Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

cymerian posts: 2
, lurker message
Symjam IPA el boa lu ba creniwanjam da el goje fisate.

[syamdʒam IPA eɪl ˈboʊə lu ba kreɪniwandʒam da goʊdʒeɪ fisateɪ]

I knew IPA in college but have no I used it in some time.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Áng-lìs nyì-jì-n dè-ne ma-phé drá-re zyùm te-tsó-w-ke.
[áŋlìs ɲìdʑìn dènè mápʰé dʐáɻé ʑùm tétsówké]
Áng-lìsEnglish nyì-jìstandard-n=LOC DIST-ne-PL ma-NEG-phématch drásound-re=PL zyùmuse te-2-tsóshould-w-2S>3-ke.=DED

You should use sounds that do not match those in Standard English, by the way.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Klí walkúedího naitya kyétaviza Traviso. Lafara suntalya haitindré, Travis!
Travis is very hurried lately. Get well soon, Travis!
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
I really like the quotes we can see at the bottom, like this one:
M'argivant ses darades te v'oidant as tunh, sam agede:

Ont ardimanzh te torse is branir na s'isarghinea manoig te v'ès tirencetany.
A student who changes the course of history is probably taking an exam
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 527
, 侯, Dalian, China
message
quoting Travis B.:

You should use sounds that do not match those in Standard English, by the way.

Māna i Sīnu-Tivitana i kālai i.
Sino-Tibetan says hi.

also artistic freedom which is not a word I'm going to make up for this lang
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
quoting Hallow XIII:
Māna i Sīnu-Tivitana i kālai i.
Sino-Tibetan says hi.

Kos molado varo endos, zu kan kilo vok Tibeto-Burman hurga Dravis hurga.
That's kind of ironic, since Travis is speaking in his Tibeto-Burman language.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
Lyo sindami mqol khri meql gvajjogvuddeaweaj.
Sino-Tibetan says gvajjogvuddeaweaj.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
quoting Hallow XIII:
quoting Travis B.:

You should use sounds that do not match those in Standard English, by the way.

Māna i Sīnu-Tivitana i kālai i.
Sino-Tibetan says hi.

Gìr-bòt áng-lìs-ka chí-nyi drá-ke dà thé yàng dàng-ke.
[ɡì˞bòʔt̚ áŋlìskà tɕʰíɲí dʐáké dà tʰé jàŋ dàŋkè]
GìrChinese-bòt-Tibetan áng-lìsEnglish-ka=COM chísuperficial-nyi-ADV drásimilar-ke,=DED but thé3S yàngalso dàngdifferent-ke.=DED

I can see how Sino-Tibetan is superficially similar to English, but I can see how it is different as well.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Kakadushyerhé iv mentína tsú sithanai mizhanya síú moya loïzai.  Sithikaní mabekíai éthelis izzya boseñk·hai vezeia kai. Kelfelí sithai ilaltalata mar'obilleia.
It's so much more important that sounds are used inventively and effectively. Sound choices themselves are merely ornamental robes. Barbarian noises can be brought later.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Thé drá-de-t ràng-pá jìp drá tshà-t tshà nì-tu drá dàng-ki drá-k táp jìng-nyi chí drì-wang drá-k ta-táp ném trháng-ki ném-ta ná srí tè ném-nga.
[tʰé dʐádéʔt̚ ɻàŋpá dʑìʔp̚ dʐá tsʰàʔt̚ tsʰà nìtù dʐá dàŋkì dʐáʔk̚ táʔp̚ dʑìŋɲì tɕʰí dʐìwàŋ dʐáʔk̚ tátáʔp̚ ném tʂʰáŋkí némtá ná ʂí tè némŋá]
Thé3S drálanguage-de=DIST-t=ALL ràng-páintentionally jìpclose drálanguage tshàmake-t=OBJN tshàmake try-tu=NEG_COND drálanguage dànganother-ki=GEN drásound-k=GEN tápway jìngfull-nyi=ADV chímerely drìcopy-wang=instead_of drásound-k=GEN ta-POSS.3S=tápway némthink trhángexert-ki=GEN némthink-ta=OBJN good sríbe just némthink-nga.-3S

