Romanization Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Romanization Thread

previous 1 2 3 4 5 next end
? Hallow XIII Primordial Crab
posts: 522
, message
For help and challenges. Representations in other scripts (Cyrillic, Tibetan, Fraser, what else do people like to do) go here also.

To start off:

m n̪ n ɳ ɲ ŋ
p t̪ t ʈ c k
f θ s ʂ ɕ x
w ð r ɻ j ɦ

/t̪/ is usually [t̪͡θ]

a aː e eː i iː o oː u uː ə əː ɨ ɨː ɚ ɚː

/ˈjɚwa ˈkohɨ ˈxaruvɨːɳ payok ɦenəːʈ ˈt̪aɦəsaːɳ ˈkuɻaːst̪ɨɕ ˈxɚːθəɲ ˈʂʈuːjəʂ ˈeðiːs ‖ ˈɕkəθaːt ˈpɚɻan̪ ˈn̪ewaːɳ ˈxoːɕcərɨ ˈməŋəːʂɚ ˈkəruɦeˌfəːɳe ‖ ˈkɨɻuwaːˌjenɨ ˈɨːxeːʂʈ ˈθeːpaxiːrɨ ˈɕɲəwɨːs ‖ ˈweðirɨ ˈŋəːɦuːʂ ˈfəruɲ ˈt̪ɨrɚː ˈmoɻɨjaːɳ ˈsaːt̪ɨθ ˈðəɦin̪ ˈfɚːt̪ɨːɦ ˈɕəðəːt ˈpeːkɨʂ ˈkewpaːɳ ˈjɚwa/
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
m n̪ n ɳ ɲ ŋ <m nh n rn ny ng>
p t̪ t ʈ c k <p t d rt c k>
f θ s ʂ ɕ x <f th s rs sh x>
w ð r ɻ j ɦ <w dh rr r y h>

a aː e eː i iː o oː u uː ə əː ɨ ɨː ɚ ɚː <a aa e ee i ii o oo u uu ë ëë ü üü ö öö>

Yöwa kohü xarruvüürn payok henëërt tahësaarn kurastüsh xööthëny rstuuyërs edhiis. Shkëthaat pöranh nhewaarn xooshcërü mëngëërsö këruhefëërne. Küruwaayenü üüxeerst theepaxiirü shnyëwüüs. Wedhirrü ngëëhuurs fëruny türöö morüyaarn saatüth dhëhinh föötüüh shëdhëëd peekürs kewpaarn yöwa.
? Yaali Annar The Gote
posts: 94
, Initiate Speaker message
m nh/hn n nr/rn ny/yn ng
p th/ht t tr/rt ty/yt k
f sh/hs s sr/rs sy/ys x
v zh/hz l rl/lr zy/yz ħ
a aa e ee i ii o oo u uu è èè ì ìì à àà

Zyàva kohì xaluvììrn pazyok ħenèèrt thaħèsaarn kurlaasthìys xààshèyn struuzyèrs ezhiis. Skyèshaat pàrlahn nhevaarn xoostyèlì mèngèèsrà kèluħefèèrne. Kìrluvaazyenì ììxeerst sheepaxiilì snyèvììs. Vezhilì ngèèħuurs fèluyn thìlàà morlìzyaarn saathìhs zhèħihn fààthììħ syèzhèèt peekìrs kevpaarn zyàva.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1274
, Kelatetía, All Your Base Are Belong To Us
message
Going for something a bit more European-looking... and with fewer double vowels:

/m n̪ n ɳ ɲ ŋ/ <m mn rn nj/in g/ng>
/p t̪ t ʈ c k/ <p t tl/lt rn tj/it c>
/f θ s ʂ ɕ x/ <f th s sr/rs sch ch>
/w ð r ɻ j ɦ/ <w dh d r j h>

/ʂʈ/ -> <str>
/ɕk/ -> <sc>
/ɕʈ/ -> <stj/ist>
/ɕɲ/ -> <snj/isn>

/a aː e eː i iː o oː u uː ə əː ɨ ɨː ɚ ɚː/ <a á e é i í o ó u ú eu eú y ý eur eúr>

Jeurwa kohy chaduvýrn pajoc taheusárn curástysch cheúrtheuin strújeurs edhís. Sceuthált peurramn mnewáin chósceudy meungeúrseur ceuduhe feúnje. Kyruwá jeny ýchéist thépachídy snjeuwýs. Wedhidy geúhúrs feururn tydeúr moryjáin sátyth dheuhimn feútýh scheudheúlt pékyrs kewpáin jeurwa.

