Blog Updates
Anthologica Universe Atlas / Blog Updates

1 2 3 4

Janko, jizz time. Here are numbers in some of my conlangs (I'll be updating the list as long as I create or change things):

Sate (protolanguage, reconstructed)
1 mi-na, romanized mina
2 nu-wa, romanized nuwa
3 re-te, romanized rete
4 sa-ra-ta, romanized sarata
5 pa-ra-te-na, romanized paratena
6 gi-sa, romanized gisa
7 ru-u-ma, romanized rūma
8 nu-pu-ja, romanized nupuia
9 ga-du-ra, romanized gadura
10 ne-te, romanized nete

Peran (Middle Peran)
1 minas
2 neuas
3 retas
4 sarta
5 brēnas
6 gisas
7 romas
8 nubeas
9 gaulas
10 netse

Hellesan
1 There are four forms for masculine and femenine, both singular and plural: min, mine, mins, mines (definite) and ont, onde, onts, ondes (indefinite).
2 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: neu, noves
3 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: reu, redes
4 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: sarta, sartes
5 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: brè, brenes
6 gis
7 rom
8 noig
9 gol
10 nez

Madinesian
1 yen
2 senet
3 mirat
4 quedda
5 simzat
6 semest
7 tesseragh
8 awaket-maryegh
9 aket-maryegh
10 maryegh
Izambri 2 years ago
Hebsehbahn living on the edge of large bodies of water have adapted a sort of hang glider designed for cross country travel. More news is to come as I develop the Sehbahn planet and whatnot.
Sehbahn Shenanigans 2 years ago
1SO2SO3SO1PO2PO3PO
1SA0ɽęęɽììʔ0ɽę̀ę̀ʐʑàʔ
2SAbìì 0bìʔbʐìì0dʑààʔ
3SAʔgìʔmeeʔiiʔʐììʔmeʂʔɛ̀ɛ̀
1PA0zmɛ̀zìʔ0zmeʂðàʔ
2PAŋgì0ɲìʔɳdʐìì0ɲàʔ
3PAɣìdʑę̀ę̀dʑìʔdʑìʐdʑį̀ʂdʑèè
Many Waters 2 years ago
mbre  nʊɗiː    nà    *nwaɗé
tʃʰem  naːpiːɓə ɣdzɔ̂ʔm *xɲapéɓə
bʒeqa  nəgaː    dzûg  *mjəgá  
bgul  vuːgʊn  vôŋ    *vogún
mneʎa  nəɗaː    vùɲ    *mləɗá
ʒa    iː      é      *eʁ
dʒdul  ʒʊdʊl    dzúʔl  *dʒudúl
kʰar  gaːpaːr  kâfa  *kapár
bʒaʃ  bjaːʃ    bás    *bjaʃ
aʒ    aːjaː    ɛ̂      *ája
obʒ    uːvɪ    óbus  *óbəʒ
Nortaneous 2 years ago
I bored. So I made some money recently as part of my semi-continuous revamping of projects.
new_and_improved_ilian_yjd25_by_requinde
YJD 25 (~US$1)

omg_money__er____new_and_improved_ilian_
YJD 100 (~US$4)

money_abundant__new_and_improved_yjd_500
YJD 500 (~US$20)

new_and_improved_ilian_yjd1000_by_requin
YJD 1000 (~US$40)

omg_more_money__yjd_2500__by_requindesan
YJD 2500 (~US$100)
bloodbath read more (13 comments) · 2 years ago
KangshiPirkaBisamProto-Kangshuic
ʐbɯ́rvɪ̀əʔrbɨ̀ʔ*rbik
dɤ́tèəʔdə̀ʔ*dek
xdìɗòuɣdɨ̀ə*qədul
ʁbɯ̀ɓɪ̀(væ̀ʔ)ɣbɨ̀*ɡəbɨ(-bat)
ŋbǽmvæ̀ɪmbàa*ŋəbaɪ̯
Many Waters 2 years ago
Because of the recent move away from our primary webhost (motivated by stability issues), Annie now has a dynamic IP. This is rather undesirable, because Annie's DNS provider doesn't have a nice, clean way of supporting dynamic IPs for whole domains—but it does do redirects for subdomains! For the time being, if Annie appears to not be responding to connection attempts whatsoever, try dynamic.anthologi.ca instead. That should do the trick.

