fsɛɛ
Anthologica Universe Atlas / Universes / Many Waters / Kaam-Yerte / Kaam / Kaam Dictionary / fsɛɛ

fsɛɛ, v. marry, take a wife

etymology: PJ *fasá id.

tags: v