Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Qa hēyl ġneyt la brə stʼālneryit.
[qa hɛːjl ʁnejt lɐ brɨ stʼaːlneʑit]
QaDEF-∅-3SI hēylnext-∅-3SI ġneyweek-t-SI-∅-ABS laduring brəmore stʼāltrain-na-have_to-ryi-DED-t.-1S
I will have to train more next week.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
S'onç na se lam fure.
It's the coffee milk hour.
The hour of the brown milk

Is fitsetursi n'anget èu is 5 na berms, està igença pereram iseu ont pars.
This year's autumn equinox falls on September 23, but summer will last longer here.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Mōwo fa ġyēt həl ānbranow.
[mɔːwo fɐ ɣʲɛːt hɨl ãːbrɐnow]
there-wo-LOC faoutside ġyētstill həllately ānbrwarm-n-PERF-ow-WIT-∅.-3SI
It has still been warm outside lately.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Yêtho yi stʼālnrowt.
[jeːtʰo ji stʼaːlnrowt]
Yextoday-t-SI-wo-LOC yiat_time stʼāltrain-n-PERF-r-TERM-ow-WIT-t.-1S
I finished training today.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Aez brancavac. Audí vestri.
I trained yesterday. Today I rest.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Qa gwon sʼogwuto yi qa râla ġneyt xnyi yirġan stʼēlyöwt.
[qa ɡʷɔ̃ tsʼoɡʷuto ji qa rɐːlɐ ʁnejt χɲi jirʁã stʼɛːʎøwt]
QaDEF-∅-3SI gwtwo-n-ORD-∅-3SI sʼgwuday-t-SI-wo-LOC yiat_time qaDEF-∅-3SI râlprevious-∅-3SI ġneyweek-t-SI-∅-ABS xnyithan ʸirġother-m-ADV stʼāltrain-y-IPFV-ow-WIT-t.-1S
I will be training differently on Monday from last week.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Asmadec na lher te eu ton aer s'oide vessestar-ve tir vestre; en aget not manfoig is nansagat aradnetàntid na "vesdar s'estenjor n'ont malís".
I forgot to say that you can use the reflexive with vestre "to rest", but in that case the form of the verb is full and it retains its original meaning: vessester-ve "to untighten oneself".
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Qa gwon sʼogwuto yi qadrow sʼōprow gye qšâta kyi łeydnowt.
[qa ɡʷɔ̃ tsʼoɡʷuto ji qadrow tsʼɔːprow dʑe qʃɐːtɐ tɕi ɬejdnowt]
QaDEF-∅-3SI gwtwo-n-ORD-∅-3SI sʼgwuday-t-SI-wo-LOC yiat_time qadrskill-ow-NISB-∅-3SI sʼōpmark_down-r-ARG-ow-NISB-∅-3SI gyagain qsee-INST-t-SI-d-ALL kyito łeydinvite-n-PERF-ow-WIT-t.-1S
I have been invited to a technical design review on Monday.
? masako posts: 206
, Conversational Speaker message
quoting Trav B.:
I have been invited to a technical design review on Monday.

tla emyayeni ka
Did it go well?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Nasāčrətnələ ʔīm. Cətalnasaskurətnī ʔâtta səliʔəknuvūk sənhāncəllitnuvūk ʔəmmu. (Luvāšnači səlilyitinuvūk ʔəmmi sətånvantakə yav ʔipārəv rəcnahəcʼəlinavləna xīprə.)
[næsæːtʃˈrətnələ ʔiːm ‖ tsətælnæsæskurətˈniː ˈʔɒːtːæ səliʔəknuˈʋuːk sənhæːndzəlːitnuˈʋuːk ˈʔəmːu ‖ luˈʋæːʃnædʒi səliljidinuˈʋuːk ˈʔəmːi sətɒnˈʋændæɡə jæʋ ʔiˈpæːrəʋ rətsnæhətsʼəliˈnæʋlənæ ˈχeːprə]
I was uninvited. Apparently I am not important enough to go to them. (Probably because I am a contractor and not a proper employee.)
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Tånixrəvtak yuhə tåyav yumku qəllåxu rəliʔiscʼullənə lisixəmmīt ʔičəšåvilə taʔəmmår.
[tɒˈneχrəʋdæk ˈjuɦə tɒˈjæʋ ˈjumɡu ˈqɐlːɒχo rəliʔisˈtsʼulːənə lizeʁɐmˈmiːt ʔidʒəˈʃɒʋilə tæʔəmˈmɒr]
I am using one of my parents' Macs right now and the font rendering is all fucked up on here.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
The above sentence, in Xanínə:

Tanèxrəvdak yū tayàv yòggo qãlxo rəlīscúlnə līzġâmít īǰšãvlə tâmàr.
[tɐˈneχrɨʋdɐk yuː tɐˈjɐʋ ˈjoɡːo ˈqɒːlχo rɨliːsˈtsuːlnɨ liːzʁɒːˈmiːt iːdʒʃɒːʋlɨ tɒːˈmɐr]
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Лараир каштеінэхрэ кракъӭл кахидіцэлцове эіГраіндэрці, яяр нӭмулӭшэ кра шкалэн етра цэуве. Цу іншір інштеірежамве.
[la'rajir kaˌʃtɛinɛ'xɾɛ 'kɾakjɛl kɔçɛdi'tsɛltsoβɛ ɛi'gɾaindɛrtsɛ ja'jar ɲɛ'muʎɛʃɛ kɾa 'ʃkalɛn e'tɾa 'tsɛuβe tsɔ iɲ'ʃir iɲˌʃtɛire'ʒamβe]
лараsend-ир-hab ка-indef-штеі-god-нэхрэbear кра1st.per-къӭл-dat ка-indef-хидіцэлinsultцо-pl-ве-acc эі-def-ГраіндэрGrindr-ці-loc яярdespite нӭмулremove-perf-шэ-past кра1sg шкаtwo-лэн-times етра already цэу3rd.per-ве-acc цуbe ін-mass-шірman ін-mass-штеі-god-режамtrash-ве-acc
Some fucking prick keeps sending me insults on Grindr even though I've already blocked him twice. Men are fucking garbage.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
Koisilitróno alez-súno zeltútshani veshekhta rán kezalokezonélle hé alestitrélle anòra da? Thelsofenei tebildoi moi aloniledéne osh' gotildadti lúthogeda sútshôllo lóin zhanóes yestalya íróes 'ka.
community.M-NOM-SG NEG.WHICH.M gender.F.GEN experience.F-NOM FOR.hate.decide_to_hate.3PL-PST AND snub.3PL-PST consider.2SG-AOR Q? self.fuck.GDV strong desire.N-ACC-SG PURPOSE woman.F-ACC-PL self_transfer.PASV kind.M-DAT-SG 3.PL-GEN reshape.3PL-AOR often.ADV have.3PL-AOR GNO
Have you considered a community that doesn't despise* or refuse** to acknowledge your gender identity? Gay men often have a powerful, jealous interest in remoulding transwomen into their kin.

* Not quite literal.
** Also not quite literal.
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Фікрамкимсам кра луі. Тісан брошір мон цу кра сіун кавраве інидэлкя члоркя; џолволѕіл цэу краве броғаущэ сіун.

фі-neg-крам-gender-кимchange-сам-incep кра1st.per луіyet
[ɸɛkɾaɲ'cimsam kɾa lui]

тісанbelieve бро-this-шірman монthat цуbe кра1st.per сіунjust ка-indef-враguy-ве-acc ін-mass-идэлhair-кя-com члорlong-кя-com
[ti'san bɾo'ʃir mon tsɔ kɾa siuŋ ka'βɾaβe ɛɲi'dɛʎca 'tʃlorca]

џол-seem-вол-try-ѕілhurt цэу3rd.per кра1st.per-ве-acc бро-this-ғауwhy-щэ-caus сіунonly
[dʒɔɫβoɫ'dzil tsɛu 'kɾaβe bɾo'ɣauʃtʃɛ sɛun]

i haven't started transitioning yet. as far as this guy knows i'm just a dude with long hair, which is apparently reason enough for him to try to hurt me
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
Ía. Noyú, alé.
Yeesh. Still, don't [use Grindr].
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Скэ трэун кра інкэло!
[skɛ 'tɾɛuŋ kɾa ɛŋkɛ'lo]
скэbut трэунneed кра1st.per ін-mass-кэлоdick
But I need that dick!

e: pronunciation
? twabs fair maiden
posts: 228
, Conversational Speaker, [ˈaɪwə]
message
Τον Νικσον μονυς σεϝις τυ.
is the only dick you need.
? Emily ro’qegh’Iwchab
posts: 18
, Layperson message
Тур цу зімшэу?
[tur tsu zim'ʃɛu]
турwhere цуbe зім-every-шэуwho

Where is everyone?
? Serafín posts: 48
, 農, Canada
message
aldienjoy kadinu-rsun.light-DIR.INDEF xannaoutside
Enjoying the sun outside.

meina-rgood-DIR.INDEF ibumore, yeknumaybe shibe parraba-rlazy-DIR.INDEF yaitoo.sth.to kup-eshwrite-FUT ienka-rsomething-DIR.INDEF, tenthis budriwhether suwith lui1.GEN mexoknagiven.birth udul-itongue-PREP.DEF, srathat budriwhether paudeiapproaching srana-ithat-PREP.DEF
Or just being too lazy to write anything in or about our conlangs.

yaluexcept jipiJipí
Except for Jipí/guitarplayer.

sranathat shibe kai-nado-PTCP kai-nado-PTCP davistactually paunarecent yullasthis.day kup-ni-nwrite-INF-EQUAT.INDEF pinvidriVidruan xirtu-rbook-DIR.INDEF goof ayeriAyeri-PREP.DEF
He's been legitimately busy writing a reference grammar of Ayeri,

xirtubook-DIR.DEF adrokniextend pralka100 ibumore cusne-rpage-DIR.INDEF
which is currently at more than 100 pages.