Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

noihi, n. swimmer
ñoimə, n. blue object
ñoimə, ñoimm-, v. be blue
ñoimu, n. madness
ñoin, n. vulva
noina, n. fin
ñoiñat, v. be related
ñoiñatə, n. tribe
ñoinə, v. be energetic
ñoinə (2), n. life
noinərə, v. be widowed
ñoiñu, n. heat, warmth
noinuñu, v. be abused
ñoira, v. be outside
noirə, n. boyfriend
ñoiw, n. beauty
ñoiwe, v. be angry
ñoiwe (2), n. madman
noiwo, v. be male
noiwoana, n. testicle
ñoiwu, n. sky
ñoixa, v. be hot
noixu, v. preserve
ñoiya, v. be (non-copular)
noiyə, v. swim
ñoiyə, n. girl
nòk, n. bat
ñome, v. be cool, cold
nòmeañ, nu. 7th (ordinal)
ñomew, n. coolness
nomum, n. shell
ñoñu, n. brother
nòpə, nu. 7
nòpñoi, nu. 70
nopu, n. ear
nòwe, v. be happy
ñòwe, n. girlfriend
nòwmi, n. cherry
nùhe, n. bee, wasp
nuhəs, n. spinster
nùhu, n. fly
nuñu, n. tool
ñùñu, n. beast
nwòimo, nu. 5th (ordinal)
oami, n. brain
oamuhə, n. top
oamux, n. head
oamuxə, n. ball, globe
oañu, n. roof
ohe, n. knife

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb