<!>Translat-o-matic (2014-05-23 00:13:56)
Translat-o-matic
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Translat-o-matic / <!>Translat-o-matic (2014-05-23 00:13:56)

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Làm a-làm ma-drá-t na-ngò-mà só-za-wu.
[làm àlàm mádʐáʔt̚ nàŋòmà sózáwú]
Làmway a-POSS.1S-làmway ma-NEG-drásimilar-t=ALL na-POSS.2S-ngòhead of cattle-mà-FEM go-za-CAUS-wu.=PREQ

Please move your cow to a different way from mine.