Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Oidac se sadortade tarmantvelh, està sam te r'emei noure tus re mampendrac.
In the end I saw the eclipse, although I didn't watch it because I was sleeping while it was on.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Hanäbbätôh äwòbtəm cäʿálək yuwêttə nìḥə ʾìnägləšək yərràqkəm.
[hænəbːətôːh əwòbtɨm cɐʕɑ́lɨk juwêːtːɨ nèħə ʔìnəglɨʂɨk jɨrːɑ̀qkəm]
HanäbbätôhNPST.IPFV-shall-SUBJ.ERG.1.S äwòbtəmdo-INF.M.ABS.S cäʿáləkgrammar-F.ABS.S yuwêttəPOSS.3.F.S-change-INF.M.ABS.P nìḥəsome-INDF.M.ABS.P ʾìnägləšəkEnglish-F.ABS.S yərràqkəm.POSS.3.F.S-POSS.1.S-language-F.DAT.S
I should make some grammatical changes to my Anglic language.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Agetas tsikulatas bretarandare mi dara'imi.
I'm gonna take a big bite to that chocolate cake that wants to be eaten.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
[ˈɛ̀ ˈtɕʰĩ̯ɛ̃́ ˈfɘ̀ːɡ̊ɐʁˤ ˈɒ́ ˈɒ̀w ə ˈtʃʰẽ̀ːtʃ d̥ə ˈɡ̊ʁʷĩ̯ɛ̃̀ːmɐʁˤ ɐ ˈd̥ɘ̀s ˈɘ̃̀ːɡ̊ɰəʃ ˈvʁˤæ̌ːjɘɾi]

(This is close enough to present-day English that it should be understandable. It also does not have an orthography of its own.)
? Thog posts: 2
, Pixel message
quoting Travis B., Transition Metal, Milwaukee, Wisconsin:
This is close enough to present-day English that it should be understandable.

If you say so, bro.
? KathTheDragon Beware the Dragon
posts: 92
, Baroness, United Kingdom
message
quoting Travis B., Transition Metal, Milwaukee, Wisconsin:
[ˈɛ̀ ˈtɕʰĩ̯ɛ̃́ ˈfɘ̀ːɡ̊ɐʁˤ ˈɒ́ ˈɒ̀w ə ˈtʃʰẽ̀ːtʃ d̥ə ˈɡ̊ʁʷĩ̯ɛ̃̀ːmɐʁˤ ɐ ˈd̥ɘ̀s ˈɘ̃̀ːɡ̊ɰəʃ ˈvʁˤæ̌ːjɘɾi]

I(?) ??? forgot all(?) how(?) ??? change(?) the(?) grammar of this English variety(?)
Um, yeah. About that understandability...
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Okay, it's:

I can't figure out how to change the grammar of this English variety.

(Nort was able to figure it out pretty much exactly in IRC without any clues...)
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
With some further changes, that becomes:

[ˈɛ̀d̥ʑ̥ə ˈfɘ̀ːɡ̊ɐʁˤ ˈɒ́ ˈɒ̀w ˈtʃʰẽ̀ːtʃ d̥ə ˈɡ̊ʁʷĩ̯ɛ̃̀ːmɐʁˤ ɐ ˈd̥ɘ̀s ˈɘ̃̀ːɡ̊ɰəʃ ˈfʁˤæ̌ːjɾi]

"I can figure out how to change the grammar of this English variety" would become:

