Speak in Your Conlang Thread
Anthologica Universe Atlas / Forums / Scriptorium / Speak in Your Conlang Thread

? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Lilicike sèćliłe joe vêłujepa?
[ʎiʎitsikə sɛtɕʎilə jɔə ʋeːlujəpa]
LilicikeLilitika.NOM.P sèćliłeSèćli.GEN.S joemore vêłubrief-je-NOM.3S.A-pa?=INT
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Dène gure pè śe vatecu cè kajevå śy sèkhłe joe mia vêłujevå.
[dɛnə gurə pɛ ɕə ʋatətsu tsɛ kajəʋɒ ɕy sɛkʰlə jɔə mi̯a ʋeːlujəʋɒ]
Dène3S.A.NOM gurereduce PAS.ST śeDEF vatecusound.ABL.P be kaNEG-je-NOM.3S.A-vå-SUBJ śyif sèkhłeSèćli.NOM.S joemore miathough vêłubrief-je-NOM.3S.A-vå.-SUBJ

Sèćli would be more succinct were it not for all the schwas, though.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Zú.yes LilitikaLilitika-F.SG.Ø talyér'brief-COMP ivthan Sekhla.Sèćli-F.SG.Ø
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Śane śudzecia łońu cèje ńê ćiacè śe lilicike śu łońu cèje jè dène źire joe vêłuje.
[ɕanə ɕudzətsi̯a lɔɲu tsɛjə ɲeː tɕi̯atsɛ ɕə ʎiʎitsikə ɕu lɔɲu tsɛjə jɛ dɛnə ʑirə jɔə ʋeːlujə]
ŚanePROX.NOM.S śudze-10.NOM-cia3.CARD łońupart.ACC.P be-je-NOM.3S.A ńêand ćia-above-be śeDEF lilicikeLilitika.NOM.P śu10.CARD łońupart.ACC.P be-je-NOM.3S.A because dène1S.NOM źireslightly joemore vêłubrief-je.-NOM.3S.A

Slightly more succinct, as:

Nua, lilicike sèćliłe joe vêłuje?
[nu̯a | ʎiʎitsikə sɛtɕʎilə jɔə ʋeːlujə]
Nua,yes lilicikeLilitika.NOM.P sèćliłeSèćli.GEN.S joemore vêłubrief-je-NOM.3S.A

Yes, Lilitika is more succinct than Sèćli.

is 13 syllables and the Lilitika above is 10 syllables.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Ta cère juge łańi dzèrede.
[ta tsɛrə jugə laɲi dzɛrədə]
Ta1S.NOM cèrenow jugeEMPH łańibored dzèrefeel-de.-NOM.1S

I am feeling rather bored right now.
? Travis B. posts: 603
, Crystallogen, Milwaukee, Wisconsin
message
Side mane kodźie pèvå side sôji vajepa?
[sidə manə kɔdʑi̯e pɛʋɒ sidə soːji ʋajəpa]
Sideany maneperson.NOM.S ko-on-dźietalk PAS.ST-vå-SUBJ sideany sôjithing.NOM.S vahave-je-NOM.3S.A-pa?=INT

Does anyone have anything to talk about?
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
érezyadis hedi batrin, ekla gistai tshítsaki eleye íráli!
Mostly about bacteria, but no one has words for that!
? tiramisu posts: 75
, Baron message
Lē. Hamēʈī hai sīseleti ji wəhēmilu chu devvēretu lekn.
[le: ɦa.'me:.ʈi ɦaj 'si:.sɛ.lɛ.ti dʒi βə.'ɦe:.mi.lu tʃu dɛβ.'βe:.rɛ.tu 'lɛ.kn̩]
Lē.no Ha-mēʈī1.SG-come.IMPERF ʕaionto sīselet-ithread.FEM-GEN jithis wə-hēmil-uCONJ-hope.ACT.PART-NOM chuREL devvēret-utopic.FEM-NOM le-kn.POSS-2.PL.MASC

ليه. هميطي عي سيسلتي جي وهيملٌ تشو دفيرةٌ لكن
לא. המיטי עי שישלתי ג'י והימלו צ'ו דבירתו לכן
λει. Ἁμειτι ἁλ σησελετι τζι ουἑιμιλυ τσυ δεββειρετυ λεκν.
Lei. Hameiʈi hai síseleti ji wəheimilu chu devveiretu lekn.

No. I came to this thread hoping to find you guys had a topic

(Experimenting with orthographic schemes).
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Ri kíloso! Eleye sitheníta!
Your name! Let's speak of that!
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, the Findible League
message
Atlle ses lamnes noies caysugha apè dé ont tac tra "miesardlu", està n'adà tus parmi gras sam te blesar-de.
Among my conlangs only Caysugha has a word for "bacteria", but I don't know enough about them as to hold a conversation.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, el Principat
message
En aget soveny intersac Civilization II as tarvarn. Igença m'argive maçar-ic està... tsyei, tus casnimadh sam da nez jans!
On the other hand I installed Civilization II in my computer. I still like to play it but... well, isn't as thrilling as it used to be ten years ago!
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Íkwekhtei! Dzelti, dzessi, dzi ik(e)wi eléni loòsa da? M'alzostoa!
Genitives! When, where, and with what approach should I use them? A nightmare!

Híyú, mi zelli yepekí'rha réyepòra. Ilú... Détrítsa.
Also, you should play a real game. Like... Tetris.
? tiramisu posts: 75
, Baron message
Chaʈaranjubiħ huħ ɳēdiqu tlehhēyetu sekhyaɽ vemakhzeni mid Tetris.
[tʃa.ʈa.'ran.dʒu.biħ ɦuħ 'ɳe:.dɪ,qut lɛh.'he:.yɛ.tu sɛx.jaʑ βɛ.max.zɛ.nɪ mɪd tɛt.rɪs]
Chaʈaranj-u-biħchess-NOM-DEF huħbe.3.MASC.SG ɳēdiq-utrue-NOM tlehhēyet-ugame.FEM-NOM sekhyaɽbetter ve-makhzen-iin-large.capacity-GEN midwith Tetris.Tetris

شطرنجبح هوح ضيدقُ تلهيتُ سخيار فمخزنِ مد تترس
צטרנג'ובח הוח סידקו תלהיתו שחיאר' במחזני מד תתריס
τσαταραντζυβιχ ὑχ γγειδιξυ τλεἑηετυ σεχιαρ βεμαχζενι μιδ τετρις
Chataranjubih huh gneidiqu tlehheiyetu sexiar bemaxzeni mid Tetris.

Chess is a much better real game than Tetris.
? Nortaneous ? ?????
posts: 467
, Marquis, Maryland
message
Ches jagba chxi num mga tsqonm ra bqorgum. Dzaru tse Doom.
Chess doesn't let you fuck shit up, so it's boring. Play Doom.
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Nortanéo Ionnipto Romeróno vóe soka. Ekla súno khriméai saravyéra íróe.
Nortaneous is a John-Romericulus. But with better hair.
? tiramisu posts: 75
, Baron message
Hn tahniv ətgevvēyetabiħ wəmutlehheyu tlehhēyeti ɳēdiqeti chnnābyiħ, sətħariv wəkhalas.
[hn̩ 'taɦ.nɪ βət.gɛβ.'βe:.jɛ.ta.bɪħ βə.mut.lɛh.'he:.jɛ.tɪ 'ɳe:.dɪ.qɛ.tɪ tʃn̩.'na:.bjɪħ sət.ħa.'rɪβ βə.'xa.las]
Hnif ta-hniv2-want.PERF.JUSS-Ø ətgevvēyet-a-biħfuck.shit.up.GERUND(F)-ACC-DEF wə-mutlehhey-uCONJ-play.ACT.PART(M)-NOM tlehhēyet-igame(F)-GEN ɳēdiq-et-ireal.ACT.PART-F-GEN chnn-ā-byiħtwo.INDEP-DUAL.OBL-DEF(DUAL.OBL), sətħarivmake.war.IMPER-Ø wə-khalas.CONJ-that's.it

هن تهنف تغفييتبح ومتلهيٌ تلهييتِ ضيدقتٍ شننابيح، ستحرف وخلص
הן תעניב תגבייתביח ומתלהיו תלהייתי סידקתי צננאבייח שתחרב וחלש
ν τανιβ τγεββεηεταβιχ ουεμυτλεἑηυ τλεἑηετι γγειδιξετι τσννααβηχ, στχαριβ ουεχαλας.
Hn tahniv tgevveiyetabih wemutlehheiyu tlehheiyeti gneidiqeti chnnaabyih, sthariv wexalas.

If you want to both fuck shit up and play a real game, just go to war.
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, el Principat
message
Tir ont aio maçac a Tetris syèc Doom. Tonc lher tus is malís nais escacs.
I played both Tetris and Doom for an undetermined amount time. I can't say the same for chess though.
? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
Have you played alco-chess-boxing?
? Rhetorica Your Writing System Sucks
posts: 1279
, Kelatetía, Koitra, Illera
message
Ze h'«altsithatmé apessa ri aporafa»-lóno yepatére da?
Have you played "speak in your conlang"?

(Oh look, a 4.SG.IMP.)
? Izambri Left of the middle
posts: 964
, Duke, el Principat
message
frasemeis
marmalade