(Wait, where the hell did the /v/ in /ˈxaruvɨːɳ/ come from? oh well.)

/ˈjɚwa ˈkohɨ ˈxaruvɨːɳ payok ɦenəːʈ ˈt̪aɦəsaːɳ ˈkuɻaːst̪ɨɕ ˈxɚːθəɲ ˈʂʈuːjəʂ ˈeðiːs ‖ ˈɕkəθaːt ˈpɚɻan̪ ˈn̪ewaːɳ ˈxoːɕcərɨ ˈməŋəːʂɚ ˈkəruɦeˌfəːɳe ‖ ˈkɨɻuwaːˌjenɨ ˈɨːxeːʂʈ ˈθeːpaxiːrɨ ˈɕɲəwɨːs ‖ ˈweðirɨ ˈŋəːɦuːʂ ˈfəruɲ ˈt̪ɨrɚː ˈmoɻɨjaːɳ ˈsaːt̪ɨθ ˈðəɦin̪ ˈfɚːt̪ɨːɦ ˈɕəðəːt ˈpeːkɨʂ ˈkewpaːɳ ˈjɚwa/
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
m n̪ n ɳ ɲ ŋ <m dn n nh ny ng>
p t̪ t ʈ c k <p c t ch q k>
f θ s ʂ ɕ x <f s z sh x h>
w ð r ɻ j ɦ <w d r rh y v>

a aː e eː i iː o oː u uː ə əː ɨ ɨː ɚ ɚː <a á ei éi i í o ó uo úo e é u ú y ý>

/ˈjɚwa ˈkohɨ ˈxaruvɨːɳ payok ɦenəːʈ ˈt̪aɦəsaːɳ ˈkuɻaːst̪ɨɕ ˈxɚːθəɲ ˈʂʈuːjəʂ ˈeðiːs ‖ ˈɕkəθaːt ˈpɚɻan̪ ˈn̪ewaːɳ ˈxoːɕcərɨ ˈməŋəːʂɚ ˈkəruɦeˌfəːɳe ‖ ˈkɨɻuwaːˌjenɨ ˈɨːxeːʂʈ ˈθeːpaxiːrɨ ˈɕɲəwɨːs ‖ ˈweðirɨ ˈŋəːɦuːʂ ˈfəruɲ ˈt̪ɨrɚː ˈmoɻɨjaːɳ ˈsaːt̪ɨθ ˈðəɦin̪ ˈfɚːt̪ɨːɦ ˈɕəðəːt ˈpeːkɨʂ ˈkewpaːɳ ˈjɚwa/

Yywa kovu haruobúnh payok veinéch cavezánh kuorházcux hýsen shchúoyesh eidíz. Xkesát pyrradn dneiwánh hóxqeru mengéshy keruoveifénhei. Kurruowáyeinu úhéshch sépahíru xnyewúz. Weidiru ngévúosh feruny curý morruyánh zácus devidn fýcúv xedét péikush keiwpánh yywa.
? Yaali Annar The Gote
posts: 94
, Initiate Speaker message
Sup:

m n
p t c k q
b d ɟ g ɢ
f s ç x χ
v z ʝ ɣ ʁ

r l

w j
i u
ɘ
ɛ ɔ

/χɛi çɔsmɛi χɘlçnɘx nɛ çɛst, sɔ çɛcwɔms dɛrcɘt, sɔ ɢɘrxum wɔʝɔm wɛʝɛd, sɔ mɛɟɣɘm vɔrɔm, sɔ zɘʝɛmɔnɘm xɔcu vɛrɛd.
/xɔvis çɛqɔivjɔs wɛukɛd: "zɘʝɛmɔnɘm spɛcɔx çɛcwɔmsqɛ xɘɟɛti, cɛr mɔi ɣɘnutɔr”./
/çɛcwɔs tu wɛukɔnd: "cluzí, xɔwɛi! tɔd spɛcɔmɛs, ɘnsmɛi ɣɘnutɔr cɛr zɘʝɛmɔ, pɔtis, sɛ xujɛs χɘlçnɘx ʁɛrmɔm wɛstrɔm wɛpɘt, χivjɔs tu χɘlçnɘx nɛ çɛsti"./
/tɔd cɛcluwɔs xɔwis xɘɟrɔm vugɛd./
? Matrix Chronicler of the Myriad
posts: 216
, Conversational Speaker message
<m n> [m n]
<p t tt k kk> [p t c k q]
<b d dd g gg> [b d ɟ g ɢ]
<f s ss h hh> [f s ç x χ]
<v z zz q qq> [v z ʝ ɣ ʁ]
<r l> [r l]
<w y> [w j]
<i u a e o> [i u ɘ ɛ ɔ]

