Speak in Your Premodern Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Academia / Scriptorium / Speak in Your Premodern Conlang Thread

? Rhetorica Sleepless Scribe
posts: 1232
, Kelatetía, Dis
message
Demnekaidza tí tsheñghinva wúo yeñgis!
You'll finish posing with your memory all the Ws!

Kasyí apolí sithai apúas mí kasafoí sithina!
So many barbarous sounds from such a simple phonology!
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Khá-tsi a-phó-re sí-t phúr-a-s. Mìr-ka sàt-ha syí-ts-na.
[kʰátsí ápʰóɻé síʔt̚ pʰú˞ás ‖ mì˞kà sàʔt̚hà ɕíʔtsná]
Khá1E-tsi-D a-phófather-re=PL die-t=OBJN phúrdelight-a-FUT-s.-PROG Mìrperson-ka=COM sàtkill-ha-PROG syícan-ts-CONT-na.-1S>2

Me and someone else will be delighting dead fathers. I still can be killing you with someone.

Dì-n tàm-re tùng mù nyà tshà-mi. Thé-ne tàm-cék-re tùng yàng tshà-mi.
[dìn tàmɻè tùŋ mù ɲà tsʰàmì ‖ tʰéné tàmtɕéʔk̚ɻé tùŋ jàŋ tsʰàmì]
PROX-n=LOC tàmword-re=PL tùngshort work nyàmuch tshàmake-mi.-3P>3' Thé3-ne-PL tàmword-cék-group-re=PL tùngshort yàngalso tshàmake-mi.-3P>3'

Short words mean a lot of work in this. They also mean short sentences.
? dhok Eastern Establishmentarian
posts: 234
, Alkali Metal, Norman, United States
message
K'õõ wakana-śo ŋ-õŋ-ak'a ja kʷäsi‘ä wo säć'i-hä hu kä‘i-ŋä.
[k'ɤ: wakanahaɕo ja ŋɤŋak'aha sætɕ'i hu kæʔiŋæ]
this first-ABST word.collec ACC Quazia GEN mouth-CONST INST be.cop-3abstr.inan
This is the first sentence in Classical Quazian.

Kũõ ippä-tö-jö-vä ŋeŋäkkä-ä mũjõtaŋo‘a-to-kka-u hätti-jü ‘äi-ŋä=jü.
[kɯɤ ip:ætøjøvæ ŋeŋæk:æ: mɯjɤtɑŋoʔɑtok:au hæt:ijy ʔæiŋæjy]
this be.same-part-abst-ACC sentence-ACC be.modern-part-inan-INST mouth-INST be.cop-3abst.inan=and
And this is the same sentence in modern Quazian. (Specifically, the capital city.)

Someone in the same city who spoke the above sentence but was working-class would probably say:

Kũõ ippä-tö-jö-wä ŋeŋäkkä-ä mũjõtaŋo‘a-to-kka-u hässi-jü ‘äi-ŋä=jü.
[kɯɤ ip:ætøjøwæ ŋeŋäk:æ: mɯjɤtaŋoʔatok:au häs:ijy ʔæiŋæjy]

Someone from Näpäi, a bit further afield:

Ke ippa-to-jo-ja ŋeŋakka-ja meijaŋoka-to-kka-u hässi-jü käiŋä=wü.
[ke ip:atojoja ŋeŋak:aja meijaŋokatok:au hæs:ijy kæiŋæwy]

Someone from Höpöfää:

Hee ipa-so-so-ja ŋeŋaka-ja meijaŋoha-so-ka-u hätsi-ü häiŋä=wü.
[he: ipasosoja ŋeŋakaja meijaŋohasokau hætsijy hæiŋæwy]

Someone from Nehinehi would say:

Tee ipaa-ʔo-so-ja neŋata-ja meehiisaŋootaa-so-ta-hu sesi-hü tei-ŋe=lü
[te: ipa:ʔosoja neŋataja me:hi:saŋo:ta:sotahu sesihy teiŋely]

(Modern Quazian is fairly grammatically uniform, but very phonologically diverse.)

