Wihəs lexicon
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon

Page: (a) (e) (ə) (ka) (kñ) (ku) (mè) (mì) (mu) (ñ) (n) (o) (pe) (po) (sah) (sai) (sà) (so) (t) (u) (wi) (wo) (x) (yà) (yə)

kuhoawi, n. copy
kwaumu, kwauwow-, v. cause
kwauñu, kwauraw-, v. shorten
kwoamu, kwoawew-, v. put in order
kwoañow, v. push, repel
kyauh, v. bounce, reflect
mahora, v. gasp
màila, nu. 14
màilahe, nu. 16
màilaiyəhe, nu. 16th (ordinal)
màiloamo, nu. 15
màilomeañ, nu. 17th (ordinal)
màilopə, nu. 17
màilwoimo, nu. 15th (ordinal)
mànauhein, v. be at war
mas, n. water
mau, pn. you (sg)
mau, maum-, v. make
mauk, maunuk-, v. be slow
mauku, n. slowness
maum, n. creator
maumə, n. limb
maumohi, v. be high, tall
maumoxtə, maumohit-, v. perform a rite
maumu, n. action
maumuhe, v. forge
mauñ, n. cow
mauna, pn. nothing
màuña, n. lightning
mauñtə, pn. you (pl)
mauñu, n. shortness
màuñu, n. thunder
maura, v. be short
màuyə, n. spark
màxa, v. carry
, v. be awake
mèala, nu. 14th (ordinal)
mèami, n. master
mèamiw, n. superiority
mèamo, nu. 11
meamu, n. floor
mèamu, n. carnivore
meaña, n. level
mèanə, n. dog
meanu, n. apparel
mearə, v. wear
mèawi, n. feather
mèaya, n. bird
mèayə, n. offspring
mèayəhe, nu. 12th (ordinal)

Previous Page Next Page
1240 entries.

Dictionary Search

( )


Tags

adverb   conjunction   determiner   noun   numeral   preposition   pronoun   verb