃɛ zau jɛ'zdolir ɛigra'matika 'kralɛjur/
чэмmake-ір-hab кра1st-лэ-fem ка-indef-ғнэнword-цо-pl-ве-acc сятоіnew-лэ-fem-цо-pl-ве-acc бурthis-щэ-caus зауand ӭздолdevelop-ір-hab эі-the-граматікаgrammar кра1st-лэ-fem-юр-gen

I should post in this thread more often. It forces me to create new words and develop my grammar.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Asa wuntar ocwo neqyʼityʼöwt šētyʼênryit.
[ɐsɐ wõtɐr oʕʷo nekʲʼitʲʼøwt ʃɛːtʲʼɛ̃ːʑit]
Aexist-s-COMP-a-3SA ʷuntrpeople-∅-SA-∅-ABS here-wo-LOC nqʼispeak-tʼ-SUBJ-y-IPFV-a-3SA-ʷu-NOM_GEN-t-SI-∅-ABS šētyʼwish-n-PERF-y-IPFV-ryi-DED-t.-1S>3SI
I wish more people would speak here.
? masako posts: 206
, Conversational Speaker message
moyam tayo ke tlana kone
Your posts intimidate people.

eya...
maybe...