News 2 years ago
For better or worse, Annie has been moved from its previous colo server to my home connection. Hopefully, this will take us from the current 80-90% uptime situation to a more reasonable 99.5% uptime—albeit at the cost of bandwidth.
News 2 years ago
galawlug šiyrərbag sɨsɨr gɨštarɨn mgai mədglaya hiryəre
rbag duškar suyursə gɨšwəlog gahtrɨn tərkar dal mɨštran
rbag mgarkar šyad duškarɨn gɨšwəlog saybu gahtrɨn ahdəkar dal mɨštran
rbag wešdurun šyad mgarkarɨn gɨšwəlog midu əsdukar yurgrɨn tərəm dal mid dal mɨštran
mədgal hašɨn gɨšyədir yəhyura mgai tugšuglaya hiryəre
rbag kabdɨr dahbuntar səryal tugšugalɨn ulgul gɨšwəlog midgar yurgər dal mɨštran
mɨrgad tugšugalla bakɨrsəgɨn gɨšyədir ba kataiglaya galawlug hiryəre
dušmagɨndə karkay kataigal... məgɨš ...
...
The World Ash 2 years ago
He de posar més cura en les preposicions. Bé, ja hi sóc de ple, en l'assumpte. L'últim canvi ha sigut per a tir, que equival a "per" però té uns usos i formes diferents:

La preposició tir, tota sola, serveix per a: 1) Indicar allò que serveix de pas o pel qual s'hi passa ["travessaren pel túnel"]; 2) El temps durant el qual o en ocasió del qual té lloc l'acció ["no aparegué per tretze mesos"]; 3) Allò que serveix per a introduir un efecte (la causa ["l'han exiliat per traïdor"], l'autor de l'acció ["fou publicat pòstumament per sos fills"], el motiu ["l'auxilia més per pena que per una altra cosa"], l'instrument ["l'arbre abatut pel vent"], el mitjà ["finalment fou sabut per boca de tothom"], la manera ["el trobaren per pura sort"]); també per a significar "a causa de" ["va venir per tu, per res més"], "mirant a" ["actuen per la societat"], "cada" ["pren-ne tres per dia"], així com indicar la finalitat d'una acció ["si ho vaig fer fou per prevenir-te'n"]; 4) Allò en lloc de què ["ho faràs per ell? Ell no pot"], en comptes de què ["et vaig confondre per un altre"], en bescanvi de què ["per aquest conill et dono dues gallines"], al preu de què ["tres pel preu d'un és una molt bona oferta"], en nom de què ["jo parlo per ella"], també "a tall de" ["tan sols tinc per guia el meu instint"], "en qualitat de" ["tenen per mestre un gran espadatxí"] i "com a" ["ens van donar per morts"]; 5) Allò a favor de què ["jo vaig pels blaus: sempre n'he sigut seguidor"] i allò en consideració a què ["és massa prima per la seva alçada"]; 6) Precedida del verb sedir "estar" (explícit o implícit) i seguida d'un infinitiu indica la imminència de l'acció d'aquest infinitiu ["estan per arriba, segur"]; també indica que l'acció de l'infinitiu està pendent d'ésser realitzada o complida ["en queden molts per guarir"].

En combinació amb altres preposicions i partícules preposicionals:

Tra "per a", contracció de l'antic tir a, indica la destinació, el destinatari ["la carta és per a ton oncle"].

Però tir a s'ha servat per a indicar l'objecte ["no serveix per a res"], la direcció ["aquest tren surt per a Labirença"], un termini fix, de temps futur ["m'han cridat per a demà"].

Les preguntes del tipus "per què" es poden fer amb tir? "per?" o bé tirent "per què?".
Les respostes es fan amb tirter "perquè", fusió de tir ter "per què". Però mireu avall de tot*.

