Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Azonéú, rôn telmenizé Múrekíha. Laní sepilekhtíara kokúindré avawa neptsalkzekía 'l mí bístogalsa.
Obviously, you are being twisted by the Goddess of Sadism. Satisfy her thirst with the murder of a somnologist.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Thé-ne thák ma-ná-sa thé-ne jà chú.
[tʰéné tʰáʔk̚ mánásá tʰéné dʑà tɕʰú]
Thé3-ne-PL thákvery ma-NEG-good-sa=COND thé3-ne-PL eat chú.cease

Stop eating them if they are so bad.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
Chujgumodz es, zha mqarzul chuxam.
They gave me the shits, so I stopped.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Dè nèm-ta ná drò srí-k-u-ke.
[dè nèmtà ná dʐò ʂíʔk̚úké]
DIST nèmthink-ta=OBJN good dròlikely sríbe-k-PST-u-3S>3'-ke.=DED

That was probably a good idea.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Tirter tarvest onde arcance atre agdaghinea . Tus tarset, ras te mindre aim na romansar, marsar è tirnmacer is genevanarn.
I may write an article about cosmology. Not soon, though, since first I need to put order, extend and translate the original article.
cymerian posts: 2
, lurker message
Koa. Loja kitheben e conlanging ji re losa ana tevim fisate niwant ja tevim yerinun, Miva, hul hafen lia.

(ko-ah. lo-jah kee-thay-bayn ay conlanging jee ray lo-sah ah-nah tay-veem fee-sa-tay nee-wahnt jah tay-veem yay-ree-noon, Mee-vah, hool hah-fayn lee-ah.)

Hello. I am new to conlanging and this is the first time using my first language, Miva, with other people.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Renú rístobité! Eles mí íomanazú oshekú ole vezé kai, ekla lenú navrya tsheyúzité...
I greet you! There's a custom for this, but I can't quite remember it...
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
Mastrenoge è frus na mabe?
Chocolate and apple juice?
? Pthagnar Benedictine Ovulation
posts: 209
, Quaestor, United Kingdom
message
RabⅠubuc cuiro.
be.usual-AGE-NOM-NUL IVTHIS
There is no custom.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Bet, múbedí rebossezekíara ísekúbizeia «tshokola hé bosekhroní sepa». Kipalúa hé tíai dí? Egúlí lúnelú.
No, chocolate and apple juice suggests blood donation. Syncopation and giggles? Vaguely like that.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
"IPA" nyòp te-tsó-w. Thé dzàr-re áng-lìs-ki bìr-t-a bìr-le ná. "IPA"-a bìr-seng "X-SAMPA"-a bìr te-syí-teng phùp-su tà zyùm te-syí-w.
[ájpìè ɲòʔp̚ tétsów ‖ tʰé dzà˞ɻè áŋlìskì bì˞ʔt̚à bì˞lè ná  ‖ ájpìèà bì˞sèŋ éʔk̚sàmpàà bì˞ téɕítéŋ pʰùʔp̚sù dì là dì tà ʑùm téɕíw]
"IPA""IPA" nyòplearn te-2-tsóshould-w.-2S>3 Thé3S dzàrthing-re=PL áng-lìsEnglish-ki=GEN bìrwrite-t=OBJN-a=INST bìrwrite-le=COMP ná.good "IPA""IPA"-a=INST bìrwrite-seng=PURP "X-SAMPA""X-SAMPA"-a=INST bìrwrite te-2-syícan-teng=SEQ phùptranslate-su=AGTN PROX or PROX as zyùmuse te-2-syícan-w.-2S>3

You should learn IPA. It is better than writing things using English spelling. To write with IPA you can write in X-SAMPA and then use a converter such as this or this.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 526
, 侯, Dalian, China
message
quoting Travis B.:
You should learn IPA. It is better than writing things using English spelling.


Au māna yai kudūta kapa rūa i kīa nga minanā.
[a.u ˈmaːna ˈja.i ˈkuðuːta ˈkapa ˈruːa i ˈkiːa ŋa ˈminanaː]
and MAIN_PRES LINK=ART-PL person-PL to 2S-ACC LINK laugh less much

And people laugh at you less often.
? Jipí der saz ûf eime steine
posts: 291
, Transition Metal, Germany
message
Paronyang,/pa.ron.ˈjaŋ |Paron-yang,believe-1SG.A, angangAT sobyanˈso.bjansob-yanlearn-3SG.M keynam-vāˈkeɪ.nam‿ˈvaːkeynam-Ø=vāpeople-T=most pangyamaneri?ˈpaŋ.ja.ma.ˈne.ri/pang-yam-an-eri?imitate-PTCP-NMLZ-INS?
I think that most people learn by imitation?

Yomu-yomu/ˈjo.mu.ˈjo.muYomu~yom-uHORT~be-IMP lahasjaslaˈhas.dʒaslahas-j-asexample-PL-P ban.ban/ban.good.
Let's be good examples.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 526
, 侯, Dalian, China
message
Ai, haya māna kua ya īvāu kayai adarāta īupāri i.
[ˈa.i ˈhaja ˈmaːna ˈku.a ja ˈiːβaː.u ˈkaja.i ˈaðaraːta ˈiː.upaːri i]
INTJ NEG MAIN_PRES then_therefore LINK=ART_SG this like=ART_PL time-PL most LINK

Well, this is not like most times, then.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
quoting Rhetorica:
Bet, múbedí rebossezekíara ísekúbizeia «tshokola hé bosekhroní sepa». Kipalúa hé tíai dí? Egúlí lúnelú.
No, chocolate and apple juice suggests blood donation. Syncopation and giggles? Vaguely like that.

Eu giri dou man damar guès. Mastrenoge è frus na mabe èu dou brede na nins.
To me a sandwich suggests blood donation. Chocolate and apple juice is more a kids' snack.

Hum, dui òig te frus è fruse gent tus na s'erd maŀlèbers...
Hmm, now I notice that frus "juice" and fruse "fly" (animal) are almost homophones...
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
Tornall ei macasatz na sacir s'Odíssie n'Homer.
Last night I finished reading Homer's Odyssey.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Drúm-re-k bìr-t-re thák chá dràng tsó-ng-ke.
[dʐúmɻéʔk̚ bì˞ʔt̚ɻè tʰáʔk̚ tɕʰá dʐàŋ tsóŋké]
Drúmstory-re=PL-k=GEN bìrwrite-t=OBJN-re=PL thákreal chámore dràngread tsóshould-ng-1S>3-ke.=DED

I should read more actual literature.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
En sais saci dou perges n'isarghinea te samers.
I read more history books than literature, actually.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Odusseira 'l Homero... zú, énzighya rezraftekrilita. Êu, a pefíra, ekla.
Homer's Odyssey... yes, I definitely need to translate that. Well, the start, anyway.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ó-dì-sí-te-k gó-te phùp tsó-ng dà thé thák lù.
[ódìsìtèʔk̚ ɡóté pʰùʔp̚ tsóŋ dà tʰé tʰáʔk̚ lù]
ó-dì-síOdyssey-te=DEF-k=GEN beginning-te=DEF phùptranslate tsóshould-ng-1S>3 but thé3S thákvery lù.long

I should translate the introduction to the Odyssey, but it is so long.