Conlang recordings thread
Anthologica Universe Atlas / Academia / Department of Creativity / Conlang recordings thread

previous 1 2 next end
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
Go.

Amqoli: http://vocaroo.com/i/s0VEJSyjOCvb (a language that cannot be spoken, only shouted)
Borju rkaz i ema xadzi lberis. Erzhel Borjum njarye zgu marideq, erzhel bqu taqubza. Ema muqrzhex, es rbel shqaqori, es Borjum xadzi ne me qol, "Zhim photsmashx, sha obzhdami regas!" Sha Borju, "Zha temts," lu tqol. Sha xadzi tem, tphotsmashx, topshix, es obzhdami trega — shlya ham Borju, lu, qabqux tkeli, sha ndraphotsmashxam khri mga ruglis. Rkaz i ema xadzi, ndraphotse seqlime erzhel temnishri, Borju tere, sha lu taqbri taqbri, sha lu buzhi. "Borju! Tse mqarzhex zgu ga taxenm chubri!"

V'eng: http://vocaroo.com/i/s1g8oj83O6Eu
Yëʼ e s yah gö ru s vëng mka. ʼA theng gö ʼoc leg, ʼa xë s re e Sinar, ʼa sitsir ga. Theng veng zi, "Hë ca vʼa rig, hë ca pʼyuz." Myan rig öng nha, myan dur öng ntë. ʼA veng, "Hë ca vʼo zi brö, hë ca brö e s të vʼo tog a me lele zeng rëʼ. ʼO Kom pʼra leg, zi brö, zi tog së ndë theng vo. Kom vengveng, "Theng mka ru vëng mka zi geh vo, mya s rig e theng me brux. Ca sʼö, ca xunxun vëng e theng, pʼo vu zi." ʼA pʼo ʼuʼ theng zo ëc e s ta, pʼo ʼuʼ yah e s drer, ʼa mëh vov brö.

Arve: http://vocaroo.com/i/s1zqzmoyQ1a5
Treis gou en kors vest kjan myldag vest gädras, kors ziggs mal en hval-mänzamel, joug en ziggs treis zouel ziggs zehval. Terchen die kjan ut den hvälzer dem lökar krods äde die mänzer hvalad. Tegnar hvadun jäntyd y merst kjan mäst.
? Jipí der saz ûf eime steine
posts: 289
, Transition Metal, Germany
message
The difference between written and spoken Arve seems like Danish …

Also, that sounded fluent! How many tries did it take you for the recordings?
? Nortaneous ? ?????
posts: 458
, Marquis, Maryland
message
quoting Jipí:
Also, that sounded fluent! How many tries did it take you for the recordings?

Arve is p. easy because English — I don't think I recorded that more than once or twice. V'eng took a few minutes to get used to, but it's not that hard. Amqoli is impossible to pronounce and I probably recorded it fifty times.
? Nesescosac Verborum qaghatun
posts: 31
, Foreigner message
Lorošae: http://vocaroo.com/i/s0RfsccMrjpW
Zit dodomna sux, ne lev kizr töp. Ltab burt šajap um, ilob wirksei bap, khim mop. Negebň baaxap zat, gopokoň jor. Vixo Saawia šajao jew jor.
? Jipí der saz ûf eime steine
posts: 289
, Transition Metal, Germany
message
quoting Nortaneous:
Arve is p. easy because English — I don't think I recorded that more than once or twice. V'eng took a few minutes to get used to, but it's not that hard. Amqoli is impossible to pronounce and I probably recorded it fifty times.

Mkay, so I’m not the only person who has to do multiple recordings to get things right …
? Nesescosac Verborum qaghatun
posts: 31
, Foreigner message
quoting Jipí:
Mkay, so I’m not the only person who has to do multiple recordings to get things right …

By no means. Hell, I have trouble sometimes making recordings in English.
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 502
, 子, Basel, Switzerland
message
Kangshi

Iʐâtsi ke ɯŋɯ̀ kbǽi. Qɤtɤ oʁzɯ̂a tqàma qɤtbéʐuŋo qɤkisúoxo. Okmnâɯ qɤtbéʐu qɤkisúo tɤ oqsò ʁmtí. Tɤtɤ oqʁâ mèmtíso idbɤ̂ iktsi ke aŋa kspɤ̂ ɯŋɯ̀, tɤ oqʁâ kisúoso èŋzáni ŋdû qɤkixqǽ qɤtxáɯ qɤdextsæ̀, tbéʐuba èŋzáni ŋdû qɤmkiʁzdâ qɤmkisxpé qɤmkibzdu, qɤtɤ ɯŋɯ̀ ʁɤmŋzába kiŋtô ʁmtíso mèmqʁâtsi ektè.

Tɤtɤ opabʁæ̀ mèmtí, tɤ oqʁâ mkizʁási ŋdû ɯʁŋɯ tɤ okʂɯ́a ɯktsi imæ̀ini da, tɤ oʂxâɯ mbʐatŋe ozo mbʐaktsi ɯʁŋɯzó ʁmi qnu tɤtɤ okʂɯ́a mèmtíso mbʐaktsi mkiʁzdâtsi da ozo kinúo ɯʁŋɯni ke ŋɯ́i. Mæŋæ ŋɯʁzú msɤktsi, tɤ oqʁâ msɤktsiba dextsæ̀ni ŋdû mɯqdæ̂, tɤ obzʁá isqé mɯktsiŋo kisqǽsi ʁæ, qɤqæxtsé txáɯsi ʁæ, qɤtɤ obzʁá imì mɯktsiŋo kisúosi ʁæ ozo msɤktsi ŋæʐdi. Tɤ ɯkni mèmtí zæ iqani ʁbèste, tɤ ɯŋɯ̀ iŋsɯ̂.

