Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha pââkâ mi st'âmmeta c'âkkâ bât'nyira.
[dæ hæ pɒːkɒ mi stʼɒmːetæ tɕʼɒkːɒ bɒtʼɲiɻæ]
Da1S haERG pââkâsoon miDED st'âmmemay.SUBJ.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N c'âkkâhave.INF bât'nyira.work.ABST.N.S.INDF

I might have a job soon.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Da ha pââkâ c'ââkketa bât'nyira.
[dæ hæ pɒːkɒ tɕʼɒːkːetæ bɒtʼɲiɻæ]
Da1S haERG pââkâsoon c'ââkkehave.OPT.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N bât'nyira.work.ABST.N.S.INDF

I hope I have a job soon.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
Ndreplegram xumkshoraqtu njuzhashx.
[ndreˈpɫegram ˈxuŋkʃoraχtu ndʒuʒaʃx]
I don't get functional programming.

Mga beryablim ze njilix?
[ŋga berʲablʲim ze ndʒilix]
It doesn't have variables, right?
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Lóni haitóe soka. Ízzyú, lóni aly' aholebòta.
It has them. Merely, one cannot change them.
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
Fus gvè vè fand variabèlond ezong sìcaa?

Then how are they still variables?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ca ha caat mi kottheta zodzqu q'a ca sooro''eta gachc'â hakascâ thâ ts'uhcânya katâ kolra.
[tɕæ hæ tɕæːt mi koθːetæ zɔdzqo qʼɑ tɕæ soːɻoʔːetæ ɡæɕtɕʼɒ hækæstɕɒ θɒ tsʼuhtɕɒɲæ kætɒ kolɻæ]
Ca3S.N haERG caatstill miDED kotthebe.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N zodzquvary.AGT.N.S.INDF q'abecause ca3S.N sooro''echange.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N gachc'âaction.F.S.INDF hakascâspecify.PART.ACT.PRS thâREL.ADV.S ts'uhcâinvoke.IND.ACT.PRS.PFV-nya-3S.F katâtime.ADV kolraevery.N.S.POS

They are still variables in that they change every time a given function is invoked.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Yenti loekíú il mi sarekhtre thoiwe mi milini litre il efaltei idzhóe soka múi milini litréne il ekhaltei. Yengi litrelíú réya rebossezòlla.
Every usage of a program with a unique set of inputs gives one unique set of outputs. All context must be offered.

Aperinyú, ola motana hé sarnoza vóe soka. Apozelinyú, te h'éthelsofekíarha il onveredzhekwíai vóe soka.
In theory, this is elegant and morally desirable. In practice, it is the masturbation of mathematicians.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ca ha motâ 'apparâ ka t'ânyârreta wiicâ kech zi q'a gawahtâ sedzakharru voghâ ka kowottheha taqhcâ k'uc zi.
[tɕæ hæ motɒ ʔæpːæɻɒ kæ tʼɒɲɒɻːetæ wiːtɕɒ keɕ zi qʼɑ ɡæwæhtɒ sedzæxæɻːu βoɣɒ kæ kowoθːehæ tɑχtɕɒ kʼutɕ zi]
Ca3S.N haERG motâNEG.ADV 'apparâpractice.ADV kaAFF t'ânyârrework.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N wiicâway.F.S.INDF kechDIST.F.S.POS ziINES q'abecause gawahtâside.M.S.DEF se-3S.M-dzakharrueffect.M.P.INDF voghâalways.ADV kaAFF kowotthebe.IND.ANT.PRS.IPFV-ha-3S.M taqhcâform.F.S.INDF k'ucsome.F.S.POS zi.INES

In practice things do not work that way, as side effects will always be present in some form.
? Jipí der saz ûf eime steine
posts: 291
, Transition Metal, Germany
message
Just made this up in view of the occasion:
kimb- kolunas /kɪmb- kolunas/, idiom: be sleepless (lit. 'hunt the moon') – Ang hiyāy pinamya kimbyam kolunas. I'm tossing in bed sleeplessly.

I wonder if I should make kimbyam kolunas as a VP attract the main verb VP, so you get
Pinamyabed-LOC angAT hiyāyroll-1SG.T kimbyamhunt-PTCP kolunas.moon-P
'I roll in bed hunting/to hunt the moon.'
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Zribâ qho yi ha mââttenya heweskely dzakharru dzetiyihta guk'uusa kha kowottheha.
[ʐibɒ χɔ ji hæ mɒːtːeɲæ heweskeʎ dzæxæɻːu dzetijihtæ ɡukʼuːsæ xæ kowoθːehæ]
Zribâreason.M.S.INDF qhoSUP yi3P.N haERG mââttename.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N heweskelyHaskell.F.S.DEF dzakharrueffect.M.P.INDF dze-POSS.3P.M-tiyihtalanguage.N.S.DEF guk'uusagood.N.S.SUP  khaALL kowotthebe.IND.ANT.PRS.IPFV-ha.-3S.N