[ˈɛ̀ɡ̊ɘ ˈfɘ̀ːɡ̊ɐʁˤ ˈɒ́ ˈɒ̀w ˈtʃʰẽ̀ːtʃ d̥ə ˈɡ̊ʁʷĩ̯ɛ̃̀ːmɐʁˤ ɐ ˈd̥ɘ̀s ˈɘ̃̀ːɡ̊ɰəʃ ˈfʁˤæ̌ːjɾi]
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Haq'ekkôh jàd hanbättôh äyòrtəm oxētät yänúṯək yòrək räràqkəm rišákəm.
[hɑqʼɛkːôːh ɟæ̀d hænbətːôːh əjòɾtɨm ɔχɛ̀ːtət jənúθɨk jòɾɨk ɾəɾɑ̀qkəm ɾiʂǽkɨm]
Haq'ekkôhNPST.IPFV-wonder-IND.ERG.1.S jàdif hanbättôhNPST.IPFV-shall-SUBJ.ERG.1.S äyòrtəmcreate-INF.M.DAT.S oxētätwrite-INF.M.ABS.S yänúṯəkPOSS.3.M.S-manner-F.ABS.S yòrəkcreate-PART.INDF.F.ABS.S räràqkəmPOSS.1S-language-F.DAT.S rišákəm.new-DEF.F.DAT.S
I am wondering if I should create a conscript for my new language.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Hakḥàśah kìm ḏə rähayättäppú
[hɑkħɑ̀ɕæh kìm ðə ɾəhæjətːəpːú]
hakḥàśahNPST.IPFV-bore-IND.PAT.1.S kìmnow ḏəat rähayättäppúPOSS.1.S-work-PLACE.M.LOC.S
I am bored at my work right now.

(Somehow, I wish that at my work were shorter than rähayättäppúb.)
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
Alazanré, hé itranré mi apeli rafetséne! «si bizelíesse» vá s'ísekíé.
Stop, and consider an alien loanword! "si bizelíesse" is my offer.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Merkīki mēne mantinzidl merki.
I usually don't work bored at my work.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Há haqbōq'äh k'ə räräqqəkú.
[hǽ hɑqbɔ̀ːqʼɐh kʼɨ ɾəɾɐqːəkú]
3.M.ABS.S haqbōq'ähNPST.IPFV.NEG-seem-IND.ABS.3.M.S k'əlike räräqqəkú.POSS.1.S-language-F.LOC.S
It does not seem like my language.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ǝyärrôh oxētät yänúṯək yòrək räràqkəm rišákəm tə cíz šūm habōq'äh wäxētə əhäts'rât.
[ɨjərːôːh ɔχɛ̀ːtət jənúθɨk jòɾɨk ɾəɾɑ̀qkəm ɾiʂǽkɨm tɨ cíz ʂùːm hæbɔ̀ːqʼɐh wɐχɛ̀ːtɨ ɨhətsʼɾæ̂ːt]
ƎyärrôhPST.PFV-create-IND.ERG.1.S oxētätwrite-INF.M.ABS.S yänúṯəkPOSS.3.M.S-manner-F.ABS.S yòrəkcreate-PART.INDF.F.ABS.S räràqkəmPOSS.1S-language-F.DAT.S rišákəmnew-DEF.F.DAT.S but cízthing-M.ABS.S šūmevery-INDF.M.ABS.S habōq'ähNPST.IPFV-seem-IND.ABS.3.M.S wäxētəwrite-PART əhäts'rât.point-AGT.M.INST.S
I created a conscript for my new language, but everything looks like it's written with a mouse.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Eḥäkkôh q'úš ʿóm rämǒjännə äkkəḥḏəyánə ännàbätnä äwòbtəm räräqkât.
[ɛħɐkːôːh qʼóʂ ʕɔ́m ɾəmǒːɟənːɨ əkːəħðəjǽnɨ ənːæ̀bətnə əwòbtɨm ɾəɾɐqkæ̂ːt həkæ̂ːt]
EḥäkkôhPST.PFV-figure_out-IND.ERG.1.S q'úša_moment_ago ʿómNOM_manner-M.ABS.S rämǒjännəPOSS.1.S-clause-N.ABS.P äkkəḥḏəyánəAPSS-modify-PART.DEF.N.ABS.P ännàbätnäAPSS-shall-SUBJ.ABS.3.F.P äwòbtəmdo-INF.M.DAT.S räräqkât.POSS.1S-language.F.INST.S
I just figured out how relative clauses should work in my language.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Awexxôh räràqək läyá əʿǒltäh là awexxôh räràqək yärts'éjəʿkə duḥákə.
[æwɛχːɔ̂ːh ɾəɾɑ̀qək ləjǽ əʕɔ̌ːltəh læ̀ æwɛχːɔ̂ːh ɾəɾɑ̀qək jəɾtsʼéɟəʕkə doħɑ́kɨ]
AwexxôhPST.IPFV-change-IND.ERG.1.S räràqəkPOSS.1.S-language-F.ABS.S läyáSUB-M.ERG.S əʿǒltähPST.PFV-result_in-IND.ABS.3.M.S SUB-M.ABS.S awexxôhPST.IPFV-change-IND.ERG.1.S räràqəkPOSS.1.S-language-F.ABS.S yärts'éjəʿkəPOSS.3.F.S-POSS.1.S-example-F.ABS.P duḥákə.many_of-DEF.F.ABS.P
I have been changing my language, which has meant that I have been changing many of my examples of my language.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
T'ebbätôh äyòrät ts'óḥ ʾìgpətək yəràqək sä kòpətkə yurəqkó mä gäjot'nâtə zek'nâtə.
[tʼebːətôːh əjòɾət tsʼɔ́ħ ʔìɡpɨtɨk jɨɾɑ̀qək sə kòpɨtkɨ yuɾəqkɔ́ mə ɡəɟotʼnæ̂ːtɨ zekʼnæ̂ːtɨ]
T'ebbätôhhave_interest-SUBJ.ERG.1.S äyòrätcreate-INF.M.ABS.S ts'óḥagain ʾìgpətəkEgypt-F.ABS.S yəràqəkPOSS-3.F.S-language-F.ABS.S [b before]sä[/g] kòpətkəCopt-F.ABS.P yurəqkóPOSS-3.F.P-language-F.ALL.S with gäjot'nâtəvowel-N.INST.P zek'nâtə.full-INDF.N.INST.P

