Izambri
Left of the middle
Anthologica Universe Atlas / Users / Izambri

universes
Marvellous Realms of Wonder Marvellous Realms of Wonder is part of Syndyktea, the region that engulfs the Phenomena Sea, the most remarkable place of Theknownworld.
Taura Benvinguts a MAART, el Magatzem d'Agombolaments de tot Allò Relacionat amb Taura.
languages
Heŀlesà La llengua arxipelàgica
Perà El sate mestís, cruïlla de llengües
Sate Els gens de l'heŀleu
Tassaleu El perà ben servat

Izambri's Blog

The etymology of Anthologica is a matter of occasional family discussion and barfights in the country which arises little to much controversy depending on the mob's mood.

Some scholars have suggested that it comes from ant (eusocial insects of the family Formicidae) + hology "science of holes" + –ica "collection of things (related to the combining root)", so the name would mean "collective scientific study of ant holes". Others suggest that ant– is in fact a short version of anti– "against" used before vowel or h, the toponym thus meaning "collection of (people) against the scientific study of holes".

However other scholars disagree with the aforementioned etymologies and suggest different origins and meanings.
    Professor Twabs suggests that it comes from an– (not) + tho (though) + logic "of logs" + –a (femenine), thus "not female-log-related, though".
Izambri read more (1 comment) · 2 years ago
Janko, jizz time. Here are numbers in some of my conlangs (I'll be updating the list as long as I create or change things):

Sate (protolanguage, reconstructed)
1 mi-na, romanized mina
2 nu-wa, romanized nuwa
3 re-te, romanized rete
4 sa-ra-ta, romanized sarata
5 pa-ra-te-na, romanized paratena
6 gi-sa, romanized gisa
7 ru-u-ma, romanized rūma
8 nu-pu-ja, romanized nupuia
9 ga-du-ra, romanized gadura
10 ne-te, romanized nete

Peran (Middle Peran)
1 minas
2 neuas
3 retas
4 sarta
5 brēnas
6 gisas
7 romas
8 nubeas
9 gaulas
10 netse

Hellesan
1 There are four forms for masculine and femenine, both singular and plural: min, mine, mins, mines (definite) and ont, onde, onts, ondes (indefinite).
2 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: neu, noves
3 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: reu, redes
4 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: sarta, sartes
5 Two forms, one for the masculine and the other for the femenine: brè, brenes
6 gis
7 rom
8 noig
9 gol
10 nez

Madinesian
1 yen
2 senet
3 mirat
4 quedda
5 simzat
6 semest
7 tesseragh
8 awaket-maryegh
9 aket-maryegh
10 maryegh
Izambri 3 years ago
He de posar més cura en les preposicions. Bé, ja hi sóc de ple, en l'assumpte. L'últim canvi ha sigut per a tir, que equival a "per" però té uns usos i formes diferents:

La preposició tir, tota sola, serveix per a: 1) Indicar allò que serveix de pas o pel qual s'hi passa ["travessaren pel túnel"]; 2) El temps durant el qual o en ocasió del qual té lloc l'acció ["no aparegué per tretze mesos"]; 3) Allò que serveix per a introduir un efecte (la causa ["l'han exiliat per traïdor"], l'autor de l'acció ["fou publicat pòstumament per sos fills"], el motiu ["l'auxilia més per pena que per una altra cosa"], l'instrument ["l'arbre abatut pel vent"], el mitjà ["finalment fou sabut per boca de tothom"], la manera ["el trobaren per pura sort"]); també per a significar "a causa de" ["va venir per tu, per res més"], "mirant a" ["actuen per la societat"], "cada" ["pren-ne tres per dia"], així com indicar la finalitat d'una acció ["si ho vaig fer fou per prevenir-te'n"]; 4) Allò en lloc de què ["ho faràs per ell? Ell no pot"], en comptes de què ["et vaig confondre per un altre"], en bescanvi de què ["per aquest conill et dono dues gallines"], al preu de què ["tres pel preu d'un és una molt bona oferta"], en nom de què ["jo parlo per ella"], també "a tall de" ["tan sols tinc per guia el meu instint"], "en qualitat de" ["tenen per mestre un gran espadatxí"] i "com a" ["ens van donar per morts"]; 5) Allò a favor de què ["jo vaig pels blaus: sempre n'he sigut seguidor"] i allò en consideració a què ["és massa prima per la seva alçada"]; 6) Precedida del verb sedir "estar" (explícit o implícit) i seguida d'un infinitiu indica la imminència de l'acció d'aquest infinitiu ["estan per arriba, segur"]; també indica que l'acció de l'infinitiu està pendent d'ésser realitzada o complida ["en queden molts per guarir"].

En combinació amb altres preposicions i partícules preposicionals:

Tra "per a", contracció de l'antic tir a, indica la destinació, el destinatari ["la carta és per a ton oncle"].

Però tir a s'ha servat per a indicar l'objecte ["no serveix per a res"], la direcció ["aquest tren surt per a Labirença"], un termini fix, de temps futur ["m'han cridat per a demà"].

Les preguntes del tipus "per què" es poden fer amb tir? "per?" o bé tirent "per què?".
Les respostes es fan amb tirter "perquè", fusió de tir ter "per què". Però mireu avall de tot*.

