Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha mi yarreta zdotrkâ kotrcâ yo tsakrâ ts'ebajlâra.
[dæ hæ mi jæɻːetʼæ zdotʂkɒ koʂtɕɒ jo tsækɻɒ tsʼebædʑlɒɻæ]
Da1S haERG miDED yarreneed_to.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N zdotrkâacquaint_oneself.INF kotrcâsubject.F.S.INDF yoand tsakrâpatient.F.S.INDF ts'e-POSS.3S.N-bajlâra.unify.ABST.N.S.INDF

I am having to get used to ergativity.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Udhatére éhagha alitopekíéne alya vóe da?
Have you ensured it is not the opposite?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Wâka bâhâtteta qa ha zu?
[wɒkæ bɒhɒtːetæ qɑ hæ zu]
WâkaINT.N.S bâhâttemean.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N qa2S haERG zu?SBINT

What do you mean?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Kotrcâ yo tsakrâ tâ bajlâra ha tuvâ zdottreha râva zu?
[koʂtɕɒ jo tsækɻɒ tɒ bædʑlɒɻæ hæ tuβɒ zdotʂːehæ ɻɒβæ zu]
Kotrcâsubject.F.S.INDF yoand tsakrâpatient.F.S.INDF GEN bajlâraunify.ABST.N.S.INDF haERG tuvâhow zdottreacquaint_oneself.IND.ACT.PRS.IPFV-ha-3S.M râvaINDEF zu?SBINT

How does ergativity get used to someone?
? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
quoting Travis B.:
Da ha mi yarret'a zdotrk'â kotrcâ yo tsakrâ tâ bajlâra.
[dæ hæ mi jæɻːetʼæ zdotʂkʼɒ koʂtɕɒ jo tsækɻɒ tɒ bædʑlɒɻæ]
Da1S haERG miDED yarreneed_to.IND.ACT.PRS.IPFV-t'a-3S.N zdotrk'âacquaint_oneself.INF kotrcâsubject.F.S.INDF yoand tsakrâpatient.F.S.INDF GEN bajlâra.unify.ABST.N.S.INDF

I am having to get used to ergativity.

Njéjinjéjiyes.emph benoraimbenoraim-∅learning-abs pampa-mrefl.pron-dat heşeap,heşe-apought-2p.tr gulgul-∅renowned-abs linjirlulinjirlu-∅Ergativity-abs tunjeitstunjeitsfurther.part hanauhaložohanauhalo-žoother-abl seržoser-žothat.one-abl lislisafter drajéq.dra-éqbe-3p.tr
As well you should, it is better than that…other method.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
'agh kotthenya st'och qhuuc kech ha zu?
[ʔæɣ koθːeɲæ stʼoɕ χoːtɕ keɕ hæ zu]
'aghINT.F.S kotthebe.IND.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F st'ochmethod.F.S.INDF qhuucother.F.S.POS kechDIST.F.S.POS haERG zu?SBINT

What is that other method?
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Dzéne avóe da?
What isn't it?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Kec ha mi skotthenya st'och qhuuc kolrâ.
[ketɕ hæ mi skoθːeɲæ stʼoɕ χoːtɕ kolrɒ]
KecDIST.F.S haERG miDED skotthebe.SUBJ.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F st'ochmethod.F.S.INDF qhuucother.F.S.POS kolrâ.every.F.S.POS

That would be every other method.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha qhuttewa daqh'okâ thâdu ha ghamqe tattrede gachc'â ts'ebiwikhru yo thâdu ha ghama tattreta gachc'â ts'ebiwikhru.
[dæ hæ χotːewæ dɑχʔɔkɒ θɒdu hæ ɣɑmqɛ tatʂːede gæɕtɕʼɒ tsʼebiwixɻu jo θɒdu hæ ɣæmæ tætʂːetæ ɡæɕtɕʼɒ tsʼebiwixɻu]
Da1S haERG qhutteought_to.IND.ACT.PRS.IPFV-wa-3P.N daqh'okâdetermine.INF thâduREL.N.P haERG ghamqething.N.D.INDF tattretake.IND.ACT.PRS.IPFV-de-3D.N gachc'âaction.F.S.INDF ts'e-POSS.3S.N-biwikhruword.N.P.DEF yoand thâduREL.N.P haERG ghamathing.N.D.INDF tattretake.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N gachc'âaction.F.S.INDF ts'e-POSS.3S.N-biwikhruword.N.P.DEF