Hhei ssosmei hhalssnah ne ssest, so ssettwoms derttat, so ggarhum wozzom wezzed, so meddqam vorom, so zazzemonam hottu vered.
Hovis ssekkoivyos weukond: "Zazzemonam spettoh ssettwomskke heddeti, tter moi qenutor."
Ssettwos tu weukond: "Ttluzi, howei! Tod spettomes, ansmei qanutor tter zazzemo, potis, se huyes hhalssneh qqermom westrom wepat, hhivyos tu hhalssnah ne ssesti."
Tod ttettluwos howis haddrom vuged.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, United States
message
I was going to do one, but you guys have already taken many of my ideas...

(Oh I was thinking of the first one, not Yaali's.)
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1274
, Kelatetía, All Your Base Are Belong To Us
message
Not even a thing.

/m n/ <m n>
/p t c k q/ <p t c k q>
/b d ɟ g ɢ/ <b d qh g gh>
/f s ç x χ/ <f s sh kh ch>
/v z ʝ ɣ ʁ/ <v z zh y j>

/r l/ <r l>

/i u/ <i u>
/ɘ/ <e>
/ɛ ɔ/ <a o>

/w j/ <u i> since there are no u- or i-initial diphthongs, but preserve initial <w>

Chai shosmai chelshnekh na shast, so shecuoms darcet, so gherkhum wozhom wazhad, so maqhyem vorom, so zezhamonem khoshu varad. Khovis shacuoivios waukad: "zezhemonem spacokh shecuomsqa kheqhati, car moi yenutor." Shacuos tu weukond: "Cluzi, khowai! Tod spacomas, ensmai yenutor car zezhamo, potis, sa khuias chelshnekh jarmom wastrom wapet, chivios tu chelshnekh na shasti." Tod cacluuos khouis kheqhrom vugad.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, United States
message
/m n/ <m n>
/p t c k q/ <p t c k q>
/b d ɟ g ɢ/ <b d j g ġ>
/f s ç x χ/ <f s ch kh qh>
/v z ʝ ɣ ʁ/ <v z jh gh ġh>

/r l/ <r l>

/w j/ <w y>
/i u/ <i u>
/ɘ/ <e>
/ɛ ɔ/ <a o>

Qhai chosmai qhelchekh na chast, so chacwoms darcet, so ġerkhum wojhom wajhad, so majghem vorom, so zejhamonem khocu varad.
Khovis chaqoivyos waukad: "Zejhamonem spacokh chacwomsqa khejati, car moi ghenutor".
Chacwos tu waukond, "Cluzi, khowai! Tod spacomas, ensmai ghenutor car zejhamo, potis, sa khuyas qhelchnekh ġharmom wastrom wapet, qhivyos tu qhelchnekh na chasti".
Tod cacluwos khowis khejrom vugad.

/χɛi çɔsmɛi χɘlçnɘx nɛ çɛst, sɔ çɛcwɔms dɛrcɘt, sɔ ɢɘrxum wɔʝɔm wɛʝɛd, sɔ mɛɟɣɘm vɔrɔm, sɔ zɘʝɛmɔnɘm xɔcu vɛrɛd.
/xɔvis çɛqɔivjɔs wɛukɛd: "zɘʝɛmɔnɘm spɛcɔx çɛcwɔmsqɛ xɘɟɛti, cɛr mɔi ɣɘnutɔr”./
/çɛcwɔs tu wɛukɔnd: "cluzí, xɔwɛi! tɔd spɛcɔmɛs, ɘnsmɛi ɣɘnutɔr cɛr zɘʝɛmɔ, pɔtis, sɛ xujɛs χɘlçnɘx ʁɛrmɔm wɛstrɔm wɛpɘt, χivjɔs tu χɘlçnɘx nɛ çɛsti"./
/tɔd cɛcluwɔs xɔwis xɘɟrɔm vugɛd./