Xe okmnâɯ ŋaŋa nste qɤtbéʐu qɤkisúo tɤ oqsò ʁmtí msɤmzo, tɤtɤ oxʂô mèmtí ɯʁŋɯni da ŋsɤ̀. Tɤ oʁzɤ́ msɤtkaba mètbê ixsí, tɤ oʁzɤ́ mèmtí ɯstí, tɤ oʁŋbɯ̂a ʐmò msɤtkaba mèmtí ʁmtísi tsæ. Tɤtɤ ɯxtsɤ́ miqani ʁbèste mizo kenani qáɯ, tɤ oqsò qɤmsɤtkaba qɤmsɤqmæ̂qo kena ʁmtí, qɤtɤ ɯkni kena ɯʁŋɯni da.
? Rhetorica Sleepless Scribe
posts: 1244
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
That's really fluid too! I'm pretty impressed, H13.

quoting Matrix:
How do you think these languages of mine sound?

Sumptlondonsk is definitely Dano-Norsk. Your cadences on Nahakhontl and Hurga ker Maja go straight into the giggle-zone and inspire imagery of vanting to suck blad. I might suggest trying to massage that a little, unless you were trying to engineer the trendy accent of a pretentious merchant or something.
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
As for Nahakhontl, I was using the original iambic stress system (every second syllable in the sentence is stressed). I have since decided that this is only a higher register, while your average person is going to simply have stress on the second syllable of a word. Sometimes it amounts to the same thing, sometimes it doesn't.

My Maja there is horrible, to be honest. I kept mixing up the length allophony. All orthographically monophthongal vowels except /i/ are supposed to lengthen before /r/, regardless of whether or not that vowel is stressed. But length seems to really like stress, because I kept either stressing r-lengthened vowels, or lengthening stressed vowels not before /r/.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 502
, 子, Basel, Switzerland
message
Mostly b/c in English length and stress are the same feature.
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
Goddamnit, English.
? Rhetorica Sleepless Scribe
posts: 1244
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
It's okay. I did the same thing in Lilitika for every dialect except one. That one dialect is a pain in the butt. Word-final unstressed /ɛː/. I feel like an exasperated Midwesterner.
? kodé man of few words
posts: 110
, Deacon message
quoting Hallow XIII:
Mostly b/c in English length and stress are the same feature.

Weeeeeeeeell... technically not, since stress has other phonetic correlates (intensity, pitch), and stressed vowels need not be long if they're in closed syllables. But, it is definitely true that almost all long vowels in English are stressed, and most stressed vowels in open syllables are long. [/douchebag]

? Nessari ?????? ?????? ????????
posts: 932
, Illúbequía, Seattle, Cascadia
message
*bounces around Kodé on a rubber ball*
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 502
, 子 of Crows at Basel
message
So, I once wrote a song in this when I was challenged to produce a silly love song, and I was today reminded that it exists. This possessed me to make a terrible recording and post it here. Have fun.

LYRICS (w/ bad translation):

Bad TibetanEnglish
M dap ng zi gei long i
I sing sing pras gyaang ki
I dim gaang kyei
Wik sep saang blei
Ng long zi os hong mei

I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei wai laa
I sing wo dai hong mei

I sing ng hyap gyul zi gyou
Tu bek hoi, nga tep zi mou
Zi los sing wo
Zi paang droi so
Ng hyep zi nga hong mei

I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei wai laa
I sing wo dai hong mei

I sing hai dap ngleng hong wai
Tuk ng luk zi long him dyai
Ng nga long zi mou
I sing rei nou
Gyap ho zi pras hong mei

I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei wai laa
I sing wo dai hong mei

I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei
I sing wo dai hong mei wai laa
I sing wo dai hong mei
There was a day I saw a ship
A ship red like a poppy flower
A small, bright, beautiful ship
I wished to sail with it
When I saw it sail away from me

The red ship sails down the river
The red ship sails down the river
The red ship sails down the river, far away
The red ship sails down the river

The red ship is on my mind
I will not forget it in my life
When it sails down the river in the evening
Its shine can still be seen above
I wish it had never sailed away

The red ship sails down the river
The red ship sails down the river
The red ship sails down the river, far away
The red ship sails down the river

The red ship has sailed for many a long day
But I still see its light
I will not see it again
The red ship like a spirit
Like the moon it sinks beneath the river

The red ship sails down the river
The red ship sails down the river
The red ship sails down the river, far away
The red ship sails down the river

The red ship sails down the river
The red ship sails down the river
The red ship sails down the river, far away
The red ship sails down the river
? twabs fair maiden
posts: 217
, Conversational Speaker, /ˈajwʌ/
message
It sounds very nice!
? hwhatting posts: 90
, Sophomore, Array
message
I sing wo dai hong mei means both "There was a day I saw a ship" and "The red ship sails down the river"? Interesting polysemy.
But it's a nice little song!
? Izambri Left of the middle
posts: 898
, Duke, the Findible League
message
Beautiful voice. Marry me.
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 502
, 子 of Crows at Basel
message
quoting hwhatting, Disinterest, Array:
I sing wo dai hong mei means both "There was a day I saw a ship" and "The red ship sails down the river"? Interesting polysemy.
But it's a nice little song!

Nope, that was just a mistake ^^"
previous 1 2 next end