There is a reason they call Haskell the best imperative language.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
«Lei» da? Zú, bet.
"They"? Yeah, no.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Chat qhuutra pavakkecha dzakharru hogoryu heyisredhnyâ qu zu.
[ɕæt χoːtʂæ pæβækːeɕæ dzæxæɻːu hoɡoɻju hejiʂeðɲɒ qo zu]
ChatINT.PERS qhuutraother.N.S.POS pavakkemark.IND.ACT.PRS.IPFV-cha-3P.M dzakharrueffect.M.P.INDF hogoryutype.F.P.INDF he-POSS.3P.F-yi-POSS.3P.N-sredhnyâsystem.F.S.INDF quINST zuSBINT

Who else marks effects with their type system?
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Múrekíha soka.
The Goddess of Sadism.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Heweskely ka sârâttenya 'etâ motâ biita catiyihta sât!
[heweskeʎ kæ sɒɻɒtːeɲæ ʔetɒ motɒ biːtæ tɕætijihtæ sɒt]
HeweskelyHaskell.F.S.DEF kaAFF sârâttedifficult-nya-3S.F 'etâEMPH.ADV motâNEG.ADV biitado.ABST.N.S.INDF ca-POSS.3S.N-tiyihtalanguage.N.S.DEF sât!ABL

Haskell is not that hard of a programming language!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ca ha tho yarreta haqkâ taqha ha mi kottheta qho yâ cagachc'â ha chitteta batrta juhâ yo bâpârtsa keghâ ts'o ha swegherrenya "IO a" cahowogrâ sra "a" ha kotthenya hogrâ hakascâ hoch.
[tɕæ hæ θo jaɻːetæ hɑqkɒ tɑχɑ hæ mi koθːetæ χɔ jɒ tɕæɡæɕtɕʼɒ hæ ɕitːetæ bætʂtæ dʑuhɒ jo bɒpɒɻtsæ keɣɒ tsʼo hæ sweɣeɻːeɲæ ʔi ʔo ʔæ tɕæhowoɡɻɒ ʂæ ʔæ hæ koθːeɲæ hoɡɻɒ hækæstɕɒ hoɕ]
Ca3S.N haERG thoREL.N.S yarreneed_to.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N haqkâremember.INF taqhaall.N.S.INDF haERG miDED kotthebe.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N qhoSUB if ca-POSS.3S.N-gachc'âaction.F.S.INDF haERG chittedo.SUBJ.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N batrtatake.ABST.N.S.INDF juhâin.ADV yoand bâpârtsaput.ABST.N.S.INDF keghâout.ADV ts'o3S.F haERG swegherrereturn.SUBJ.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F "IO a""IO a" ca-POSS.3S.N-howogrâtype.F.S.DEF srawhere "a""a" haERG kotthebe.IND.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F hogrâtype.F.S.INDF hakascâspecify.PART.ACT.PRS.F.S hoch.any.F.S.POS

All one has to remember is that if one's function does IO it returns the type of "IO a", where "a" is any given type.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Des gí stei monadóno díkwúbóes nai azholedyedis líska da?
So why can't anyone explain monads coherently?
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Q'a monodryu mi t'aharrera 'etâ k'atrta yitkâ yi ha ga.
[qʼɑ monodʐju mi tʼæhæɻːeɻæ ʔetɒ kʼætʂtæ jitkɒ ji hæ gæ]
Q'abecause monodryumonad.F.P.INDF miDED t'aharregeneral.IND.ACT.PRS.IPFV-ra-3P.F 'etâEMPF.ADV k'atrtaable_to.PAT.N.S.INDF yitkâdo.INF yi3S.N haERG gaESS

Because monads are so general in what they can do.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
He ca mi yohotteta 'ekokâ foyorga "IO" camawnaj.
[he tɕæ mi johotːetæ ʔekokɒ ɸojoɻgæ ʔi ʔo tɕæmæwnædʑ]
Hebut ca3S.N miDED yohotteeasy.IND.ACT.PRS.IPFV-ta-3S.N 'ekokâexplain.INF foyorgause.MAN.N.S.INDF "IO""IO" ca-POSS.3S.N-mawnaj.monad.F.S.DEF

But it is easy to explain how to use the IO monad.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, el Principat
message
Cinderella, she seems so easy
“Well it takes one to know one”, she smiles
And she puts her hands in her back pockets
Oh, Bette Davis style

Cindereŀla, sarle dam dàver
“Do, ed fai ont tir a ginarder-ve”, ris
È v’embauce ses teis as nassorte
Oa, sam Bette Davis da
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Tòòa miqótthnya têdopp' k'ézêra qóóta p'ídaaco.
[tɔ́ːà mìqóθːɲà tɛ̀dòpʼː kʼézɛ̀ɻà qóːtà pʼídàːtɕò]
TòòPROX.N.S-a=ERG mi-DED-qótthbe.IND.ACT.PRS.IPFV-nya-3S.F tê-POSS.1S-dopp'experiment.F.S.INDF k'ézêraresemble.PAT.N.S.DEF qóótaKotic.N.S.DEF p'ídaafter.N.S.POS-a=ERG-co.-COM

This is my first experiment with what post-Kotic will look like.