? Izambri Left of the middle
posts: 940
, Duke, Catatonia
message
m n m n
p t c k q p t ċ k q
b d ɟ g ɢ b d ġ g ħ
f s ç x χ f s ç kh qħ
v z ʝ ɣ ʁ v z c gh rħ

r l r l

w j w y
i u i u
ɘ ë
ɛ ɔ e o

Qħei çosmei qħëlçnëkh ne çest, so çeċwoms derċët, so ħërkhum wocom weced, so meġghëm vorom, so zëcemonëm khoċu vered.
Khovis çeqoivyos weuked: "zëcemonëm speċokh çeċwomsqe khëġeti, ċer moi ghënutor”.
Çeċwos tu weukond: "ċluzí, xowei! tod speċomes, ënsmei ɣënutor ċer zëcemo, potis, se khuyes qħëlçnëkh rħermom westrom wepët, qħivyos tu qħëlçnëx ne çesti".
Tod ċeċluwos khowis khëġrom vuged.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
m n <m n>
p t c k q <b d j g gv>
b d ɟ g ɢ <bb dd jj gg ggv>
f s ç x χ <f s x h v>
v z ʝ ɣ ʁ <ff ss xx hh vv>

r l <r l>

w j <u i>
i u <i u>
ɘ <e>
ɛ ɔ <a o>

/χɛi çɔsmɛi χɘlçnɘx nɛ çɛst, sɔ çɛcwɔms dɛrcɘt, sɔ ɢɘrxum wɔʝɔm wɛʝɛd, sɔ mɛɟɣɘm vɔrɔm, sɔ zɘʝɛmɔnɘm xɔcu vɛrɛd./
Vei xosmai velxneh na xasd, so xejuoms ddarjed, so ggverhum woxxom waxxadd, so majjhhem fforom, so ssexxamonem hoju ffaradd.

or
m n <m n>
p t c k q <p t q k kv>
b d ɟ g ɢ <b d j g gv>
f s ç x χ <f s x h v>
v z ʝ ɣ ʁ <ff z c hh vv>

Vei xosmai velxneh na xast, so xequoms darqet, so gverhum wocom wacad, so majhhem fforom, so zecamonem hoqu ffarad.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
m n <m n>
p t c k q <p t c k qh>
b d ɟ g ɢ <b d j g q>
f s ç x χ <f s ch x h>
v z ʝ ɣ ʁ <v z y gh xh>

r l <r l>

w j <u~w i>
i u <i u>
ɘ <a>
ɛ ɔ <e o>

Hei chosmei halchnax ne chest, so checwoms dercat, so qarxum woyom weyed, so mejgham vorom, so zayemonam xocu vered. Xovis cheqhoivios weuked: "Zayemonam specox checwomsqhe xajeti, cer moi ghanutor." Checuos tu weukond: "Cluzi, xouei! Tod specomes, ansmei ghenutor cer zayemo, potis, se xuies halchnax xhermom westrom wepat, hivios tu halchnax ne chesti." Tod cecluwos xouis xajrom vuged.
? Izambri Left of the middle
posts: 940
, Duke, Catatonia
message
m n m n
p t c k q p t c ch k
b d ɟ g ɢ b d gj g q
f s ç x χ f s sj c'h x
v z ʝ ɣ ʁ v z hj gh r

r l rr l

w j ou j
i u i u
ɘ  ê
ɛ ɔ  e o

Xei sjosmei xêlsjnêc'h ne sjest, so sjecouoms derrcêt, so qêrrc'hum ouohjom ouehjed, so megjghêm vorrom, so zêhjemonêm c'hocu verred.
C'hovis sjekoivjos oueuched: "Zêhjemonêm specoc'h sjecouomske c'hêgjeti, cerr moi ghênutorr”.
Sjecouos tu oueuchond: "cluzí, c'hoouei! Tod specomes, ênsmei ghênutorr cerr zêhjemo, potis, se c'hujes xêlsjnêc'h rerrmom ouestrrom ouepêt, xivjos tu xêlsjnêc'h ne sjesti".
Tod cecluouos c'hoouis c'hêgjrrom vuged.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Waukesha, United States
message
/p t ʈ c k ʔ/
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ/
/b d ɖ ɡ/
/m n ɲ ŋ/
/ts/
/tsʰ/
/f s ʃ/
/v z ʒ/
/r/
/w l j/
/h/