Els infinitius són introduïts per tar o tar ī. Tant tar (forma breu) com tar ī (forma plena) són construccions totalment sinònimes, si bé no s’han usat sempre. Tir a “per a” és la construcció tradicional que, amb el temps, anà quedant unida en la forma tira, que serví per a diferenciar-la del tir a usat per a indicar el destinatari d’una acció. Posteriorment ―i evitant també el fenomen de la contracció, el qual hauria donat tra, tal com evolucionà, de fet, tir a― la tendència fou canviar la preposició a tari per metàtesi, i potser sota la influència de tar– “endavant” (pro–), que fou confós i escrit com a tar ī “pro en”, que és la forma plena actual.

"Per tal de" és expressat amb tirlís na, essent el primer element la contracció de l’antic tir melís na “per amor de”.

+++++++++++++

*Tivell prové de l’heŀleu antic ten’vell, contracció, en última instància, del perà tentu avelia “(de) quina manera”. D’aquest mot i significat originari és lògic que en sorgissin els mots per a “com” i “per què”. Així doncs en heŀleu antic, com en perà, tivell (o més correctament ten’vell) era usat com a pronom interrogatiu en preguntes encapçalades per “com” o “per què”.
    Pel que fa a “com” cal dir que n’hi havia un de no interrogatiu, usat en qualsevol oració o frase que no fos o inclogués una pregunta. Aquest pronom era, en perà, samnu, que evolucionà vers sam en heŀleu. Amb el temps les dues funcions de “com”, tant la interrogativa com la no interrogativa, acabaren recaient en sam, si bé tivell encara fou usat com a interrogatiu en moltes contrades, evolucionant vers l’actual tell, tot i que avui és considerat un mot un pèl antiquat.
    Pel que fa al tivell “per què” cal dir que fou substituït per la construcció tir tent “per quin(a raó)” abans que el tivell “com” fos reemplaçat per sam. Amb el temps tir tent acabà donant l’actual tirent. Cal fer notar que les preguntes amb tirent es contesten començant la resposta amb tirter “perquè” (de tir “per” + ter “què”. En alguns dialectes, amb les variants tister, trister i tristre, aquesta última distintiva del maurençà). Modernament és comú usar només tir “per” per a “per què”, si bé s’ha d’evitar en registres formals.
Izambri 2 years ago
Much unnoticed, Anthologica celebrated its first birthday this month! For the first year of the new platform, this one hasn't been too shabby at all. Many conlangs were created, many words itemized, and many stories written of strange lands.

But most importantly, the site itself has changed a lot since its earliest days as the ATLAS Universe Repository, and there are a bunch of changes yet in store for the new year, so things are shaping up to be exciting.

~H13
News read more (2 comments) · 2 years ago
Or I could simply make this a weird alternate reality version of my other, more realist conworld. Why didn't I think of that before?
The World Ash 2 years ago
It has occurred to me that my original Heterodoxy post has a problem: it's targeted primarily at people who already somewhat know what they're doing. Heck, it's pretty much a post to tell myself to be less silly.

So here is a bit of presumably even less controversial (should I rename this series "Orthodoxy"?) advice to people who are either starting out or have managed to avoid learning for a long time.  (…)
Hallow XIII read more (4116 bytes) · 2 years ago
So, after three nice, relaxing weeks in North Carolina, I'm back in the dark abyss known as Ohio. This is because there is Science to be done, and I'm the Scientist to do said Science. I think. But, regardless, while I was away, I was very busy with things.

1.) Made a 50-franc note.
tlf_50__v__3_0_or_so_by_requindesang-d8b

2.) Started a new passport design project, featuring higher resolution files and more stuff.
telemor_passport_project_3_0___data_page

3.) Got a commission for a LOT of stuff to do. But should be fun. (More to come on that later.)

That's about it for now.
bloodbath 2 years ago
I was lying in bed yesterday thinking about things like this, so I'mma write it down. There will be sequels on the finer points, but anyway have a bit of basic RPG combat typology.  (…)
Hallow XIII read more (3355 bytes) · 2 years ago
It's been a while, but here I am again. Making an RPG setting.