I just think it is a good idea to put some thought into one's phonology, rather than simply copying another language's phonology wholesale, unless one is trying to create a conlang that is intentionally close to that language.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Izzya afoíha kin; kwes, yerí kletuví sithanai trúité. Alya mentí koisa toles·ho réya kai.
It could merely be simple; I see many plosives. Not every house must be a summer palace.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
Małetģytkyw kstìtpʼaņk iqyýn kokstìi Englishét mid voweleét.
My guess is that he forgot how to write mid vowels outside English conventions.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 527
, 侯, Dalian, China
message
quoting Travis B.:
I just think it is a good idea to put some thought into one's phonology, rather than simply copying another language's phonology wholesale, unless one is trying to create a conlang that is intentionally close to that language.

please, Travis

how much æ ʌ ə ɑ ɪ ɛ etc do you see in there

english has a few more vowels than a i u eɪ oʊ
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
Urngb pkat thgrunk ngoonf zdjoih shngeergv nglolnp dgupk mbih rwothzh hmaishs srugng.
[ɚŋb pkæt ðgɹʌnk ŋunf zdʒoi̯h ʃŋiɹgv ŋɫoʊ̯ɫnp dgʌpk mbɪh rwɑðʒ hmeɪ̯ʃs sɹʌgŋ]
I'm gonna make a conlang with the exact same phoneme inventory as English.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Tse on Hallo leros ro elekú sabtúbella tshita.
I think Hallow beat you to it.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, Catatonia
message
Usya! Ia bressar pèu, agede maureve. Me aleve sedirai lleose...
Woah, this afternoon rained a lot. My olive tree must be happy...
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
quoting Nortaneous:
Małetģytkyw kstìtpʼaņk iqyýn kokstìi Englishét mid voweleét.
My guess is that he forgot how to write mid vowels outside English conventions.

Dè ngà ném-ga-t yàng srí-w.
[dè ŋà némɡáʔt̚ jàŋ ʂíw]
DIST ngà1S.ERG némthink-ga-PST-t=OBJN yàngalso sríbe-w-3S>3'

That is what I thought too.
? KathTheDragon Beware the Dragon
posts: 92
, Baroness, United Kingdom
message
Pikstu! Masia niuiah mlúhah, hius Chattaiumas hnachmanítar, mliuhmi.
Look! I'm speaking in my new language, Chattaiumas.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
quoting Hallow XIII:
quoting Travis B.:
I just think it is a good idea to put some thought into one's phonology, rather than simply copying another language's phonology wholesale, unless one is trying to create a conlang that is intentionally close to that language.

please, Travis

how much æ ʌ ə ɑ ɪ ɛ etc do you see in there

english has a few more vowels than a i u eɪ oʊ

É, thé áng-lìs-ki drá-k táp-ki drì-t trhóng ma-srí-w-pa. Thé-a wà-wìr-re nyè-t áng-lìs-ki táp-re ma-syú ma-syí-ga tè ném-ga-ng-ke.
[é | tʰé áŋlìskì dʐáʔk̚ táʔp̚kí dʐìʔt̚ tʂʰóŋ máʂíwpá ‖ tʰéá wàwì˞ɻè ɲèʔt̚ áŋlìskì táʔp̚ɻé máɕú máɕíɡá tè némɡáŋké]
É,yes thé3S áng-lìsEnglish-ki=GEN drásound-k=GEN tápway-ki=GEN drìcopy-t=OBJN trhóngdirect ma-NEG-sríbe-w-3S>3'-pa.=AFF Thé3S-a=ERG wà-wìrvowel-re=PL nyèmiddle-t=ALL áng-lìsEnglish-ki=GEN tápway-re=PL ma-NEG-syúfollow ma-NEG-syíknow-ga-PST just némthink-ga-PST-ng-1S-ke.=DED

Yes, It is not a direct copy of English phonology. I just thought that they did not realize how to not follow English conventions for mid vowels.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Dis
message
Tshentoréú, surví litshòdtí 'shaka Antholodzhika réya denlísa. Ekla dzòdtí dí?
In other news, I need to write new features for Anthologica. But what?