A comparison of the numbers from one to five:

Classical Quazian: pääre, hũća, tõmu, leeñä, kʷokʷõ
Karaŋanũ (acrolect): pääre, ũta, tõmu, riejä, koko
Karaŋanũ (basilect): pääri, ũta, tõmu, riejä, koku
Näpäi: päri, isa, temu, reñä, popi
Höpöfää: fääre, ija, semu, weenä, fofe
Nehinehi: peeli, hiisa, ‘emu, leeje, kooke.
? Bristel šar šarrāni
posts: 9
, Juvenis message
Caró tlochívon ein Ercunich co tu ail.
[karoː tloxʲivon enʲ erkunʲix co tu alʲ]
I love to talk with y'all in Ercunic.
? Jipí der saz ûf eime steine
posts: 287
, Transition Metal, Marburg, Germany
message
Romlang?
? Rhetorica Sleepless Scribe
posts: 1232
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
«bekatonekíe hede Doistéoi é'rha Añglika oksi sarafarha lóin vóe korróes»
(snark about Germans claiming English is their conlang)
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 497
, 子 of Crows at Basel
message
Aleŋtakki eirep okimpirihap hulkaŋkaramtuiŋseb. Aihi kurluwantahaib.
I see Her Ladyship is being snarky again. That is dangerous.
? Izambri Left of the middle
posts: 846
, Duke, the Findible League
message
*Tal Isant Brie eu donmofle is maspre è torcalce a Preusse*
*Ser Isant Brie profusely fondles his moustache and declares war on Prussia*
? Bristel šar šarrāni
posts: 9
, Juvenis message
quoting Jipí, Alkali Metal, Marburg, Germany:
Romlang?

Es tanwath Celtich.
It's a Celtic language.
? dhok Eastern Establishmentarian
posts: 234
, Alkali Metal, Norman, United States
message
ʻic'eméye ʻáhu rerékʷiŋe wí húnõ kʷäsíʻäni. Sé rerékʷi ñacá c'eméñe wí húnõ.
[ʔits'eméje ʔáhu ɾeɾékʷiŋe wí húnɤ kʷæsíʔæni. sé ɾeɾékʷi ɲatsá ts'eméɲe wí húnɤ]
ʻi-c'emé-ye ʻáhu re-rékʷi-ŋe wí húnõ kʷäsíʻä-ni. sé re-rékʷi ñacá c'emé-ñe wí húnõ
dir.imprf-write-trns.sg/sg 1sg coll-word-this with language Quazia-OBL. 3in coll-word first write-dir.perf.PART with language
I am writing this sentence in (Classical) Quazian. It is the first sentence written with the language.
? hwhatting posts: 87
, Sophomore, Almaty, Kazakhstan
message
Pi daicíntis ta duwai "sg" an "dir.imprf-write-trns.sg/sg"?
What mean-pres.act.3PL ART-Pl.N.NOM two-N.NOM "sg" in "dir.imprf-write-trns.sg/sg"?
What do the two "sg" in "dir.imprf-write-trns.sg/sg" mean?
? dhok Eastern Establishmentarian
posts: 234
, Alkali Metal, Norman, United States
message
ʻũmóhaŋa sékö hehékäci ñahawánũ ñahõwánũyu.
[ʔɯmóhaŋa sékø hehékætsi ɲahawánɯ ɲahɤwánɯju]
ʻũ-móha-ŋa Ø-sé-kö hehékä-ci ñaha-wá-nũ ñah-õw-á-nũ=yu
impf.dir-show-in.pl prs.dir-3-dual be.one-dir.PART act-agentv-obl act-patient-obl=and
They show the singularness of the subject and object.

ʻá häɸä́tiŋi, sák'akũ húnõkũ śũñóko? ʻikekelítiki?
[ʔa hæɸǽtiŋi sák'akɯ húnɤkɯ ʃɯɲóko ʔikekelítiki]
ʻá häɸä́tiŋi Ø-sák'a-kũ húnõ-kũ śũ-ñóko? ʻi-kekelíti-ki
VOC hwhatting perf.dir-come.from-sg.inan language-2sg pst.reprt-where impf.dir-be.celtic-inan.sg
Hwhatting, where did your language come from? Is it Celtic?
? hwhatting posts: 87
, Sophomore message
quoting dhok, Priest, Norman, United States:
They show the singularness of the subject and object.