Originally I wanted to have just one, multi-purpose conworld, but I feel that this would pressure me into staying down-to-earth too much. So, with that in mind, I'm splitting my energies between this and Many Waters, which will from here on out be my boring realist conworld, in which I can fantasize about hypothetical scenarios that don't exist on earth.

I don't know if I will move over the old RPG setting stuff that is now in MW (most of it admittedly unpublished, but still) here or not. I figure it would be good to take a clean break, especially because much of the other stuff has become kind of corrupted into being boring & realist; Jalvaan and the associated culture were, originally, a kind of supermagical ersatz Elves who spoke a bad Latin. Now they're blonde convietnamese with no special qualities other than a genetic mutation that is significantly rarer in the real world, and the conlang is become something else altogether.

But enough of my other conworld. So what is this going to be about? As you can see from the title, the apocalypse has happened. But, well, it didn't work as well as planned. The big result is, there's a lot less people around (to the effect that large parts of the world are effectively uninhabited), and what divine order there was before has gone completely down the drain, along with the Gods who used to uphold it.

Much the same applies to the bad side of the war, of course, but evil is pernicious, and so the now-unsettled parts of the world are effectively large swathes of HERE THERE BE DRAGONS. A grim proposition.

But all is not lost! In a strange epidemic of stele-writing, monument-constructing, book-hiding and sticking named swords in stones, both sides made great effort to transmit their knowledge and power to whoever would manage to take it in the future, and hopefully finish the job.

The thread of fate is unbroken, but by whose hand will it be spun?
The World Ash 2 years ago
Today I will be digging a bit into the depths of my basement, to explain to those interested the story behind what I recently posted in the Many Waters blog. (Note: that blog post is now deleted for various reasons, but this post should not suffer much from it.)  (…)
Hallow XIII read more (2641 bytes) · 2 years ago
As anyone who looks at Tarra will have noticed, I've started to input the dictionary. As I'm doing this by hand, it will probably take a while, but that's fine, I'm not in a hurry. Later I'll probably enter my other scattered writings about Tarra. Most of them are works in process, but I like the idea and the possibilty offered by anthologica to have them all in one, accessible place. 
I'll start to explore what everybody here has posted and maybe I'll comment, if I've got something useful to say.
Thanks to Nessari for saying "Hi"!
hwhatting read more (1 comment) · 2 years ago
Just want to see my blog.
hwhatting read more (13 comments) · 2 years ago
I presume this is where I post notice that I am looking for people willing to donate appropriate mugshots (profile or ¾-view preferred) for use on banknote designs for noncommercial means. Message me for more details or information.
bloodbath 2 years ago
For a few years, people have asked about the possibility of me creating some sort of banknote tutorial. And, try as I might, it hasn't surfaced. There are several reasons why, the most prominent being:

·I really don't know where to go with such a tutorial. I design in a bit of a nonlinear way, bouncing here and there and not following too much of a set procedure. I do a lot of preliminary work in my mind as well, so such a tutorial may neglect various steps that I normally just skip over.

·I really don't feel comfortable or confident enough in my design ability to do a tutorial. Part of me still thinks the designs I do are very run-of-the-mill and nothing special.

With that, the big reason for this blog post is mainly to ask, if I were to do a banknotes or documents tutorial or a how-to guide, what would you like to see in it? How would you suggest it be structured?
bloodbath read more (1 comment) · 2 years ago
There is nothing quite as antithetical to the nomenclatorial Confucian as the proliferation of several identical acronyms, especially when they are used in similar enough contexts as to be confused. That's why I'm here today to talk to you about BSDs.  (…)
Hallow XIII read more (4389 bytes) · 2 years ago
Hello, H13 here.

Since the boss has not deemed an update worthy of news in a while, I am going to make a news post for the recent more-or-less minor changes to the site in an attempt to make the front page less static.  (…)
News read more (615 bytes) · 2 years ago
In which we take a look at the eternal hole of fantasy, and how to stop digging. (…)
Hallow XIII read more (4 comments, 8413 bytes) · 3 years ago
Hi. Rhetorica here again.

I created an image macro, months ago, specifically for this sort of occasion. It looks like this:(…)
News read more (1 comment, 1596 bytes) · 3 years ago
newer · older

1 2 3 4