/i ɯ u/
/o/
/ɛ ʌ ɔ/
/a/

/kʰamrimɔ kʰamri ʔalɛm-do di lɛ ʔiŋ ‖ kʰamri ʔanɔm kʰamrimɔ ʔanɔm ‖ sʌrɔŋ kaju kjɔng-sa ʔariŋ kat-ɲɛt li-ka lɛ ʔing-do-m tsɯm-ba ‖ ʃu ʔariŋ linʃɛt ɲi ɡɔ ʔanɔm ‖ kaju-sa kjɔŋ-sa ʃɛzum-rɛ sʌlom ŋun-dɛt-bam ‖ kaju-sa kjɔŋ ʃɛzum sʌlom mat-ʃʌŋ ʔanɯm-sʌŋ-do tsɯm mʌ-tʰo-n ‖ tsɯm mʌ-ɡat ʔakʌ ʔalɔŋ kaju-do zuk-ka ‖ ʔolom ɡʌŋnɛ ʔalɔŋ ʔanɔm-do jʌ mʌ ‖ ʈut mat-ka lɛ kaju sɯkɲim-kat kaju kjɔŋ-sa ɡɯn-rɛ-m lik-ban ʈut mat-ka ‖ ŋun ʔanɔm ʔolom ɡaŋnɛ ‖ sʌtʰa lik-ʃʌŋ ‖ tsʰʌ-kʌti-ka lik ɡat-ʃo ljɔk/

(Sorry the distribution of phonemes is such that you won't actually get to transcribe them all here.)
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1274
, Kelatetía, All Your Base Are Belong To Us
message
/p t ʈ c k ʔ/ <p t tr/rt q k '>
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ/ <ph th thr/rth qh kh>
/b d ɖ ɡ/ <b d dr/rd g>
/m n ɲ ŋ/ <m n nr/rn ng/gn>
/ts/ <ts>
/tsʰ/ <tsh>
/f s ʃ/ <f s sh>
/v z ʒ/ <v z zh>
/r/ <r>
/w l j/ <w l y>
/h/ <h>

/i ɯ u/ <i ý ú>
/o/ <o>
/ɛ ʌ ɔ/ <e u ó>
/a/ <a>

(assuming /y/ is really /j/ and /sh/ should be /ʃ/)

/kʰamrimɔ kʰamri ʔalɛm-do di lɛ ʔiŋ/khamrimó khamri 'alem-do di le 'ing
/kʰamri ʔanɔm kʰamrimɔ ʔanɔm/khamri 'anóm 'amrimó 'anóm
/sʌrɔŋ kaju kjɔng-sa ʔariŋ kat-ɲɛt li-ka lɛ ʔing-do-m tsɯm-ba/sýróng kayú kyóng 'aring kat-nret li-ka le 'ing-do-m tsým-ba
/shu ʔariŋ linʃɛt ɲi ɡɔ ʔanɔm/shú 'aring linchet nri gó 'anóm
/kayu-sa kjɔŋ-sa ʃɛzum-re sʌlom ŋun-dɛt-bam/kayú-sa kyóng-sa shezúm-re sulom gnún-det-bam
/kayu-sa kjɔŋ ʃɛzum sʌlom mat-ʃʌŋ ʔanɯm-sʌŋ-do tsɯm mʌ-tʰo-n/kayú-sa kyóng shezúm sulom mat-shung 'aným-sung-do tsým mu-tho-n
/tsɯm mʌ-ɡat ʔakʌ ʔalɔŋ kaju-do zuk-ka/tsým mu-gat 'aku 'alóng kayú-do zúk-ka
/ʔolom ɡʌŋnɛ ʔalɔŋ ʔanɔm-do jʌ mʌ/'olom gungne 'alóng 'anóm-do ju mu
/ʈut mat-ka lɛ kaju sɯkɲim-kat kaju kjɔŋ-sa ɡɯn-rɛ-m lik-ban ʈut mat-ka/trút mat-ka le kajú sýknrim-kat kajú kyóng-sa gýn-re-m lik-ban trút mat-ka
/ŋun ʔanɔm ʔolom gaŋnɛ/ngún 'anóm 'olom gangne
/sʌtʰa lik-ʃʌŋ/sutha lik-shung
/tsʰʌ-kʌti-ka lik gat-ʃo ljɔk/tshu-kuti-ka lik gat-sho lyók
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Waukesha, United States
message
Now that I think of it, my contribution above does not lend itself to particularly interesting romanizations, so I (or someone else) needs to find something with a more interesting phoneme set.
? Yaali Annar The Gote
posts: 94
, Initiate Speaker message
Pinyin-like:

/p t ʈ c k ʔ/ <p t tr ty k '>
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ/ <ph th thy ch kh>
/b d ɖ ɡ/ <b d dr g>
/m n ɲ ŋ/ <m n nr ng>
/ts/ <j>
/tsʰ/ <c>
/f s ʃ/ <f s sy>
/v z ʒ/ <v z zy>
/r/ <r>
/w l j/ <v l y>
/h/ <h>

/i ɯ u/ <i ï u>
/o/ <ö>
/ɛ ʌ ɔ/ <e ë o>
/a/ <a>

/tʃ/ jy

—-

Kamrimo kamri qalemddö ddi le qing.
Kamri qanom kamrimo qanom.
Sërong gayu gyongsa qaring gadnyed liga le qinggddöm jïmbba.
Shu qaring linsyed nyi ɡo qanom.
Gayusa gyongsa syezumre sëlöm ngunddedbbam.
Gayusa gyong syezum sëlöm majyëng qanïmsëngddö jïm mëtön.
Jïm mëɡad qagë qalong gayuddö zugga.
Qölöm ɡëngne qalong qanomddö yë më.
Drud madga le gayu sïgnyimgad gayu gyongsa ɡïnrem ligbban trud madga.
Ngun qanom qölöm ggangne.
Sëta ligsyëng.
Cëgëdiga lig ggajyö lyog.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
/p t ʈ c k ʔ/ <b d zh j g 0>
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ/ <p t ch q k>
/b d ɖ ɡ/ <bb dd dh gg>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/ts/ <z>
/tsʰ/ <c>
/f s ʃ/ <f s x>
/v z ʒ/ <v ss rr>
/r/ <r>
/w l j/ <w l y>
/h/ <h>

/i ɯ u/ <i eu u>
/o/ <ou>
/ɛ ʌ ɔ/ <e ae o>
/a/ <a>

Kamrimo kamri alemddou ddi le ing. Kamri anom kamrimo anom. Saerong gayu gyongsa aring gadnyed liga le ingddoum zeumbba. Xu aring linxed nyi ggo anom. Gayusa gyongsa xessumre saeloum ngunddedbbam. Gayusa gyong xessum saelom madxaeng aneumsaengddo zeum maetoun. Zeum maeggad agae along gayuddou ssugga. Ouloum ggaengne along anomddo yae mae. Zhud madga le gayu seugnyimgad gayu gyongsa ggeunrem ligbban zhud madga. Ngun anom ouloum ggangne. Saeta ligxaeng. Caegaediga lig ggadxou lyog.

or

Khamrimo khamri alemdou di le ing. Khamri anom khamrimo anom. Saerong kayu kyongsa aring katnyet lika le ingdoum zeumba. Xu aring linxed nyi go anom. Kayusa kyongsa xessumre saeloum ngundetbam. Kayusa kyong xessum saelom matxaeng aneumsaengdo zeum maedoun. Zeum maegat akae along kayudou ssuga. Ouloum gaengne along anomdo yae mae. Chut matka le kayu seuknyimkat kayu kyongsa geunrem likban chut matka. Ngun anom ouloum gangne. Saetha likxaeng. Caekaetika lik gatxou lyog.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, United States
message
/p t s~tʃ k ʔ/
/b d z~dʒ/
/f s̺ x h/
/m n ŋ/
/β r j ɣ gʟ/
/a ɛ ɔ ɪ ʊ i u/

Two tones: level and rising. Initial V contrasts with hV ʔV. ʔP clusters are realized as ejectives, and voiced plosives are devoiced. The affricates are /tʃ dʒ/ word-initially and /ʃ z~ʒ/ finally. Rising tone is from -h.

jɪʔ e s̺ jǎ ɣʊ ru s̺ βɪŋ mka. ʔa tɛ̌ŋ ɣʊ ʔɔʃ gʟɛɣ ʔa xɪ s̺ rɛ ɛ s̺inar ʔa s̺its̺ir ɣa. tɛ̌ŋ βɛŋ dʒi, hɪ tʃa ʔβa riɣ, hɪ tʃa ʔpjuz. mjan riɣ ʊŋ nǎ, mjan dur ʊŋ ntɪ. ʔa βɛŋ, hɪ tʃa ʔβɔ dʒi brʊ hɪ tʃa brʊ ɛ s̺ tɪ ʔβɔ tɔɣ a mɛ gʟɛgʟɛ dʒɛŋ rɪʔ. ʔɔ kɔm ʔbra gʟɛɣ, dʒi brʊ, dʒi tɔɣ s̺ɪ ndɪ tɛ̌ŋ βɔ.
previous 1 2 3 4 5 next end