I should futher delineate which verbs are transitive and which verbs are intransitive.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha sraaghâ mi qhuttewa drokhsokâ kowta qu tetrmu hâla k'uts'a.
[dæ hæ ʂæːɣɒ mi χotːewæ dʐoxsokɒ kowtæ qo tetʂmu hɒlæ kʼutsæ]
Da1S haERG sraaghâmaybe miDED qhutteshould.IND.ACT.PRS.IPFV-wa3P.N drokhsokâwrite.INF kowtaKotic.N.S.DEF quINST tetrmuexample.N.P.INDF hâlamore.N.P.POS k'uts'a.some.N.P.POS

Maybe I should write some more examples in Kotic.
? KathTheDragon Beware the Dragon
posts: 92
, Baroness, United Kingdom
message
drugiumi
dr{Ø}ug-decieve{weak grade}-i{u}-PRES{u-grade}-m-1s.ACT-iPRES
I am deceiving (somebody)

cuis siuhsam?
What have I done?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha ka dzotghawa kowkâ kowta qu Dhuylukra catetrmu.
[dæ hæ kæ dzotɣæwæ kowkɒ kowtæ qo ðujlukɻæ tɕætetʂmu.]
Da1S haERG kaAFF dzotghaINCH.IND.ACT.PST.PFV-wa-3P.N kowkâmake.INF kowtaKotic.N.S.DEF quINST Dhuylukratranslate.INST.N.S.DEF ca-POSS.3S.N-tetrmuexample.N.P.INDF

I have started to make Translat-o-matic examples in Kotic.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Izzoya flevenáre da?!
You've merely started?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da q'okhâ ka ts'etennruma.
[dæ qʼɔxɒ kæ tsʼeteɳːumæ]
Da1S q'okhâlately kaAFF ts'etennrubusy.IND.ACT.PST.IPFV-ma.-1S

I have been busy lately.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha q'okhâ ka volonnunya Sâykâly.
[dæ hæ qʼɔxɒ kæ βolonːuɲæ sɒjkɒʎ]
Da1S haERG q'okhâlately kaAFF volonnulearn.IND.ACT.PST.IPFV-nya-3S.F Sâykâly.Scala.F.S.DEF

I have been learning Scala lately.
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
Gvat Caalav ìst?
[gvæt t͡ʃɑɫæv ɪst]
Gvatwhat CaalavScala.SG.NOM ìst?be.3P.PRES
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Vóe mi rafóno 'l okhthovíai osho kyetakhôparezríeyi vóe.
It is a computer language for habitually avoidant people.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ya mi kotthenya ts'o ha drav'â tucus.
[dæ jæ mi koθːeɲæ tsʼo hæ dʐæβʔɒ tutɕus]
Da1S yaDAT miDED kotthebe.IND.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F ts'o3S.F haERG drav'âJava.F.S.INDF tucus.good.F.S.COMP

To me it is a better Java.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Biita catiyihta guk'uusa ha tretâ ka kotthenya heweskely.
[biːtæ tɕætijihtæ ɡukʼuːsæ hæ tʂetɒ kæ koθːeɲæ hewsekeʎ]
Biitado.ABST.N.S.INDF ca-POSS.3S.N-tiyihtalanguage.N.S.DEF guk'uusagood.N.S.SUP haERG tretâthough kaAFF kotthebe.IND.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F heweskely.Haskell.F.S.DEF

The best programming language, though, is Haskell.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha motâ ka tratteta hujhkâ bât'nyira kât'ânyira biita catiyihta guk'uusa qu zi.
[dæ hæ motɒ kæ tʂætːetæ huʑkɒ bɒtʼɲiɻæ kɒtʼɒɲiɻæ biːtæ tɕætijihtæ ɡukʼuːsæ qo zi]
Da1S haERG motâNEG kaAFF tratteable_to.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N hujhkâobtain.INF bât'nyirawork.ABST.N.S.INDF kât'ânyirawork.PART.ANT.PRS.N.S biitado.ABST.N.S.INDF ca-POSS.3S.N-tiyihtalanguage.N.S.DEF guk'uusagood.N.S.SUP quINST ziINES

Unfortunately I cannot get a job working in the best programming language.