I would be interested in a fully-vocalized reconstruction of pre-Coptic Egyptian.
? hwhatting posts: 90
, Sophomore message
Pis ni wol to?
Who-NOM NEG want-PRES.NONACT.3SG that-N.SG.ACC?
Who wouldn't be? (Lit.: Who wouldn't want that?)
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Há ḥóqəpdexäh ʿäqərǎt ʿämǔtən ġǔś wà cāts' äccətt'ôhä ṯä häxú äwwâdäh jə lān hətô bäyəbô nəḥô oxētkä ʾìgpətək yəʿòtkə nìḥkə tə kòpətkə yuràqkän.
[hǽ ħɔ́qəpdɛχɐh ʕɐqəɾæ̌ːt ʕɐmǔːtɨn ʁǒːɕ wæ̀ cæ̀ːtsʼ əcːɨtʼːôːhə θə hɐχó əwːæ̂ːdəh ɟɨ læ̀ːn hɨtôː bəjɨbôː nəħɔ̂ː ɔχɛ̀ːtkə ʔìɡpɨtɨk jəʕɔ̀tkɨ nèħkə tɨ kòpɨtkɨ juɾɑ̀qkɐn]
3.M.ABS.S ḥóqəpdexähNEG-PRED-possible-IND.ABS.3.M.S ʿäqərǎtADV-NEG-fortunate ʿämǔtənADV-probable ġǔśbecause REL-M.ABS.S cāts'most_PART-M.ABS.S äccətt'ôhäAPSS-know-IND.ERG.1.P ṯäabout häxú3.M.LOC.S äwwâdähAPSS-be-IND.3.M.S from lānREL-M.ABL.S hətôperson-M.ERG.P bäyəbôoutside-INDF.M.ERG.P nəḥôsome-INDF.M.ERG.P oxētkäPST.IPFV-write-IND.3.F.P ʾìgpətəkEgypt-F.ABS.S yəʿòtkəPOSS.3.F.S-name-F.ABS.P nìḥkəsome-INDF.F.ABS.P but kòpətkəCopt-F.ABS.P yuràqkän.POSS-3.F.P-language-F.ABL.S
Unforunately it is probably not possible as most of what we know about is from some foreigners writing some Egyptian names aside from Coptic.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
Eli rebekhténe robyú alya ílóes s'ka berillí stillanivíai. Pensi olai, nohenyú. Berilladti olan palentóe.

False oracles probably do not want that discovery. Some of them, anyway. It would ruin their lies.