sò-níng
Anthologica Universe Atlas / Universes / Butani / Sino-Tibetan / Thote / Thote Dictionary / sò-níng

sò-níng, n. next year. From Qiang (Namuyi) so⁵⁵, with d- preinitial, and PTB *s-ni(ː)ŋ.

tags: noun