Thanks!
Hwhatting, where did your language come from? Is it Celtic?

Wit sa Tautisca's duchu eftarganta ap Protumu-Indo-Europisca duchuwa, al nés Celtisca.
PART ART-F.SG.NOM tautish-F.SG.NOM language-SG.NOM descend-PRT.PAST.PASS.F.SG.NOM from PIE-F.SG.ABL language-F.SG.ABL, but NEG-be-PRES.ACT.3SG Celtic—F.SG.NOM
Tautisca is a descendant language of PIE, but it's not Celtic

? dhok Eastern Establishmentarian
posts: 234
, Alkali Metal, Norman, United States
message
Näw-o tänšo froto-s!
new-fem.nom.sg tongue-fem.nom.sg exist.prs-3sg
A new language is born!

Näθ šno-m, ḫayan te-s-em.
not.yet know-1sg, how.much do-FUT-be.1s
I do not yet know how much (of it) I'll do.

En-o warθ-on e-te-s-an.
one-gen.pl word-gen.pl PST-do-PST-1s
I have made a few words.

Sunäs mayos moθris mayas proθer eθ.
My mother's son is my brother.

Enas, to, θres, ḫäθoräs, feḫä, sešä, säftän, ašto, näwän, täšän, wišänθä, šänθan.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twenty, hundred.

Aw-äs, saḫ-e awäln-o nepus-ä ašw-os ä-wit-ä.
sheep-nom.sg which-dat/loc wool-nom.sg not.be.PST-3sg horse-acc.sg PST-see-3sg
A sheep that had no wool saw horses. 
? hwhatting posts: 87
, Sophomore, Almaty, Kazakhstan
message
quoting dhok, Priest, Norman, United States:
Sunäs mayos moθris mayas proθer eθ.
My mother's son is my brother.

Nu su sunus toyais mátrus mai's frátor mai.
PRTC ART-M.SG.NOM sun-SG.NOM ART-F.SG.GEN mother-SG.GEN PPRON.1SG-DAT be-PRES.ACT.3SG.ENCL brother-SG.NOM PPRON.1SG-DAT
My mother's son is my brother
Nup sa duchter toyais mátrus mai's feror mai.
And ART-F.SG.NOM daughter-SG.NOM ART-F.SG.GEN mother-SG.GEN PPRON.1SG-DAT be-PRES.ACT.3SG.ENCL sister-SG.NOM PPRON.1SG-DAT
And the daughter of my mother is my sister.

? Bristel šar šarrāni
posts: 9
, Juvenis message
(I was forgetting what the word for 'son' was in Ercunian/Ercunic, I thought it was sun or son and derived from the same root that hwatting's word comes from, but it's actually a different root)

Mach márd díme és bráthír díme.
[max maːrd dʲiːme eːs braːθʲiːr dʲiːme]
son-NOM mother-GEN of.me COP brother-NOM of.me
My mother's son is my brother.

Ce duchtír márd díme és svesór díme.
[ke duxtʲiːr maːrd dʲiːme eːs svesoːr dʲiːme]
and daughter-NOM mother-GEN of.me COP sister-NOM of.me
And the daughter of my mother is my sister.
? hwhatting posts: 87
, Sophomore message
Fa sa wordi's *makw-?
INT ART-F.SG.NOM root-SG.NOM be-PRES.ACT.3SG.CLIT *makw?
The root is *makw?
? Bristel šar šarrāni
posts: 9
, Juvenis message
Tod. Es *makkʷos.
Indeed. It is *makkʷos.
? Izambri Left of the middle
posts: 846
, Duke, the Findible League
message
Gec is Tegolleu na Gafordes è gec adui tar bredar min cot na rotsye.
"The Knight of Chestnuts they call me and I am arrived here to eat some glass."
? Rhetorica Sleepless Scribe
posts: 1232
, Kelatetía: Dis, Major Belt 1
message
ilof Kedodtonai?rock-nut-F.PL.NOM Kwedzinwhy dí?Q