Els infinitius són introduïts per tar o tar ī. Tant tar (forma breu) com tar ī (forma plena) són construccions totalment sinònimes, si bé no s’han usat sempre. Tir a “per a” és la construcció tradicional que, amb el temps, anà quedant unida en la forma tira, que serví per a diferenciar-la del tir a usat per a indicar el destinatari d’una acció. Posteriorment ―i evitant també el fenomen de la contracció, el qual hauria donat tra, tal com evolucionà, de fet, tir a― la tendència fou canviar la preposició a tari per metàtesi, i potser sota la influència de tar– “endavant” (pro–), que fou confós i escrit com a tar ī “pro en”, que és la forma plena actual.

"Per tal de" és expressat amb tirlís na, essent el primer element la contracció de l’antic tir melís na “per amor de”.

+++++++++++++

*Tivell prové de l’heŀleu antic ten’vell, contracció, en última instància, del perà tentu avelia “(de) quina manera”. D’aquest mot i significat originari és lògic que en sorgissin els mots per a “com” i “per què”. Així doncs en heŀleu antic, com en perà, tivell (o més correctament ten’vell) era usat com a pronom interrogatiu en preguntes encapçalades per “com” o “per què”.
    Pel que fa a “com” cal dir que n’hi havia un de no interrogatiu, usat en qualsevol oració o frase que no fos o inclogués una pregunta. Aquest pronom era, en perà, samnu, que evolucionà vers sam en heŀleu. Amb el temps les dues funcions de “com”, tant la interrogativa com la no interrogativa, acabaren recaient en sam, si bé tivell encara fou usat com a interrogatiu en moltes contrades, evolucionant vers l’actual tell, tot i que avui és considerat un mot un pèl antiquat.
    Pel que fa al tivell “per què” cal dir que fou substituït per la construcció tir tent “per quin(a raó)” abans que el tivell “com” fos reemplaçat per sam. Amb el temps tir tent acabà donant l’actual tirent. Cal fer notar que les preguntes amb tirent es contesten començant la resposta amb tirter “perquè” (de tir “per” + ter “què”. En alguns dialectes, amb les variants tister, trister i tristre, aquesta última distintiva del maurençà). Modernament és comú usar només tir “per” per a “per què”, si bé s’ha d’evitar en registres formals.
Izambri 3 years ago
More...

Ex foris

? Izambri Left of the middle
posts: 861
, Duke, the Findible League
message
#isharia / 16-gen-2019

<Cev> https://twitter.com/SteveStuWill/status/1085330346638360576
<Cev> look
<Cev> a dinosaur
<Tanaphor> Let's clone him
<Cev> Oddly it more than anything reminds me of those old fashioned pre-Bakker-&-Horner illustrations of sluggish bog-dwelling dinosaurs
<Whimemsz> we'll use the blood of the mosquitos he ate to clone ancient mosquitos

<Tanaphor> meth-, eth-, prop-, but-, pent-, hex-, hept-
<Tanaphor> etc etc
<Tanaphor> once they started to do systematic names they really should have renamed the first four
[…]
<Tanaphor> Monane, duane, triane, tetrane
<pthag> ur not allowed a stirrer
<Tanaphor> I'll stir all I want
<guitarplayer> Monyl, duyl, triyl, tetryl
<guitarplayer> monanol, duanol, trianol, tetranol
<twabs> monamphetamine, aka "mon"
<Tanaphor> another monhead
<twabs> I sell triane and triane accessories
<guitarplayer> beer and wine contain duanol
<guitarplayer> AS DOES APPLE JUICE
<Isambrie> duanolic, me?
<Tanaphor> Smithers, my duer rag
in thread: Quote Thread
? Izambri Left of the middle
posts: 861
, Duke, the Findible League
message
#isharia / 15-gen-2019

<twabs> karch is opipik, kwerk is some lurker, yiffyrifters is yaali's bot, tanaphor is slereah, blackbacon is yaali, play is soap, anyone else is probably izambri
<twabs> there
<Karch> the real question is
<Karch> who is Blecqhills
<Isambrie> me
<twabs> probably izambri
<twabs> hence the final clause
<Ser> definitely izambri
<Karch> so cernex is izambri too
<Ser> most definitely yes
<twabs> no cernex has been around for ages
<Whimemsz> no Cernex is someone else
<Isambrie> nopes
<Ser> what are you guys talking about?
<Ser> <Cernex> I'm Izambri
<Ser> there you go
<Isambrie> nopes
<Ser> I pinky-promise I didn't make up this quote, just like 95% of my statistics
<Whimemsz> (and Netharia and valinta are still around after about 10 years of silence)
<Isambrie> right now I'm just Isambrie and Blecqhills
<Whimemsz> for real though he's not Izambri

Isharia or Much Ado About Noting, a comedie of intrigues.
in thread: Quote Thread
? Izambri Left of the middle
posts: 861
, Duke, the Findible League
message
quoting Whimemsz, Novice Speaker:
Stop quoting yourself, dammit. There are RULES. >:|

Don't get mad about it, Whim!

Those 'rules' are not written, so there's no problem with that. Also, I find that precise 'rule' to be very stupid. So I'm not going to follow it. : )
in thread: Quote Thread

Izambri
Left of the middle
last seen: 3 days ago
posts: 861
Duke

send message
find forum posts

Wandering rhapsode that appears intermittently at random places. 100% hairless tongue. Cosmos formatter for literary purposes.

~Forging tongues and worlds since 1992~

Interests? History, with three big loves: Minoans and the Bronze Age, medieval and Renaissance Europe, and the troubadour culture, also known as Occitano-Catalan civilization. What's more? Legends and mythology, geopolitics and geostrategy, cartography, heraldry, typography, music, painting, literature (more fantasy, sci-fi and ancient classics than realism and historical fiction) and, of course, conlangs and conworlds.